Förvaltare och gode män

En hand som håller en penna och skriver.

Det finns människor som av olika anledningar inte klarar att bevaka sina rättigheter, sin ekonomi eller sina personliga intressen. Dessa kan på grund av sitt hälsotillstånd få hjälp av en god man eller förvaltare.

Så fyller du i din årsräkning

Upprättande av årsräkning

Överförmyndarenheten
Norra Kyrkogatan 3
Härnösands kommun
871 80 Härnösand

Telefon: 0611–34 80 09
Telefontid är klockan 08.30–11.30 alla vardagar.
E-post: overformyndarenheten@harnosand.se

Enheten tar endast emot bokade besök.

God man och förvaltare

Om du är etablerad i samhället, har goda kunskaper om hur samhället fungerar, har ordnad ekonomi och inte förekommer i belastningsregistret kan du bli god man eller förvaltare. Behovet är mycket stort så din insats behövs verkligen.

En kvinna som tittar mot kameran.

Som god man/förvaltare arbetar du alltid för den enskildes bästa. Uppdraget är arvoderat. Hur mycket tid du behöver lägga och hur stor ersättningen blir beror på hur stort behov den enskilde har. Du ska ha tillräckligt tät kontakt med den enskilde för att se att personen har det bra och får rätt stöd av samhället.

Det här gör en god man

En god man stödjer den enskilde

 • att bevaka ekonomiska intressen och förvalta egendom. Det kan till exempel handla om att se till att räkningar betalas, att det finns nödvändiga försäkringar och att kapital förvaltas på ett tryggt sätt.
 • att bevaka rättigheter och skyldigheter i samhället, till exempel ansöka om färdtjänst eller bostadsbidrag, överklaga beslut eller bevaka intressen vid ett arvskifte.
 • att bevaka den enskildes personliga intressen och se till att personen får den vård och omsorg som behövs, till exempel rätt boende, daglig sysselsättning och hemtjänst.

En god man får inte ta några beslut eller agera mot den enskildes vilja, förutom när det gäller den dagliga hushållningen.

Läs mer om att bli god man

Ansök om att bli god man/förvaltare

Vem kan få en god man?

För att få en god man krävs att det finns en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande hos den enskilde. Det är tingsrätten som utser en god man på förslag från överförmyndaren.

Två lönnlöv som flyter på vattnet.

God man utses inte om personen kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt, till exempel genom hjälp av anhöriga eller någon person som fått fullmakt. Läs mer om anhörigas befogenhet och framtidsfullmakt nedan.

Tillfällig god man

Överförmyndaren kan i vissa fall utse en tillfällig god man. Det kan ske när

 • det finns en jävssituation, till exempel om den enskildes intressen står i strid med den ordinarie företrädarens intressen eller dennes makes eller sambos intressen.
 • det vid ett dödsfall finns kända arvingar som inte kan bevaka sin rätt i dödsboet, till exempel för att de befinner sig på okänd eller avlägsen ort.

Ansökan om god man

Det här gör en förvaltare

En förvaltare gör samma saker som en god man, men har större befogenheter. Förvaltaren behöver inte den enskildes samtycke utan kan agera och ta beslut utifrån vad förvaltaren anser är bäst för den enskilde.

En man som ler.

Förvaltaren kan dock inte besluta i strikt personliga frågor, till exempel giftermål, politiska åsikter och umgänge.

Läs mer om att bli förvaltare

Vem kan få en förvaltare?

För att få en förvaltare krävs att det finns en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande hos den enskilde och att det inte är tillräckligt med godmanskap. Det är tingsrätten som utser en förvaltare på förslag från överförmyndaren.

Förvaltare utses inte om personen kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt, till exempel genom en god man.

Ansökan om förvaltare

Anhörigas befogenhet

En person som är över 18 år och därefter blivit sjuk och därmed inte klarar att bevaka sina rättigheter, sin ekonomi eller sina personliga intressen kan få hjälp av en anhörig i stället för en god man.

Två kvinnor.

Den anhörige kan hjälpa till med vardagliga saker som att betala hyra och andra räkningar, lämna inkomstdeklaration och ansöka om sociala tjänster och olika bidrag.

Den anhörige får dock inte köpa eller sälja en fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor, uppta lån eller pantsätta egendom. För sådana saker krävs att personen har en god man eller förvaltare.

Läs mer i lagen om anhörigas befogenhet - 17 kapitlet i föräldrabalken Länk till annan webbplats.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt innebär att du ger en annan person rätten att företräda dig i framtiden. Fullmakten gäller om du på grund av sjukdom, psykisk sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre har förmågan att ta hand om de angelägenheter som du anger i fullmakten.

Händer som skriver på datorns tangentbord.

Överförmyndarenheten har ingenting med framtidsfullmakter att göra utan det är en privat överenskommelse och ska vara bevittnad av två personer.

Läs mer i lagen om framtidsfullmakt Länk till annan webbplats.

Ensamkommande barn

Ensamkommande barn kan behöva en god man som företräder barnet i föräldrarnas ställe.

Den gode mannen ansvarar för att allt kring barnet fungerar väl.

Killar som spelar fotboll.

Det innebär bland annat att:

 • bevaka barnets personliga angelägenheter
 • bevaka barnets ekonomiska angelägenheter
 • bevaka att samordningen kring barnet fungerar

Däremot ligger den dagliga omvårdnaden och tillsynen utanför den gode mannens uppdrag.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd kan en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Gode mannens uppdrag avslutas därmed.

Den förordnade vårdnadshavaren har ansvar för barnets personliga och ekonomiska angelägenheter. Om inget annat sägs är vårdnadshavaren också förordnad förmyndare för den underårige. Läs mer om förmyndare nedan.

Som god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare har du rätt till ett skäligt arvode.

Ansök om att bli god man

Länkar

Barn och ungdomar upp till 18 år

Huvudregeln är att båda eller en av föräldrarna är vårdnadshavare och förmyndare för sina barn.

Om båda föräldrarna är döda eller av annan anledning inte kan vara förmyndare för sitt barn ska tingsrätten utse en särskilt förordnad vårdnadshavare.

En flicka som tittar mellan två träd.

Denne blir automatiskt även förmyndare för barnet, om inte tingsrätten beslutar något annat.

Föräldrar som av någon anledning inte klarar att sköta sitt barns ekonomi kan av tingsrätten få en så kallad medförmyndare. Det är ett lindrigare alternativ än att ta ifrån en förälder förmyndarskapet och utse en särskild förordnad förmyndare.

Förälderns ansvar

Föräldrarna kan fritt förvalta sitt barns tillgångar, men under överförmyndarens allmänna tillsyn. Grundregeln är att barnets tillgångar ska placeras tryggt och säkert och ge skälig avkastning.

Föräldrar har försörjningsplikt för sitt barn även om barnet har egna tillgångar. Barnets tillgångar ska användas till barnets utgifter, inte till föräldrarnas, och tillgångarna får inte skänkas bort.

Om föräldrarna inte tillvaratar barnets intressen kan de bli skadeståndsskyldiga gentemot barnet.

Förvaltarfrihetsbevis

Om du ansöker om tillstånd från vissa myndigheter kan du i en del fall behöva lämna ett bevis på att du inte har förvaltare.

Det kan gälla exempelvis:

 • den som ska vara ansvarig utgivare för periodisk skrift
 • den som ska ha trafiktillstånd för yrkesmässig trafik
 • den som ska bli fastighetsmäklare eller advokat
 • den som behöver auktorisation som tolk, översättare eller revisor
 • en styrelseledamot ska enligt aktiebolagslagen ska kunna presentera förvaltarfrihetsbevis.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd. Beviset utfärdas utan avgift. Du behöver inte ange anledningen till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet.

För att utfärda ett frihetsförvaltarbevis behöver vi ditt namn och personnummer

Vi kontrollerar att du är folkbokförd i Härnösands kommun, utfärdar och skickar beviset till din folkbokföringsadress eller till den e-postadress du uppgivit.