Skiss på Utsprångskajen med fartyg

Utsprångskajen

Utsprångskajen ligger vid Skeppsbron, centralt i Härnösand. Här utreds möjligheterna att antingen renovera den befintliga kajen eller att bygga ut kajen för att kunna ta emot upp till 300 meter långa kryssningsfartyg. Samtidigt kan själva kajen bli en mötesplats för Härnösandsbor och besökare.

Skiss på Utsprångskajen med fartyg
Skiss på Utsprångskajen med fartyg

Vanliga frågor om Utsprångskajen

Varför tar det så lång tid?

Det är ett stort och långsiktigt beslut som ska tas och därför måste alla förutsättningar vara ordentligt utredda och genomlysta. Vi ska bygga en kaj som ska hålla och fungera för det vi vill i minst 100 år och då gäller det att ha tänkt efter före.

Utsprångskajen ingår också som en del i ett helt paket med investeringar i infrastrukturen som behöver göras inom en relativt nära framtid. Det är Nybron som behöver bytas ut, Nattviken som behöver muddras, Nybrogatan som behöver åtgärdas och Skeppsbron. Projekten hänger ihop geografiskt och behöver anpassas till varandra. Vi behöver helt enkelt ha en helhetssyn på vad som ska göras och i vilken ordning.

Även ekonomiskt hänger allt ihop. Det är flera stora investeringar som ska göras på ganska kort tid och de måste vägas med och mot varandra för att få största möjliga nytta för pengarna. Den ungefärliga investeringen för de två alternativen för Utsprångskajen ligger på 100 respektive 150 miljoner kronor.

Vad är nästa steg?

Just nu (hösten 2021) pågår en process inom de politiska partierna för att väga frågan och ta ställning till de alternativ som finns. Alla är eniga om att något måste ske med den avstängda kajen, nu gäller det att bestämma exakt vad. Det handlar framför allt om att ta ställning till om vi ska återställa kajen så som den var tidigare (170 meter) eller bygga ut den så att den kan ta emot fartyg på upp till 300 meter. Den mindre kajen kan ta emot mindre kryssningsfartyg och naturligtvis även andra fartyg.

Målet är att ta ett politiskt beslut senast under våren 2022.

När kan en ny kaj vara färdig?

När det finns ett beslut ska en ansökan om miljötillstånd lämnas in till mark- och miljödomstolen. Eller rättare sagt är det två ansökningar, en för att få tillstånd för själva bygget och en för att sedan få bedriva hamnverksamhet. Den prövningen tar 1-1,5 år (om domen inte överklagas).

Om miljötillstånden beviljas ska bygget projekteras och det tar cirka ett år. För att vinna tid kan projekteringen göras samtidigt som miljöprövningen, men det är ett litet risktagande. Om domstolen inte beviljar miljötillstånd så är det arbetet gjort i onödan.

Själva byggtiden är beräknad till två år.

Om beslutet tas våren 2022 kan kajen alltså vara klar någon gång i spannet 3-4,5 år senare, alltså tidigast våren 2025. Erfarenheten från tidigare projekt i den här storleksordningen är att det ofta dyker upp oförutsedda saker längs vägen. Det är alltså mer troligt att det tar längre tid och att kajen snarare är klar till hösten 2026 eller kanske ännu senare.

Tidsplanen gäller oavsett vilket av de två alternativen till kaj som väljs.

Hur fungerar det att ta emot kryssningsfartyg i den vanliga hamnen?

Det är inte optimalt att ta emot kryssningsfartyg och passagerare i en hamn med gods. Men det fungerar ändå bra. Härnösands hamn har gjort ett fantastiskt jobb med mottagandet och både rederier och passagerare har varit nöjda. Men långsiktigt vore det bättre att ha två hamnar som kompletterar varandra, Djuphamnen för godstrafik och ro/ro-fartyg och Utsprångskajen för kryssningsfartyg och andra mindre fartyg.

Vad händer nu?

Hösten 2021

Kommunfullmäktige planerar att besluta om en tioårig investeringsplan, där bland annat Utsprångskajen ingår.

2020

Ett framtidsarbete/workshop om alla stora framtida investeringar, där Utsprångskajen är en, med ledande politiker från alla partier i kommunen.

Ytterligare dialoger och utredningar om Utsprångskajen för att kunna lämna in en ansökan om miljötillstånd till mark- och miljödomstolen vid klartecken från politikerna.

Oktober 2019

Kompletterande samråd om projektets miljöpåverkan.

Augusti 2019

Samråd om projektets miljöpåverkan.

April 2019

Dialogmöte med företag i området och företag inom besöksnäringen.

Januari 2019

Ramböll får i uppdrag att ta fram en ansökan om miljötillstånd för hamnverksamhet.

September 2017

Samhällsnämnden beslutar att börja projektera för en utbyggd Utsprångskaj.

Maj 2017

Sweco presenterar utredningen ”Kryssning mot Härnösand Höga Kusten - Utsprångskajens framtid”.

Juni 2015

Kajen stängs av på grund av rasrisk.

Projektet

I juni 2015 stängdes Utsprångskajen av på grund av rasrisk. För att kunna använda området igen måste kajen åtgärdas på ett eller annat sätt.

Sommaren 2016 började Birka Cruises göra kryssningar till Härnösand och Höga Kusten. Kryssningarna blev en omedelbar succé och har fortsatt och utökats för varje år med flera andra rederier. Sonderingar visar att det finns potential för att locka ytterligare kryssningar till Härnösand.

Samtidigt skulle en renoverad eller utbyggd Utsprångskaj kunna ta emot även andra fartyg, från exempelvis Kustbevakningen, Försvarsmakten, sjöfartsutbildningar och andra aktörer.

Flygbild över kryssningsfartyget birka och höga kustenbron

På så sätt skulle Härnösand ha två hamnar som kompletterar varandra, Djuphamnen för godstrafik och ro/ro-fartyg och Utsprångskajen för kryssningsfartyg och andra mindre fartyg.

Tanken är också att kajen ska vara en tillgänglig och attraktiv mötesplats för Härnösandsbor och besökare. Före avstängningen var Utsprångskajen till exempel en populär plats för fiskare.

Karta över Skeppsbron med Utsprångskajen

Området

Utsprångskajen ligger längs Skeppsbron, en kilometerlång kaj/gata längs havet. Där ligger också bland annat en gästhamn för fritidsbåtar, turbåtar till Höga Kusten och Fritidsbåtsmuseet i Tobaksmonopolet. Skeppsbron har stor potential att utvecklas till ett attraktivt maritimt stråk med folkliv, båtliv och nya verksamheter.

I den visionen skulle Utsprångskajen bli en mycket central plats, både för det vardagliga folklivet och som centrum för kryssningsbesök och andra fartygsbesök.

Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett planprogram för hela Skeppsbron. Läs mer om Skeppsbron här

Turbåten Ådalen III vid Skeppsbron

Övrig information och material

skiss av en utvinklad och tillbyggd kaj

I ett av alternativen är idén att vinkla ut kajen med en tillbyggnad.

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Thomas Jenssen, chef Samhällsförvaltningen
thomas.jenssen@harnosand.se
070-340 15 09