Publicerad

Några ändringar på åtgärdslista i socialnämnden

Det blev några ändringar i åtgärdslistan för att klara budgetramen 2019 vid socialnämndens möte 22 november.

Det behövs 16,9 miljoner kronor för att få budgeten i balans och nämnden hade ett förslag med 23 punkter från socialförvaltningen att ta ställning till.

De viktigaste förändringarna i beslutet jämfört med förslaget är att habiliteringsersättningen för funktionshindrade och de fria resorna till och från daglig verksamhet blir kvar. Även personligt ombud och finansieringen av ungdomsmottagningens blir kvar.

När det gäller förslaget att omvandla nio platser på korttidsenheten till särskilt boende blev beslutet att göra förändringen tillfälligt i stället för permanent. Besluten innebär att det fattas 3,6 miljoner kronor för att nå de 16,9 som behövs och socialnämnden begär nu anstånd med det till april 2019. Det blir nu socialförvaltningens uppgift att ta fram nya förslag på åtgärder motsvarande 3,6 miljoner kronor.

– Det är mycket tuffa och tråkiga beslut vi har tvingats ta, men det ekonomiska läget för socialnämnden kräver krafttag. Det känns ändå bra att nämnden har varit i stort sett enig och vi har haft väldigt givande diskussioner med sikte på framtiden, säger socialnämndens ordförande Krister Fagerström McCarthy (S).

– Alla våra beslut påverkar människor i deras vardag, men vi har ändå gjort avväganden för att besluten inte ska drabba de mest utsatta.

De åtgärder som socialnämnden beslutade om är:

 • Successiv avveckling av Ugglans särskilda boende
 • Avveckling av 9 platser på korttidsenheten och omvandling till tillfälligt särskilt boende
 • En tjänst som sjuksköterska natt avvecklas
 • Sänkt nattbemanning inom Koltrastens och Ädelhems särskilda boenden
 • Trygg hemgång avvecklas och arbetssättet integreras inom hemtjänsten
 • Avveckla ett antal aktivitetsledare
 • Matsalarna på Ängecenter och Solbrännan avvecklas, men socialförvaltningen får i uppdrag att hitta andra lösningar
 • Utökad samverkan mellan hemtjänst och särskilt boende
 • En tjänst som enhetschef inom äldreomsorg avvecklas
 • Flyktingsamordnare avvecklas
 • Två vakanta tjänster inom omsorg om funktionshindrade tillsätts inte
 • Översyn av arbetssätt inom daglig verksamhet för att minska kostnader
 • Förändrad omkostnadsersättning till ledsagare
 • En tjänst som biståndshandläggare avvecklas
 • En tjänst behandlare inom resursteamet inom individ- och familjeomsorg avvecklas
 • En tjänst som gruppledare inom hemtjänsten avvecklas
 • En tjänst som anhörigkonsulent avvecklas
 • Minskat anslag till samverkan med arbetslivsförvaltningen (jobbsatsningen)
 • Sänkt bemanning inom korttidsenheten
 • En tjänst som kvinnofridssamordnare avvecklas