Tredimensionell skiss av en stadsdel där vissa byggander är gråmarkerade

Sjukhusområdet - en levande stadsdel

På sjukhusområdet planerar fastighetsägaran Offentliga Hus i Norden AB att bygga nya bostäder för olika målgrupper. Det planeras både lägenheter, radhus och kedjehus och även nya lokaler för verksamheter.

Visionen är en stadsdel som transformeras från vårdinstitution till levande stadsdel med blandat innehåll. Stadsdelen ska ta till vara det unika läget vid vattnet, respektera ursprungets arkitektur och vidareutveckla parklandskapets kvalitéer.

Vad händer nu?

Mars 2021

Samhällsnämnden beviljar planbesked och arbetet med att ta fram en ny detaljplan påbörjas. Planarbetet gäller även ytterligare några angränsande fastigheter.

Projektet

Offentliga Hus i Norden vill omvandla sjukhusområdet genom en "grön förtätning med fokus på bostäder i publik parkmiljö". Den preliminära planen är att i stegvisa etapper bygga lägenheter, radhus, kedjehus och lokaler för verksamhet.

Lägenheterna är tänkta i den idag tomma flygel som ligger bredvid hälsocentralen. Lägenheterna skulle kunna bli "stödboende för äldre" och alla lägenheter får balkong mot havet.

Radhusen planeras i havsnära läge på den stora parkeringen utanför hälsocentralen.

Ytterligare några kedjehus planeras i havsnära läge i anslutning till Gådeåparken.

Intill E4 planeras nybyggda lokaler för verksamhet i 5-10 lokaler.

I projektet ingår också att förstärka gång- och cykelstråk längs vattnet.

tredimensionell skiss av stadsdel där vissa byggnader är gråmarkerade

Området

Sjukhusområdet ligger i en sluttning från E4 ned mot Södra sundets strand. I väster ligger området Fiskekroken och en marina med uppläggningsplats för båtar. I öster ligger Gådeåparken med Gula Villan och Sida Partnership Forum.

Härnösands sjukhus började byggas på 1800-talet och har sedan dess byggts ut i etapper. Idag finns drygt 26 000 kvadratmeter lokalyta med framför allt vård- och omsorgsverksamhet och Region Västernorrlad som dominerande hyresgäst. Cirka 40 procent av lokalerna är idag tomma.

Längs vattnet löper en strandpromenad som är mycket populär för cykel- och gångtrafik och i Gådeåparken samlas gärna människor för picknick och social samvaro.

flygbild över en del av en stad som ligger vid vatten