Skiss Ångermanlands tingsrätt. Illustration: Wester Elsner Arkitekter

Seminariet – ny domstolsbyggnad

Domstolsverket ska flytta till det gamla Seminariet. De gamla byggnaderna ska byggas om till en modern och säker domstolsbyggnad och det ska också göras en tillbyggnad. Byggstart 2024 och beräknad inflyttning i mars 2026.

Vad händer nu?

Januari 2024

Smedjan Samhällsfastigheter med bolaget Härnösand Seminariet AB får i uppdrag av Domstolsverket att genomföra omfattande ombyggnation och nybyggnation av Seminariet. Företaget har i sin tur avtalat med NCC om uppdraget att bygga om den befintliga fastigheten och att uppföra en tillbyggnad samt att riva en byggnad från 1950-talet. När bygget är klart ska Ångermanlands tingsrätt flytta in i lokalerna.

November 2021

Kommunfullmäktige godkänner ett köpekontrakt där företaget Härnösand Seminariet AB köper den del av fastigheten där de befintliga byggnaderna står.

November 2021

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett markanvisningsavtal med Smedjan samhällsfastigheter. Smedjan får enligt avtalet två år på sig att utreda möjligheterna att bygga om befintliga lokaler samt uppföra en ny byggnad på området för Domstolsverkets verksamhet.

Våren 2019

Planarbetet som bestämmer hur området kan utvecklas och bebyggas startar.

Oktober 2018

Arkeologiska undersökningar genomförs

Våren 2018

Konsulten WSP upphandlas för att utreda vilka behov som finns i Härnösand idag och i framtiden, vilka värden som måste bevaras i området samt att hitta exploatörer som vill vara med i utvecklingsprocessen av området.

Juni 2017

Kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten.

Våren 2017

Idén om att göra något av det länge kallställda folkskoleseminariet och det outnyttjade markområdet föds.

Projektet

Domstolsverket kommer att flytta till den del av området där de gamla byggnaderna ligger (markerat med blått på kartan). Där ska det skapas en modern och säker domstolsbyggnad genom att bygga om de befintliga husen och även bygga ytterligare en byggnad.

Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Det ställer höga krav på gestaltning och placering av en eventuell ny byggnad i området.

På resten av fastigheten, som idag är grönområde och parkeringsplats finns möjlighet att bygga bostäder.

ritning över en stadsdel med ett område markerat med blå färg

Området

Seminariet ligger väldigt centralt med endast cirka 600 meter från Stora torget. I närheten finns förskolor, skolor och idrottsanläggningar. Ett stenkast bort ligger Stadsparken och Sambiblioteket som leder vägen in mot centrum. Området har bra förbindelser med kollektivtrafik och busshållplatser i närheten. Det finns även gång- och cykelstråk runt området. Seminariet gränsar till en äldre lummig stadsdel som till stor del består av större tvåplansvillor byggda i början av 1900-talet.

Fastigheten är 25 000 kvadratmeter stor och området är bebyggt med en gammal skolbyggnad med tillhörande gymnastiksal. På området finns också en större gräsyta och en grusad öppen parkering. Området och byggnaderna är idag i stort sett outnyttjade.

Teknikelever tar fram ett koncept

Seminariets historia

1848 fick Härnösand sin första folkskola, kallad folkskoleseminariet, som 1849 flyttade in i gemensamma lokaler med navigationsskolan på Hovsgatan.

1874 flyttade folkskoleseminariet in i egna lokaler i hörnet Nybrogatan/Brunnhusgatan. Lokalerna var otidsenliga och därför planerades en ny byggnad. Det blev det nya folkskoleseminariet vid Kastellgatan, det som det här projektet handlar om. Arkitekt var Gustaf Hermansson, som även ritat ett 30-tal byggnader i Sundsvall samt Sofia kyrka i Stockholm.

Höstterminen 1907 togs det nya seminariet i bruk.

Teknikelever tar fram ett koncept

Villa Nybo, som från början byggdes av apotekaren och rådmannen Johan Vincent Liedberg, köptes av staten efter hans död och inrättades som rektorsbostad för seminarieskolan.

1908 fick seminariet sin första telefon och 1913 installerades elektriskt ljus.

Under andra världskriget var utbildningen vilande. När utbildningen kom igång igen efter 1945 blev det en kraftig ökning av elever och lärare och lokalerna på Kastellgatan blev för små.

Därför byggdes en vinkelbyggnad som länkade ihop skolhuset med gymnastikhuset. Utbyggnaden mot Kastellgatan uppfördes i tre våningar där övningsskolan låg i bottenplanet. I vinkelbyggnaden mot gymnastiksalen fanns bespisningslokal och kök.

I den gamla seminariebyggnaden låg en aula på översta våningen där rektorn Vendela Wester-Wåhlström valde att pryda långväggen med en målning. Mollie Faustman fick sommaren 1949 uppdraget att skapa en freskmålning som finns kvar i aulan än idag.

Utbildningen i seminariets lokaler har under årtiondena förändrats och upphörde vid 2009.

Källa: Eva Källström-Naur, examinerad småskollärare i Härnösand 1945. ”Sammanställning av några fakta om lärarutbildningen i Härnösand 1842-1990”.

Väggmålning av Molli Faustman

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Hanna Viklund, mark- och exploateringshandläggare,
073-270 96 04, hanna.viklund@harnosand.se

Seminariet