Om projektet "Alla kan arbeta"

Alla kan arbeta är ett socialfondsprojekt med Härnösands kommun som projektägare. Projektet drivs via enheten arbete och integration på Härnösands kommun som i den ordinarie verksamheten arbetar för att just individer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna komma till arbete.

Europeiska socialfonden.

Övergripande mål

Det övergripande målet för projektet är att individerna i målgruppen förbättrar sin anställningsbarhet, når ökad livskvalitet genom förbättrad hälsa, stärkt egenmakt och självkänsla. Sociala strukturer av utanförskap och bidragsberoende bryts vilket ger effekter för kommande generationer. Detta ger förbättrad trygghet, ökade skatteintäkter och minskade bidragskostnader. Det lokala näringslivet ser vinsterna med att ta in personer från utsatta grupper i lågtröskelarbeten.

Om projektdeltagarna

För att vara aktuell för projektet behöver man uppbära ekonomiskt bistånd från socialförvaltningen. Det är socialförvaltningen som aktualiserar deltagare till projektet. Deltagarna står långt ifrån arbetsmarknaden av olika anledningar. Det kan handla om psykiska eller fysiska funktionshinder, tidigare missbruk, bristande språkkunskaper etc.

Projektaktiviteter

I projektet kan man göra praktik och/eller ta del av kompetenshöjande insatser. En stor del av projektets verksamhet håller till i samma lokaler som Arbetsmarknadstorget, på Köpmangatan 5 i Härnösand. Här får deltagare ta del av kompetenshöjande insatser, arbetsförberedande aktiviteter och språkträning med inriktning mot yrkeslivet. Ålsta Folkhögskola och Komvux är en del av projektets styrgrupp och utbildar deltagare i projektet. Till projektet finns också en studie- och yrkesvägledare kopplad.

Samarbete med företag

Näringslivet har behov av ytterligare kompetens för att kunna växa. Men har ofta svårt att rekrytera kompetent arbetskraft vilket bromsar tillväxten. Arbetskraft med specialistkompetens utför arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av personer som idag står utanför arbetsmarknaden, på det sättet kan "lågtröskelarbeten" identifieras och matchas med individer ur målgruppen.
- Vi ser ett anställningsbehov framförallt inom hantverkarbranschen, men även inom andra områden. Det är svårt för många företag att rekrytera personal med rätt kompetens, säger Tonny Westling styrelseledamot i Härnösands näringsliv ekonomiska förening (HNEF). Det finns ett starkt engagemang bland företagare i Härnösand som sett problematiken och vill göra något som kan förändra strukturen i näringslivet, minska utanförskapet samtidigt som kompetensbrist i företagen kan minskas. Det praktiska arbetet med att identifiera "lågtröskelarbeten" kommer under projekttiden att ledas av en sysselsättningskoordinator.

Vid intresse av att erbjuda en praktikplats, kontakta sysselsättningskoordinator Malin Åberg.
malin.aberg@harnosand.se

Stöd för deltagare och företag

För deltagare som gör praktik på kommunens arenor som är en plats för arbetsträning finns praktikhandledare med som ett stöd. Praktikhandledarna har erfarenhet och kompetens genom många års arbete med målgruppen. De är vana att möta människor där de befinner sig i livet samt att stödja dem i deras arbetsrehabilitering. Praktikhandledarna ger också stöd för att praktikplatsen ska kunna vara tillgänglig, jämlik och inkluderande.

Varje deltagare tilldelas en egen arbetsmarknadskonsulent och tillsammans gör man en kartläggning och planering. När deltagare gör praktik på företag har man kontinuerliga uppföljningar mellan företag, deltagare och deltagarens arbetsmarknadskonsulent. Man bestämmer tillsammans tider för uppföljningar som fungerar för alla. Företag kan alltid kontakta sysselsättningskoordinatorn eller deltagarens arbetsmarknadskonsulent om något uppstår som man vill ha stöd i att hantera. I det fall det bedöms lämpligt kan arbetsmarknadskonsulenten finnas med vid en introduktion.