Planprogram Skeppsbron

Båtar vid Härnösands hamn.

Bild på Skeppsbron, Tobaksmonopolet och Hernöverken tagen från Nybron

Ett planprogram för Skeppsbron är under framtagande. Planprogrammet ska ta fram mål och riktlinjer för hur området ska utvecklas i framtiden för att bli en långsiktigt hållbar och god gestaltad livsmiljö.

Skeppsbron med intilliggande kajstråk är ett område som står inför spännande förändringar i Härnösand. Flera investeringar i infrastruktur-, bostäder- och trafikprojekt kommer genomföras inom en 10-års period och behovet av att samordna och staka ut riktlinjer har framgått. Enligt kommunstyrelsens tioåriga investeringsplan ska 60 miljoner kronor investeras i Skeppsbron åren 2027-2029. Utvecklingen av Skeppsbron är en del i utvecklingen av hela Härnösands centrum och är starkt kopplad till flera andra projekt. Läs mer om hur Härnösand utvecklas.

Planprogrammet syftar till att skapa en sammanhängande vision för området, så att kommande planeringsarbete blir genomtänkt och enhetligt.

Under våren och sommaren 2021 pågick flera dialogaktiviteter. Dessa är sammanställda och kommer ligga till grund för utformningen av planförslaget. Du hittar dokumentet längst ner under övrig information.

Vad är ett planprogram?

Illustration över stadsutvecklingsprocessen. Från översiktsplan till planprogram och tillslut detaljplan.

Ett planprogram är ett översiktligt planeringsunderlag som ska ligga till grund för kommande detaljplanering. Det kan ses som ett mellanting mellan en översiktsplan och en detaljplan och omfattar ofta ett större område som till exempel en stadsdel eller större sammanhängande område. I planprogrammet för Skeppsbron ska översiktsplanens intentioner vägleda och sen är tanken att planprogrammet i sin tur ska vara underlag till kommande detaljplaner.

Geografisk avgränsning

Planområdets omfattning utritat i en karta

Den geografiska avgränsningen av området är från Silviabron intill mellanholmen längs vattnet, förbi Nybron vidare mot Sälstens udde och badplats. Avgränsningen har gjorts med avseende på var de projekt och investeringar ska göras. Längst norrut på området finns Sälstens udde, där det idag planeras för bostadsbebyggelse och finns ett aktivitetscentrum vid Härnöverken. Söderut in mot staden finns Utsprångskajen som är ett omfattande och prioriterat kommunalt infrastrukturprojekt. Vidare mot staden kommer Nybron och Nybrogatan om också blivit prioriterade för att omgestaltas. De stora kommunala investeringarna i området är en del av kommunens vision för framtidens Härnösand.

Vad händer nu?

2023 mars

Planprogrammet planeras att ställas ut på samråd i slutet av mars till mitten av april.

2023 februari

Planprogrammets översiktliga vision presenteras internt och arbetet med att ta fram ett samrådsförslag pågår.

2022 september

Arbetet med planprogrammet återupptas. Fokus är på att skapa en värdeplaneringsmodell med en tydlig vision och riktning framåt.

2022 juni

Dialogsammanställningen för 2021 års dialoger presenteras för samhällsnämnden.

2021 oktober

Arbetet med planprogrammet pausas på grund av andra prioriteringar och resursbrist.

2021 september

Arbete med att sammaställa dialogerna påbörjas. Underlaget ska sedan presenteras för politiker och tjänstepersoner för att sedan ligga till grund för planförslaget.

2021 augusti

En digital enkät publicerades på hemsidan där möjligheter fanns att lämna synpunkter. Enkäten stängdes för allmänheten 31 augusti.

2021 juli

I juli genomfördes dialog för planprogrammet Skeppsbron ute på plats på Bolagskajen. Onsdagen den 14:e mellan 16.00-20.00 och fredagen den 16:e klockan 10.00-14.00 fanns delar av Härnösands kommun på plats för att ta emot synpunkter.

Skyltar sattes upp längs sträckan och en enkät publicerades på hemsidan.

2021 juni

Planprogrammet deltog i kommunens kulkturlunch den 1 juni.
Projektet som skett med Solenskolan under våren presenteras av eleverna den 9 juni för representanter från kommunen.
Planeringen och framtagande av skyltar inför sommardialogen fortsätter.

2021 maj

Under maj deltog en representant från Synskadades Riksförbund i en stadsvandring längs Skeppsbrokajen.
Planering inför sommardialog i juli uppstartar.

2021 mars-april

Planprogrammet deltar i kommunens företagsfrukost den 26 mars.
En enkät skickas ut till kommunens Tillgänglighets- och Pensionärsråd.
Besök och uppstart av stadsutvecklingsprojekt på Solenskolan sker.
Under april deltar representant från Tillgänglighetsrådet i en stadsvandring längs Skeppsbrokajen.

2021 februari

Dialogprocessen planeras ytterligare.

2020 december

En dialogplan börjar utarbetas för processen och samtal förs med kommunens demokratiutvecklare.

2020 september

Beslut om att påbörja arbetet med att framta ett planprogram för Skeppsbron tas i kommunstyrelsen. Projektgrupp samt styrgrupp formateras i bred representation från samhällsförvaltningen och tillväxtavdelningen.

Invånardialog

Bild från dialogtillfälle på plats med karta och post-it lappar med idéer

Under sommaren 2021 bjöd planprogrammet i till en tvådagars-dialog på Bolagskajen, nära stora torget. Där gavs möjlighet att ställa frågor till Härnösands kommun och lämna förslag och idéer till Skeppsbrons framtida utveckling. Dialogen har sammanställts och alla synpunkter har registrerats för att ligga till grund för den fortsatta planeringen. Du hittar dokumentet längst ner under övrig information.

Foto från dialogtillfället på bolagskajen

Planhandlingar

När samrådet startar kommer samtliga handlingar att publiceras på hemsidan här nedan!

Samrådshandlingar
Planprogram Skeppsbron
Sändlista
Dialogsammanställning

Har du frågor eller idéer för planprogrammet?

Kontakta:
Hanna Krämmer
Plansamordnare/Projektledare
Telefon: 0611-34 81 26
E-post: planarenden@harnosand.se