en slingrande bäck i ett parkområde. En person sitter på en parkbänk och en annan går med en hund på en gångväg.

Gerestabäcken

Härnösands kommun driver ett projekt som omfattar delar av Gerestabäcken. Projektet är ett så kallat LONA-projekt (LOkal NAturvårdssatsning) och finansieras till stor del med pengar från Naturvårdsverket. Projektet syftar till att återskapa Gerestabäcken till en mer naturlig bäck med vandrande havsöring och en ökad biologisk mångfald. Målet är även att minska flödestopparna och därmed skydda vägar och mark i bäckens nedre delar mot översvämningar och erosionsskador. Ytterligare ett mål är att reducera utsläppen av närsalter och miljögifter till havet.

Vad händer nu?

Vår-sommar 2024

Allt arbete som påbörjades 2023 ska avslutas. Dessutom ska vägtrummorna under gång- och cykelvägen vid Hellzéngatan bytas ut mot valvbågar.

Augusti 2023

Arbetet börjar i området mellan Brännavägen, Hellzéngatan och Solumsvägen. Det ska grävas och jämnas ut i och kring bäcken. Växtlighet planteras för skuggning, markbindning och för att skapa en trevlig miljö som uppmuntrar till att stanna upp och vistas längs bäcken. En bro och trampstenar anläggs på några ställen. Ny bottenstruktur skapas, stenar och stenblock placeras i bäcken. Därefter kommer en ny gång- och cykelväg att anläggas.

2020-2021

Två dammar byggs för att fördröja vattnet i bäcken. Den ena ligger i anslutning till Härnösand Hästsport Arena och den andra på en grusplan i närheten av Gerestaskolan.

Maj 2020

Härnösands kommun beviljas LONA-bidrag (Lokal naturvårdssatsning) av Naturvårdsverket.

2018-2019

En förstudie tas fram med åtgärdsförslag för en bättre hydrologi och miljö.

Projektet

Målet är att återskapa en mer naturlig bäck med vandrande havsöring och en ökad biologisk mångfald med ett myllrande liv av andra vattenlevande organismer och växter. Målet är även att minska flödestopparna och därmed skydda vägar och mark i bäckens nedre delar mot översvämningar och erosionsskador. Ytterligare ett mål är att reducera utsläppen av närsalter och miljögifter till havet.

Sedan tidigare har två dammar anlagts, en vid hästsportarenan och en vid Gerestaskolans grusplan.

De åtgärder som återstår är:

2024

  • Biotopvårdsåtgärder vid Rosenbäcksallén, cirka 600 meter längs med Gerestabäcken fram till Södra sundet. Vissa sträckor av bäcken breddas och får en naturligare kantzon samt möjliga lekområden för fisk. Åtgärden är även tänkt att ge en naturligare dynamik mellan erosion och sedimentation i bäcken.
  • Kantzonen jämnas ut för att ta bort dikeskänslan och ge vattnet möjlighet att bredda vid höga flöden. Genom att bredda bäcken på vissa ställen kan vattenhastigheten varieras. Det bibehålls en djupare del vid dessa breddningar så att det inte bildas ett grunt område vid lågvatten som blir ett vandringshinder. På några delsträckor kommer bäcken få möjlighet att meandra.
  • En ny bottenstruktur skapas längs sträckan mellan Rosenbäcksallén och Hellzéngatan där stenar/stenblock i varierande storlekar placeras ut. Lekbottnar för havsöring och annan fisk skapas genom att lägga ut naturgrus i lämplig storlek. Ytan för lekbottnarna kommer vara 1x3 meter.
  • Vägtrummorna under gång- och cykelvägen vid Hellzéngatan byts ut mot valvbågar.

Eventuellt 2024

  • En fördröjningsdamm på cirka 3 000 kvadratmeter skapas vid ställverket i höjd med Gerestaskolan för att bromsa upp vattnet vid höga flöden samt bidra till jämnare och lugnare flöden nedströms. Vid ställverket ska även huvudfåran flyttas så att den hamnar lite längre från slänten.

2025

  • Våtmark återksapa i skogsområdet mellan Geresta och Stenhammar genom att lägga igen och proppa tidigare dikade skogspartier. Målet är att återskapa en bättre hydrologi och fördröja vattnet samt skapa bättre förutsättningar för grod- och kräldjur.
en karta där en bäck med flera tillflöden är inritade med blått

Så här rinner Gerestabäcken och dess tillflöden idag.

en rak bäck i ett parkområde med en gångväg längs med bäcken

Så här ser nedersta delen av Gerestabäcken ut idag...

en slingrande bäck i ett parkområde. En person sitter på en parkbänk och en annan går med en hund på en gångväg.

...och så här skulle den kunna se ut i framtiden.

Övrig information

Kontakt

Vill du ha mer information, kontakta:

Helene Lager, miljöchef
0611-34 80 01
helene.lager@harnosand.se

 

Mathias Rönnqvist, teknisk handläggare
0611-34 81 23
matihias.ronnqvist@harnosand.se