Publicerad

Länet samarbetar för en god och nära vård

Den 1 juli startar Programmet God och nära vård i Västernorrland där länets sju kommuner och Region Västernorrland tillsammans, som jämbördiga parter, ska utveckla en god och nära vård för länets länsinvånare.

- Vi har fantastiska möjligheter att tillsammans, över geografiska- och huvudmannagränser, skapa en nära vård som är sammanhängande, tillgänglig och behovsstyrd utifrån varje individ. Flera samverkansprojekt är redan igång, de är goda exempel på nya arbetssätt som vi ska bygga vidare på säger Linda Strid, programledare, Programmet God och nära vård i Västernorrland.

porträttbild på en kvinna

Linda Strid, programledare för programmet God och nära vård i Västernorrland.

Programmet ska underlätta utvecklingen

Programmet God och nära vård i Västernorrland ska samordna och stödja verksamheterna i de utvecklingsprojekt som de startat eller vill starta. För att inkluderas i programmet ska arbetet vara ett samarbete mellan region och kommun/kommuner inom områden som:

  • personcentrerat förhållningssätt
  • hälsofrämjande insatser
  • egenvård
  • utvecklad digital och fysisk tillgänglighet

Många initiativ redan igång

Redan idag pågår många projekt, i såväl länets kommuner som i regionen, som bidrar till att utveckla en god och nära vård. Idéer och initiativ med inriktning på att förbättra för invånarnas hälsa och skapa en trygg och kontinuerlig vård och omsorg utgör grunden för omställningen.

Bakgrund

Svensk hälso- och sjukvård genomgår ett paradigmskifte, en fokusförflyttning från akut till en förebyggande, hälsofrämjande och personcentrerad vård med den primära vården som nav. Omställningen initierades av regeringen år 2013 med flera statliga utredningar som grund. Arbetet stöds nationellt av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Länets politiker har beslutat om en målbild, Målbild för God och nära vård 2030, där den strategiska riktningen för Västernorrland beskrivs. En avsiktsförklaring undertecknades den 14 maj 2021 om att alla åtta organisationer ska genomföra omställningsarbetet gemensamt som jämbördiga parter. Programmet är strukturen för att tillsammans ställa om och nå den gemensamma målbilden.

Läs mer om God och nära vård på regeringens hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer om God och nära vård på Sveriges kommuner och regioners hemsida Länk till annan webbplats.