Street Moves - Skeppsbron

ett möblerat kajområde där det det sitter och står många människor

Street Moves Länk till annan webbplats. är ett projekt som handlar om att förändra gaturummet, från dagens bilcentrerade gator till att tillgodose fler funktioner. Med hjälp av tillfälliga interaktiva lösningar kan kommuner eller invånare skapa plats för lek, odling, utegym, sociala knutpunkter eller annat som ger gatan liv. Det område som har omvandlats i Härnösand är ett område på Skeppsbron och projektet görs i samarbete med ArkDes Länk till annan webbplats. och designteamet Office of Possibilities Länk till annan webbplats..

Besök Street Moves i 360°

Vad händer nu?

December 2023

ArkDes presenterar en slutrapport om projektet Street Moves i Härnösand och fem andra kommuner. ArkDes har också gjort en film om projektet.
Läs nyheten om slutrapporten
Läs slutrapporten om Street Moves Länk till annan webbplats.
Se en film om Street Moves Länk till annan webbplats.

Juni 2023

Under 16:e till 20:e juni genomfördes intervjuer på plats för att kartlägga invånare och besökares tankar om platsen. Resultaten finns sammanställda i ett dokument! Pdf, 35.5 MB.

14 juni 2023

Onsdag 14 juni invigs Street Moves i Härnösand. Invigningen pågick under hela dagen där människor hjälpte till att bygga och plantera. Det var även bland annat dansföreställning, tavelmålning, träningsaktivitet, glassförsäljning och naturligtvis högtidlig invigning (se bilder här intill).

Maj 2023

Design- och bygglovsprocessen fortskrider. Byggnation av blomlådor och ett långbord påbörjas av kommunens snickeri.

April 2023

Virket från Sjöviken skänks Länk till annan webbplats. och transporteras till kommunens snickeri för att utgöra en del av Street Moves i Härnösand. En bygglovsprocess för paviljongen startar.

Februari - mars 2023

Designprocessen fortskrider. Idén om ett väderskydd/paviljong föds för att möjliggöra användning året runt.

Januari 2023

Dialoger med olika aktörer och aktiverare som vill delta och bidra till Street Moves på Skeppsbron.

December 2022

Designprocessen fortsätter och intensifieras. Designteamet presenterar sitt förslag för kommunen och ArkDes på plats på Skeppsbron i Stockholm.

November 2022

En workshopsammanställning publiceras på hemsidan och skickas ut till deltagare och intressenter. En intern projektgrupp startas upp för att skapa bred förankring för projektet och sprida information.

Oktober 2022

En workshop genomförs för att starta upp designprocessen. Vid de två träffarna deltar cirka 100 personer och många idéer och tankar kommer fram.

September 2022

Projektets samarbetspartners: designteamet Office of Possibilities och ArkDes kommer till Härnösand för ett första platsbesök.

Augusti 2022

Uppstart och initiala möten.

Juni 2022

Samhällsnämnden beslutar den 2022-06-16 i § 124 att låta kommunen delta i projektet och godkänna angiven projektbudget på 200 000 kronor.

Maj 2022

Härnösands kommun erbjuds att delta i projektet Street Moves av ArkDes.

Bilder från invigningen. Fotograf: Maria-Thérèse Sommar.

många människor sitter runt olika bord och pratar med varandra

Bilder från workshopen.

en tvådelad bild. på den vänstra syns en karta med många post it-lappar på och några händer som pekar på kartan. På den högra syns många människor runt olika bord uppifrån.

Projektet

Street Moves är en rörelse med syfte att förädla gator med fokus på mellanmänskliga värden och hållbar mobilitet som resulterar i väl utformade platser. Street Moves drivs av ArkDes och finansieras av Vinnova som en del av missionen att göra alla Sveriges gator hållbara, hälsosamma och levande. Design- och arkitektbyrån Office of Possibilities driver designprocessen tillsammans med Härnösands kommun.

Street Moves startade 2020 av Statens centrum för Arkitektur och Design, ArkDes Länk till annan webbplats.. Projektet har än så länge jobbat med Göteborg, Helsingborg, Umeå, Stockholm, Hultsfred, Södertälje och Härnösand.

Idén är att genom en designprocess som bygger på delaktighet och dialog utforma Street Moves-moduler anpassade för platsens specifika behov. Street Moves är en kostnadseffektiv och enkel lösning för att bygga om gaturummet med enkla medel. Fokus är att skapa gaturum som är mer hälsosamma, hållbara och fulla med liv. Man kan se Street Moves som ett slags mellansteg där man försöker hitta den bästa utformningen innan man gör kostsamma investeringar.

Det område som ska omvandlas i Härnösand är ett område längs kajstråket Skeppsbron, mellan Sams uteservering och väntkuren för Ådalen III (se kartskiss här intill). Där ska bland annat asfalten målas, sitt- och växtmoduler placeras ut och växter planteras. Där ska också Hemslöjdsföreningen smycka bland annat lyktstolpar och pollare. Det planeras också en paviljong för att göra platsen attraktiv och tillgänglig året runt. Det omvandlade området kommer att finnas kvar i några år.

Arbetet görs tillsammans med ArkDes och designteamet Office of Possibilities Länk till annan webbplats.. Modulerna byggs av Resursgruppens snickeri på arbetslivsförvaltningen.

Projektet startade i augusti 2022. Under projektets gång har workshops hållits med invånare, näringsliv, föreningar, politiker och tjänstepersoner.

Projektet finansieras med 350 000 kr av ArkDes för stöd till designprocess och designteamet. Kommunen går in med 200 000 kr för att bekosta material och andra projektkostnader.

karta med ett område markerat i gult
en person står böjd över en stor trälåda

Resursgruppens snickeri inom arbetslivsförvaltningen har snickrat växtmodulerna.

en stor trälåda med ett runt hål i mitten

Området

Skeppsbron är historiskt ett marint stråk där sjöfarten alltid har spelat stor roll och livet på kajen periodvis har varit väldigt livligt med många arbetsplatser. Livet på Skeppsbron har varit ett viktigt inslag i Härnösands stadsbild.

Under andra halvan av 1900-talet har sjöfartens betydelse för Skeppsbron minskat och i stället har biltrafik och parkeringsplatser blivit ett dominerande inslag. Miljön är idag dominerad av hårdgjorda ytor med lite grönska.

Nu är visionen att stärka den marina känslan och skapa ett sammanhängande stråk längs hela sträckan från residenset till badplatsen vid Sälsten. Tanken är att göra Skeppsbron till en levande mötesplats där sjöfart möter handel, café och restaurang och andra inslag.

Parallellt med Street Moves-projektet pågår arbetet med att ta fram ett planprogram för Skeppsbron.
Läs mer om planprogram Skeppsbron här

Skeppsbron finns med i kommunens tioåriga investeringsplan. Där ingår också flera andra stora projekt som är intimt förknippade med Skeppsbron. Enligt planen ska 60 miljoner kronor investeras i Skeppsbron åren 2027-2029.
Innan dess ska Nybron bytas ut samt Nybrogatan och Utsprångskajen renoveras.

Läs mer om Skeppsbron här
Läs mer om Nybrogatan här
Läs mer om Utsprångskajen här

Skeppsbron och Kronholmen
en stad vid vatten med en kaj i förgrunden och en kaj och hus på andra sidan vattnet
en båt åker i förgrunden. Vid en kaj i bakgrunden ligger en större turbåt och bekom den hus.

Kontakt

Vill du ha mer information, kontakta:

Hanna Krämmer, plansamordnare och projektledare
0611-34 81 26
hanna.krammer@harnosand.se