Publicerad

Bra betyg för coronahanteringen under 2020

Närbild på person med munskydd och visir

Vården och omsorgen har klarat coronapandemin jämförelsevis bra. Totalt har 84 vårdtagare bekräftats smittade och 14 avlidit under 2020.

− Det är bra siffror och förutom att vi förmodligen har haft lite tur är den största orsaken den kreativitet och det engagemang som funnits i hela kommunen, från kommunledning till medarbetarna i den direkta vården, säger socialnämndens ordförande Krister McCarthy.

Siffrorna finns i den patientsäkerhetsberättelse för 2020 som socialnämnden nu har godkänt. Den 29 mars förra året fick kommunen sitt första konstaterade fall. Den första vågen blev inte så stark, det var framför allt inom hemtjänsten/hemsjukvården som smittan spred sig. Den andra vågen, som kulminerade strax före jul, blev mer kännbar och den här gången drabbades även särskilt boende mer.

Av 84 konstaterat smittade under året finns 51 stycken inom hemtjänsten/hemsjukvården. Särskilt boende har 26 konstaterade fall och omsorgen om funktionshindrade sju. Av de 14 personer som avlidit var tolv personer med hemtjänst/hemsjukvård och två boende på särskilt boende.

Utöver det har många medarbetare varit smittade och stundtals har personalsituationen varit tuff. För att förhindra smittspridningen har socialförvaltningens ledning bland annat beslutat att öka grundbemanningen, månadsanställa vikarier och så långt möjligt undvika att personal flyttar mellan olika enheter.

− Det har varit snabba och viktiga beslut som absolut har bidragit till resultatet, säger Krister McCarthy.

Därtill har nära samverkan med andra förvaltningar inom kommunen och andra externa aktörer varit mycket starkt bidragande. I början av pandemin var bristen på skyddsutrustning ett stort globalt problem. När inte ens plastflaskor för desinfektionsmedel fanns att få tag på samlade HEMAB med hjälp av verksamheter och allmänheten in tomma flaskor och ett lokalt företag tillverkade och tappade upp.

Bland många andra exempel på samverkan finns vårdeleverna på Härnösands gymnasium som höll i utbildningar om basala hygienrutiner och användning av skyddsutrustning, personal från andra förvaltningar inom kommunen som har skött organisation och logistik av skyddsutrustning och vaccinationer samt mycket god samverkan med regionen kring vaccinationer.

− En av de viktigaste strategiska uppgifterna för att klara framtiden är att vi som vårdgivare fortsätter och stärker vår samverkan med andra vårdgivare som primärvården, slutenvården, 1177 och olika nätverk på länsnivå, säger socialchefen Mats Collin.

Pandemin har också satt fingret på hur viktigt det är med basala hygienrutiner och klädregler.

− Pandemin har gjort att vi har skärpt oss rejält i det vardagliga arbetet och det ska vi fortsätta med. Genom att alltid följa basala hygienrutiner och klädregler hindrar vi olika typer av smitta från att komma in i våra verksamheter, säger Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).