Alkohol, receptfria läkemedel och tobak

En uteservering.

Läs om vilka regler som gäller för att få servera alkohol, försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel. Du kan även hämta blanketter.

Härnösands kommuns tillståndsenhet handlägger ärenden som gäller alkoholserveringstillstånd samt folköls- och tobaksförsäljning.

Tillståndsenheten har även tillsyn över de restauranger som har serveringstillstånd och tillsyn över butikernas folköls- och tobaksförsäljning, samt kontroll av vissa receptfria läkemedel.

Här kan du läsa mer om kommunens riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 451.9 kB.

Kort information om serveringstillstånd

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får endast ske om tillstånd har meddelats. Försäljning till konsument för förtäring på stället benämns servering. Med försäljning förstås varje form av tillhandahållande av alkoholdryck mot ersättning.

Serveringstillstånd - ett ansvarsfullt åtagande

I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra till att skapa goda restaurang- och boendemiljöer för stadens medborgare. Det ska finnas bra förutsättningar för restaurangägarna att konkurrera på lika villkor. Ett rikt restaurangliv är ett viktigt inslag i ett levande Härnösand. Tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd men också den breda allmänheten ska uppleva att vårt arbete håller god kvalitet, att det är rättssäkert och att det präglas av ett stort socialt ansvar.

Bra miljö - för gäster och boende

Restaurangerna i Härnösand ska vara trevliga och trygga för alla som besöker dem. Alkohollagen är den lagstiftning som reglerar vad som krävs för att få sälja alkohol. Lagen är en social skyddslag. Ungdomar ska skyddas från en för tidig alkoholdebut. Fylla, narkotikaanvändning, våld, vapen och diskriminering hör inte hemma i en god restaurangmiljö. Vid eventuella konflikter mellan näringsfrihet och skyddet för människors hälsa tar de sociala skyddsaspekterna över. Det är bland annat därför som vi är försiktiga när det gäller sena serveringstider och etablering av renodlade nöjeskrogar i känsliga områden.

Konkurrens - på lika villkor

Restaurangägare ska kunna konkurrera på lika villkor. Vi kontrollerar därför tillståndshavares lämplighet. Svarta pengar och svart arbetskraft ska inte förknippas med restaurangnäringen. Den ska utmärkas av hög moral och god etik. Det har vi alla ett intresse av.

Samverkan med myndigheter

För att uppnå dessa högt ställda krav från samhällets sida, samverkar tillståndsenheten med andra myndigheter, framför allt med polismyndigheten, Skatteverket och samhällsförvaltningen men även med Ekobrottsmyndigheten, skattebrottsenheten och räddningstjänsten.

När behövs serveringstillstånd?

Du som ska servera alkohol behöver nästan alltid ansöka om serveringstillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen. Tillståndet kan vara tillfälligt eller gälla återkommande under en viss tidsperiod eller gälla året runt (stadigvarande)

Exempel när serveringstillstånd behövs

 • Restaurangverksamhet med alkoholservering.
 • Servering av alkohol till slutna sällskap som föreningar eller företag i festvåningar eller klubblokaler.
 • Tillfälligt serveringstillstånd behövs bland annat vid anordnande av festivaler, personalfester och bröllop.
 • Den som driver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättningen att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.
 • Ansökan om serveringstillstånd kan också handla om att ett redan beviljat tillstånd behöver utökas, till exempel för uteservering eller förlängda öppettider.

När krävs inte serveringstillstånd?

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen av alkohol:

 • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • äger rum i lokaler där det inte utövas yrkesmässig försäljning av alkoholeller lättdrycker. Notera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.

Vad krävs för att beviljas serveringstillstånd?

Krav på dig som ansöker om serveringstillstånd

 • Du som ansöker måste ha fyllt 20 år.
 • Du får inte vara dömd för något brott de senaste åren.
 • Du ska kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet. (Till exempel att du har skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid.)
 • Du ska kunna redogöra för finansieringen av verksamheten.
 • Du ska göra ett kunskapsprov för att visa att du har nödvändiga kunskaper om alkohollagstiftningen. Kunskapsprovet gör du hos kommunen. Folkhälsoinstitutet har tagit fram en kunskapsplan för provet. Om du redan har gjort provet eller kan visa på erfarenhet av alkoholservering, kan det vara så att du inte behöver göra provet.

Kraven på personlig och ekonomisk lämplighet gäller även för andra med betydande inflytande i verksamheten som till exempel; ägare, finansiär eller restaurangchef.

Krav på serveringsstället

 • Det ska finnas ett eget kök.
 • Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter.
 • Det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering.
 • Den ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt, till exempel kunna utrymmas utan problem om det börjar brinna.
 • Serveringen får inte orsaka problem för ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Det kan till exempel handla om störningar för grannar, ungdomshänsyn och kända geografiska problemområden. Här kan enskilda kommuner göra olika bedömningar.

Hur lång tid tar det?

Kommunen ska normalt fatta beslut inom åtta veckor från det att en fullständig ansökan har kommit in.

Kan beslutet överklagas och hur går det till?

Om du inte är nöjd med kommunens beslut har du rätt att överklaga.

Ansökan om serveringsstillstånd

För att ansöka om serveringstillstånd finns det flera saker som näringsidkare måste uppfylla.

Hur ansöker jag?

Ansökan om serveringstillstånd görs på särskild blankett som tillhandahålls av Socialförvaltningen som är tillståndsmyndighet. Tillståndsmyndigheten tar emot ansökningshandlingarna och registrerar uppgifterna i ett ADB-baserat ärendehanteringssystem med stöd av 10 § personuppgiftslagen. Uppgifterna i registret lyder under offentlighetsprincipen men för sådana uppgifter som rör sökandens personliga eller ekonomiska förhållanden finns sekretessbestämmelser i 30 kap. 20 § offentlighets- och sekretesslagen.

Avgifter för prövning inbetalas innan ansökan kan behandlas. Aktuellt belopp sätts in på Härnösands kommun bankgirokonto 5576-5218.

E-tjänster och blanketter för serveringstillstånd

Avgifter och taxor

Ansökningsavgifter från och med 2011-01-01 (enligt beslut i Kommunfullmäktige 2010-06-14, § 76)

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2019 beräknats till 46 500 kronor.

Nya ansökningar
20 % av prisbasbeloppet
9 300 kronor

Utvidgade tillstånd
13 % av prisbasbeloppet
6 045 kronor

Utökade serveringstider
7 % av prisbasbeloppet
3 255 kronor

Tillfälliga tillstånd / allmänheten
14 % av prisbasbeloppet
6 510 kronor

Tillfälliga tillstånd mer än en dag från och med dag 2 och därpå följande
+ 1 000 kronor/dag

Ansökan om tillfälliga tillstånd till allmänheten som lämnas in senare än 1 månad innan planerat evenemang sker
10 000 kronor

Tillfälliga tillstånd / slutna sällskap
600 kronor

Avgifter för prövning ska inbetalas innan ansökan kan behandlas. Aktuellt belopp sätts in på Härnösands kommun bankgirokonto 5576-5218.

Tillsynsavgift från och med 2011-01-01
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2018 beräknats till 45 500 kronor

Fast tillsynsavgift
2,3 % av prisbasbeloppet

Rörlig tillsynsavgift (omsättningsberoende)
1250 - 7500 kronor/år

Lagar och regler om tillsyn

Den omedelbara tillsynen över restaurangernas alkoholservering med mera utövas i första hand av kommunen och polismyndigheten.

Tillsynen sker även i form av Samordnad restaurangtillsyn med andra berörda myndigheter som har inblick i restaurangnäringen, till exempel skatte- och Kronofogdemyndigheten.

Tillsyn över servering av spritdrycker, vin och starköl

Utdrag ur alkohollagen

2 § Kommunen och polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker.

Kommunen och polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln med folköl.
Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen.

3 § För tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om marknadsföring i 7 kap. finns det särskilda regler i marknadsföringslagen (2008:486). Tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna gentemot den som har serveringstillstånd får, i fråga om marknadsföring på serveringsstället, utövas också av kommunen. För kommunens tillsyn gäller inte 7 kap. 8 §

8 § Ett handlande som strider mot 1-6 §§ och 7 § första stycket eller föreskrifter som utformats med stöd av 7 § andra stycket ska vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) anses vara otillbörlig mot konsumenter och, i fall som avses i 2 §, även mot näringsidkare. Ett handlande som strider mot 3 § kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 29-36 §§ marknadsföringslagen.

Tillsyn över försäljning av folköl

Kommunen har tillsammans med polismyndigheten det lokala tillsynsansvaret över försäljning och servering och kan också meddela beslut om varning eller förbud enligt 7 kap. 21 § alkohollagen.

Tillsyn över försäljning av tobak

Utdrag ur tobakslagen

19 a § Den omedelbara tillsynen över att denna lag och anslutande föreskrifter följs utövas av kommunen när det gäller:

a) de miljöer och lokaler för vilka Statens folkhälsoinstitut har den centrala tillsynen.

b) bestämmelserna om varningstexter m.m. i 9 och 11 §§ på försäljningsställen.

c) bestämmelserna om marknadsföring m.m. i 14 och 14 a §§ när det gäller
marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen, och
kommunen och polismyndigheten när det gäller bestämmelserna om handel m.m.
enligt 12-12 d §§. (2010:682).

Tillsyn över handel med receptfria läkemedel

Utdrag ur lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

17 § Läkemedelsverket har tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

18 § Läkemedelsverket har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. För tillsynens utövande har Läkemedelsverket rätt till tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband med detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel. Läkemedelsverket får i sådana utrymmen göra undersökningar och ta prover. För uttaget prov betalas ingen ersättning. Läkemedelsverket har inte med stöd av denna lag rätt till tillträde till bostäder. På begäran ska den som förfogar över läkemedel lämna nödvändigt biträde vid undersökningen.

19 § Läkemedelsverket får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska efterlevas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Kontroll

20 § Den kommun där detaljhandeln bedrivs ska kontrollera efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

21 § Kommunen har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen. För att utföra sina uppgifter har kommunen rätt till tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband med detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel. Kommunen har inte med stöd av denna lag rätt till tillträde till bostäder. Kommunen ska till Läkemedelsverket rapportera brister i efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.