Volontärvägen

Under 2021 och 2022 byggs hela Volontärvägen om, från Kastellgatan upp till Hjortronstigen vid Myran. Här kan du följa projektet.

en gata med en gatunamnsskylt i förgrunden där det står volontärvägan och villavägen

Projektet

Volontärvägen är byggd i två delar. Den nedre delen mellan Kastellgatan och Brännavägen är från 1940-talet medan den övre är byggd på 1970-talet. Gatan är sliten med många sprickor och gropar, kantsten som har lossnat och belysning som inte längre är funktionell.

Det som ska göras är:

  • Hela gatan ska grävas ur, förstärkas och få ny beläggning.
  • En ny gång- och cykelbana ska byggas på den norra sidan längs hela sträckan. Delar av sträckan är gc-banan friliggande en bit från gatan, på andra delar ligger den intill körbanan.
  • Upphöjda gång- och cykelöverfarter ska byggas vid korsningarna med Kastellgatan, Villavägen och Brännavägen.
  • All belysning ska bytas ut.
  • HEMAB passar på att lägga ned en del nya VA-ledningar.
  • 5 hållplatser för kollektivtrafiken rustas upp med väderskydd för trafiken mot centrum.

Arbetet sker i etapper. Framkomligheten kommer periodvis att vara mycket begränsad, men de boende kan alltid ta sig till och från sina fastigheter. Gång- och cykeltrafik kan passera. Upphandlad entreprenör är Skanska Sverige AB.

Här kan du läsa den förstudie som ligger till grund för ombyggnaden Pdf, 3.5 MB. (Pdf, 3.5 MB)

Etapper

Gatan är uppdelad i följande etapper:

Etapp 1: Kastellgatan – Villavägen.

Här blir det en gång- och cykelöverfart vid Kastellgatan. Ny gång- och cykelbana på norra sidan. Smalare trottoar för gående på den södra sidan.

Etapp 2: Villavägen – Åkervägen

I korsningen med Villavägen byggs ett upphöjt övergångsställe för gående. På den norra sidan av korsningen byggs en upphöjd gång- och cykelöverfart över Villavägen. Gång- och cykelbanan fortsätter sedan på den befintliga friliggande gång- och cykelbanan som breddas, rustas upp och förlängs till korsningen med Åkervägen. Trottoaren på den norra sidan tas bort. Smal trottoar för gående på den södra sidan.

Etapp 3: Åkervägen – Brännavägen

I korsningen med Åkervägen ansluter gång- och cykelbanan på den norra sidan till gatan och fortsätter intill körbanan. Smal trottoar för gående på den södra sidan. Hela korsningen med Brännavägen höjs upp gör att skapa två säkra gång- och cykelöverfarter, en över Brännavägen på den norra sidan och en över Volontärvägen på den västra sidan.

Etapp 4: Brännavägen – Utsiktsvägen

En ny friliggande gång- och cykelbana byggs på den norra sidan.

Etapp 5: Utsiktsvägen – Hjortronstigen

Gång- och cykelbanan leds intill vägbanan på den norra sidan. Snötippen vid Lingonstigen kommer att användas som upplag för entreprenören.

Tidsplan

Arbetet kommer att pågå under två säsonger. Det inleds 2 juni 2021 och avslutas sommaren 2022.

2021: Etapp 1-3 och halva etapp 4, från Kastellgatan till Vangstagatan, byggs i stort sett klara. Slutasfaltering och mindre justeringar görs under 2022.

2022: Resten av etapp 4, från Vangstagatan, och hela etapp 5 byggs. Arbetena börjar i april och beräknas vara klara innan semesterperioden. En del mindre arbeten kan vara kvar till augusti 2022.

Hållbarhet

  • Återanvänd kantsten. All kantsten är granitsten från Bohuslän som har tagits om hand vid andra ombyggnationer. Ingen ny kantsten behöver produceras.
  • Fossilfritt bränsle. Alla maskiner körs på HVO-diesel där grunden är vegetabiliska oljor.

Kontakt

För mer information och frågor, kontakta:

Staffan Gilliusson, projektledare, Härnösands kommun
0611-34 81 93
staffan.gilliusson@harnosand.se