Seminariet – Härnösands framtida bostadsområde

Efterfrågan på nya bostäder centralt i Härnösand är stor och ökar varje år. Målet är att omvandla Seminariet samt grönområden till ett attraktivt bostadsområde i stadsnära läge. Här kan du läsa om projektet, vad som händer och hur långt utvecklingen av bostadsområdet har kommit.

Idé – Vår önskan för området

  • Det ska spegla ett modernt, hållbart och tryggt samhälle.
  • Det ska erbjuda yteffektiva och hållbara parkeringslösningar.
  • Det ska inte konkurrera med näringsverksamheter i centrum.
  • Riksintresset för kulturmiljövård ska tillvaratas när det gäller de äldre skolbyggnaderna.
Teknikelever tar fram en konceptide för hur ett bostadsområde skulle kunna se ut

Vad händer nu?

Våren 2019

Planarbetet som bestämmer hur området kan utvecklas och bebyggas startar.

Hösten/vintern 2018-2019

Invånardialoger med de boende i närheten genomförs.

Hösten/vintern 2018-2019

Dialoger med exploatörer som visar intresse för att bygga på området.

Oktober 2018

Arkeologiska undersökningar genomförs

Augusti 2018

Kommunen får tillträde till fastigheten.

Maj 2018

Teknikcollege i Härnösand presenterar ett skolprojekt där de tagit fram ett koncept för utvecklingen av området.

Våren 2018

Konsulten WSP upphandlas för att utreda vilka behov som finns i Härnösand idag och i framtiden, vilka värden som måste bevaras i området samt att hitta exploatörer som vill vara med i utvecklingsprocessen av området.

Juni 2017

Kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten.

Våren 2017

Idén om att göra något av det länge kallställda folkskoleseminariet och det outnyttjade markområdet föds.

Seminariets historia

1848 fick Härnösand sin första folkskola, kallad folkskoleseminariet, som 1849 flyttade in i gemensamma lokaler med navigationsskolan på Hovsgatan.

1874 flyttade folkskoleseminariet in i egna lokaler i hörnet Nybrogatan/Brunnhusgatan. Lokalerna var otidsenliga och därför planerades en ny byggnad. Det blev det nya folkskoleseminariet vid Kastellgatan, det som det här projektet handlar om. Arkitekt var Gustaf Hermansson, som även ritat ett 30-tal byggnader i Sundsvall samt Sofia kyrka i Stockholm.

Höstterminen 1907 togs det nya seminariet i bruk.

Teknikelever tar fram ett koncept

Villa Nybo, som från början byggdes av apotekaren och rådmannen Johan Vincent Liedberg, köptes av staten efter hans död och inrättades som rektorsbostad för seminarieskolan.

1908 fick seminariet sin första telefon och 1913 installerades elektriskt ljus.

Under andra världskriget var utbildningen vilande. När utbildningen kom igång igen efter 1945 blev det en kraftig ökning av elever och lärare och lokalerna på Kastellgatan blev för små.

Därför byggdes en vinkelbyggnad som länkade ihop skolhuset med gymnastikhuset. Utbyggnaden mot Kastellgatan uppfördes i tre våningar där övningsskolan låg i bottenplanet. I vinkelbyggnaden mot gymnastiksalen fanns bespisningslokal och kök.

I den gamla seminariebyggnaden låg en aula på översta våningen där rektorn Vendela Wester-Wåhlström valde att pryda långväggen med en målning. Mollie Faustman fick sommaren 1949 uppdraget att skapa en freskmålning som finns kvar i aulan än idag.

Utbildningen i seminariets lokaler har under årtiondena förändrats och upphörde vid 2009.

Källa: Eva Källström-Naur, examinerad småskollärare i Härnösand 1945. ”Sammanställning av några fakta om lärarutbildningen i Härnösand 1842-1990”.

Väggmålning av Molli Faustman

Området

Seminariet ligger väldigt centralt med endast cirka 600 meter från Stora torget. I närheten finns förskolor, skolor och idrottsanläggningar. Ett stenkast bort ligger Stadsparken och Sambiblioteket som leder vägen in mot centrum. Området har bra förbindelser med kollektivtrafik och busshållplatser i närheten. Det finns även gång- och cykelstråk runt området. Seminariet gränsar till en äldre lummig stadsdel som till stor del består av större tvåplansvillor byggda i början av 1900-talet.

Fastigheten är 25 000 kvadratmeter stor och området är bebyggt med en gammal skolbyggnad med tillhörande gymnastiksal. På området finns också en större gräsyta och en grusad öppen parkering. Området och byggnaderna är idag i stort sett outnyttjade.

Teknikelever tar fram ett koncept

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Hanna Viklund, mark- och exploateringshandläggare,
073-270 96 04, hanna.viklund@harnosand.se

Seminariet