Planprogram Skeppsbron

en illustration av en kaj där det rör sig flera människor med barnvagn, i rullstol, på cykel och med hundar. Vid kajen ligger några motorbåtar och i vattnet åker en segelbåt och ett stort kryssningsfartyg.

Ett planprogram för Skeppsbron har tagits fram. Planprogrammet pekar ut en framtidsvision för hur området ska utvecklas för att bli en långsiktigt hållbar och god gestaltad livsmiljö.

Skeppsbron med intilliggande kajstråk är ett område som står inför spännande förändringar i Härnösand. Flera investeringar i infrastruktur-, bostäder- och trafikprojekt kommer att genomföras inom en 10-årsperiod och behovet av att samordna och staka ut riktlinjer har framgått. Enligt kommunstyrelsens tioåriga investeringsplan ska 60 miljoner kronor investeras i Skeppsbron åren 2027-2029. Utvecklingen av Skeppsbron är en del i utvecklingen av hela Härnösands centrum och är starkt kopplad till flera andra projekt. Läs mer om hur Härnösand utvecklas.

Planprogrammet syftar till att skapa en sammanhängande vision för området, så att kommande planeringsarbete blir genomtänkt och enhetligt.

Under våren och sommaren 2021 pågick flera dialogaktiviteter. Dessa är sammanställda och ligger till grund för utformningen av planförslaget. Du hittar dokumentet längst ner under övrig information.

Samråd

Ett samråd pågick 27 mars till och med 17 april där ett första förslag till planprogram ställdes ut för allmänheten. Mer än 100 yttranden inkom och alla har kommenterats av kommunen i en så kallad Samrådsredogörelse som finns som bilaga längs ner på denna sida under rubriken Planhandlingar.

Planprogrammet har därefter reviderats utifrån inkomna synpunkter och ett nytt slutgiltigt förslag har tagits fram.

Antagande

Det reviderade och slutliga förslaget till planprogram har tagits fram och antogs av samhällsnämden den 2023-08-24 Pdf, 300.9 kB.. Därefter ska kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige fatta beslut innan planprogrammet kan antas och bli gällande. Målet är att planprogrammet antas i kommunfullmäktige den 25 september 2023.

Här kan du läsa antagandeförslaget! Pdf, 74.4 MB.

Frågor och svar om Skeppsbron

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram är ett översiktligt planeringsunderlag för ett större område. Det ska presentera en vision för hela området med ett långsiktigt tänk så att de olika delarna av området hänger ihop och bildar en helhet.

Ett planprogram kan ses som ett mellanting mellan en översiktsplan och en detaljplan. Intentionerna i kommunens översiktsplan ska vara vägledande för planprogrammet, som i sin tur ska vara underlag för kommande detaljplaner. Planprogrammet är alltså mer övergripande och visionärt medan en detaljplan säger exakt vad som får byggas, hur det får se ut med mera.

Under tiden som planprogrammet tas fram fanns möjlighet att tycka till under ett så kallat samråd. Då presenterades ett första förslag till planprogram som vem som helst kan lämna synpunkter på under en viss tid.

Vilket område gäller planprogrammet?

Området som ingår i planprogrammet sträcker sig från Östra Kanalbron (vid Storgatan) via torget och Nybron och sedan längs Skeppsbron ända till Sälstens udde. Planprogrammet ska också förhålla sig till områden och platser som ligger i direkt anslutning till planområdet.

Är det här en slutgiltig plan för hur Skeppsbron blir?

Planprogrammet ger en översiktlig bild av vad vi vill med framtidens Skeppsbron och ska vara vägledande för den framtida utvecklingen. Men planprogrammet är inte bindande, de slutliga detaljerna bestäms i de detaljplaner som tas fram i framtiden.

Hur har planprogrammet tagits fram?

Arbetet har pågått sedan våren 2021. En viktig del har varit många dialoger med både allmänheten och särskilt utvalda grupper, till exempel barn, äldre och personer med funktionsvariationer. De viktigaste önskemålen som har kommit fram i dialogerna är:

  • Mer grönska, blomster och parkmiljöer och mindre asfalt.
  • Skapa fler målpunkter, aktiviteter och mötesplatser i området, som fungerar året runt.
  • Ordna nödvändig och hållbar infrastruktur för gående, cyklister, bilister och båttrafikanter.
  • Omfattningen och placeringen av havsnära parkeringsplatser behöver ses över.

De här synpunkterna har matchats mot kommunens styrande dokument, till exempel Översiktsplanen, Gång- och cykelprogrammet och Trafikprogrammet. En annan sak som har vägts in är vilka tekniska möjligheter och hinder som finns i området.

Hur blir det för gående och cyklister?

En av grundidéerna i planprogrammet är att skapa ett tydligt och heltäckande gång- och cykelstråk (GC-stråk) genom hela området med väl tilltagna och säkra gång- och cykelbanor. Ett bra GC-stråk är en grundförutsättning för att det över huvud taget ska bli det liv och den rörelse vi vill ha på Skeppsbron.

Bra förutsättningar för gående och cyklister stimulerar också till ett mer hållbart resande och bättre folkhälsa samtidigt som en mer attraktiv strandpromenad/kaj gynnar näringslivet och ger förutsättningar för ett befolkat och levande stråk där man kan stanna till, hänga, leka och njuta av båtlivet.

Vad händer med biltrafiken?

Biltrafiken blir kvar, men körbanan föreslås bli smalare för att skapa plats för gående och cyklister och offentliga platser. I de dialoger vi haft har tydliga önskemål varit mer folkliv och möjlighet till aktiviteter och mötesplatser nära vattnet. För att uppnå det måste utrymme tas från annat. Hela Skeppsbron ska byggas på ett sätt som gör det tydligt och säkert för alla trafikslag.

Vad händer med parkeringsmöjligheterna?

I de dialoger vi haft har tydliga önskemål varit mer folkliv och möjlighet till aktiviteter och mötesplatser nära vattnet. För att uppnå det måste utrymme tas från annat. Antalet parkeringar längs Skeppsbron föreslås därför bli färre. I planprogrammet föreslås en större parkeringsyta och längsgående parkeringar vid gatan.

I ett större perspektiv behöver parkeringsfrågan ses över för att hitta mer effektiva lösningar för hur offentliga parkeringsplatser används. Det långsiktiga målet är att fler väljer mer hållbara transportsätt som kollektivtrafik, samåkning, gång eller cykel.

Blir det några restauranger längs Skeppsbron?

I planprogrammet föreslås att nya detaljplaner tas fram som gör det möjligt att bygga exempelvis restauranger på flera olika platser i området. På så sätt skapar vi möjligheter för privata entreprenörer att bygga och driva restauranger i området, alternativt att kommunen bygger och hyr ut till privata entreprenörer.

En av platserna som föreslås är Nybrokajen, den så kallade bolagsbryggan, söder om Nybron. En annan är Fisketorget bakom konsthallen. De övriga platserna ligger längs Skeppsbron norr om Nybron.

Blir det några parker och grönområden?

Planprogrammet föreslår att skapa en grön tråd genom hela området med träd och andra planteringar där människor kan söka skugga, rekreation och aktiviteter. Att bryta upp de hårda ytorna med grönska är viktigt för att människor ska vilja stanna till och vistas längre stunder och därmed skapa folkliv på Skeppsbron.

Grönskan har också andra viktiga funktioner, till exempel att ta hand om dagvatten. De grönytor vi skapar ska dimensioneras för ett förändrat klimat med till exempel fler och kraftigare skyfall.

Hur går det med Utsprångskajen?

Utsprångskajen ingår i planområdet, men är också ett eget stort investeringsprojekt. Kajen ska enligt kommunens tioåriga investeringsplan renoveras 2025-2027. Det är tidigare än resten av Skeppsbron, som preliminärt beräknas byggas om 2027-2029.

Läs mer om Utsprångskajen på harnosand.se/utsprangskajen

Hur hänger det här projektet ihop med att Nybron ska bytas ut?

Det hänger intimt ihop. Nybrons brofäste på Härnön är en del av planområdet för Skeppsbron och de två projekten måste synkroniseras på många olika sätt. Till exempel kan vi inte göra ombyggnaderna samtidigt då vi under arbetet med Nybron behöver ha en tillfällig bro längre bort på Skeppsbron och inte heller vill stänga av ett för stort område samtidigt.

Ett annat exempel är att den nya Nybron byggs för att förbereda för en gång- och cykelbana under bron på Härnön som ska knyta ihop cykelstråket längs hela Skeppsbron. Det skapar också en betydligt mer trafiksäker korsning Nybrogatan/Skeppsbron, något som var en av de vanligaste synpunkterna när vi för några år sedan hade en stor enkät om Nybrogatan.

Läs mer om bytet av Nybron på harnosand.se/nybron

Hur ser tidsplanen ut?

Projektet att bygga om Skeppsbron planeras preliminärt till åren 2027-2029. Ett undantag är Nybrokajen, den så kallade bolagsbryggan, där ombyggnaden planeras tidigare i samband med att projektet med att byta ut Nybron avslutas 2026. Det görs av flera skäl, bland annat för att det är praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt att fortsätta direkt med tanke på att området redan är avstängt och därmed inte behöver återställas för att sedan göras om igen vid ett senare tillfälle. Ett annat skäl är att gång- och cykelvägarna i området behöver kopplas ihop när den nya bron är färdig.

Åren 2027-2029 byggs de kommunala delarna i projektet, det vill säga gatan, gång- och cykelvägen, parker och grönytor med mera. Investeringar som kräver privat engagemang, till exempel restaurangbyggnader, beror på investerarna. Kommunens uppdrag i de fallen är att skapa förutsättningarna, bland annat genom att ta fram färdiga detaljplaner.

Varför tar det så lång tid?

Härnösand står inför flera väldigt stora och nödvändiga infrastrukturprojekt. Förutom Skeppsbron är det bland annat Nybron, Nybrogatan och Utsprångskajen. De behöver spridas ut över tid av både ekonomiska och praktiska skäl. Investeringarna behöver spridas ut över flera år och det går inte att stänga av så stora områden i de centrala delarna av staden samtidigt.

Kommunen har därför antagit en tioårig investeringsplan med preliminära byggtider. Enligt den ska Nybron bytas ut 2024-2026, Utsprångskajen renoveras 2025-2027, Nybrogatan 2025-2028 och Skeppsbron 2027-2029.

Att Skeppsbron hamnar sist i planeringen beror på att de andra projekten är mer akuta. Exempelvis uppnår Nybron sin tekniska livslängd inom bara några år och skulle behöva stängas av om vi inte byter ut den innan dess.

Vad är ett planprogram?

Illustration över stadsutvecklingsprocessen. Från översiktsplan till planprogram och tillslut detaljplan.

Ett planprogram är ett översiktligt planeringsunderlag som ska ligga till grund för kommande detaljplanering. Det kan ses som ett mellanting mellan en översiktsplan och en detaljplan och omfattar ofta ett större område som till exempel en stadsdel eller större sammanhängande område. I planprogrammet för Skeppsbron ska översiktsplanens intentioner vägleda och sen är tanken att planprogrammet i sin tur ska vara underlag till kommande detaljplaner.

Geografisk avgränsning

Planområdets omfattning utritat i en karta

Den geografiska avgränsningen av området är från Silviabron intill mellanholmen längs vattnet, förbi Nybron vidare mot Sälstens udde och badplats. Avgränsningen har gjorts med avseende på var de projekt och investeringar ska göras. Längst norrut på området finns Sälstens udde, där det idag planeras för bostadsbebyggelse och finns ett aktivitetscentrum vid Härnöverken. Söderut in mot staden finns Utsprångskajen som är ett omfattande och prioriterat kommunalt infrastrukturprojekt. Vidare mot staden kommer Nybron och Nybrogatan om också blivit prioriterade för att omgestaltas. De stora kommunala investeringarna i området är en del av kommunens vision för framtidens Härnösand.

Vad händer nu?

2023 augusti

Planprogrammet antas av samhällsnämnden 2023-08-24 Pdf, 300.9 kB. och går därför vidare för beslut i Kommunstyrelsen och slutligen till Kommunfullmäktige som beslutar om planprogrammet ska antas och bli gällande.

2023 juni

Samrådsredogörelsen skickas ut på interremiss till berörda politiker och avdelningar. Samrådsredogörelsen revideras, färdigställs och publiceras på hemsidan.

2023 april - maj

Inkomna yttranden sammanställs och besvaras av kommunen i en samrådsredogörelse. Planprogrammet revideras utifrån inkomna synpunkter.

2023 mars

Planprogrammet är ute på samråd under tiden 27 mars-17 april.

2023 februari

Planprogrammets översiktliga vision presenteras internt och arbetet med att ta fram ett samrådsförslag pågår.

2022 september

Arbetet med planprogrammet återupptas. Fokus är på att skapa en värdeplaneringsmodell med en tydlig vision och riktning framåt. Parallellt med planprogrammet påbörjas arbete med projektet Street Moves.

2022 juni

Dialogsammanställningen för 2021 års dialoger presenteras för samhällsnämnden.

2021 oktober

Arbetet med planprogrammet pausas på grund av andra prioriteringar och resursbrist.

2021 september

Arbete med att sammaställa dialogerna påbörjas. Underlaget ska sedan presenteras för politiker och tjänstepersoner för att sedan ligga till grund för planförslaget.

2021 augusti

En digital enkät publicerades på hemsidan där möjligheter fanns att lämna synpunkter. Enkäten stängdes för allmänheten 31 augusti.

2021 juli

I juli genomfördes dialog för planprogrammet Skeppsbron ute på plats på Bolagskajen. Onsdagen den 14:e mellan 16.00-20.00 och fredagen den 16:e klockan 10.00-14.00 fanns delar av Härnösands kommun på plats för att ta emot synpunkter.

Skyltar sattes upp längs sträckan och en enkät publicerades på hemsidan.

2021 juni

Planprogrammet deltog i kommunens kulkturlunch den 1 juni.
Projektet som skett med Solenskolan under våren presenteras av eleverna den 9 juni för representanter från kommunen.
Planeringen och framtagande av skyltar inför sommardialogen fortsätter.

2021 maj

Under maj deltog en representant från Synskadades Riksförbund i en stadsvandring längs Skeppsbrokajen.
Planering inför sommardialog i juli uppstartar.

2021 mars-april

Planprogrammet deltar i kommunens företagsfrukost den 26 mars.
En enkät skickas ut till kommunens Tillgänglighets- och Pensionärsråd.
Besök och uppstart av stadsutvecklingsprojekt på Solenskolan sker.
Under april deltar representant från Tillgänglighetsrådet i en stadsvandring längs Skeppsbrokajen.

2021 februari

Dialogprocessen planeras ytterligare.

2020 december

En dialogplan börjar utarbetas för processen och samtal förs med kommunens demokratiutvecklare.

2020 september

Beslut om att påbörja arbetet med att framta ett planprogram för Skeppsbron tas i kommunstyrelsen. Projektgrupp samt styrgrupp formateras i bred representation från samhällsförvaltningen och tillväxtavdelningen.

Invånardialog

Bild från dialogtillfälle på plats med karta och post-it lappar med idéer

Under sommaren 2021 bjöd planprogrammet i till en tvådagars-dialog på Bolagskajen, nära stora torget. Där gavs möjlighet att ställa frågor till Härnösands kommun och lämna förslag och idéer till Skeppsbrons framtida utveckling. Dialogen har sammanställts och alla synpunkter har registrerats för att ligga till grund för den fortsatta planeringen. Du hittar dokumentet längst ner under övrig information.

Foto från dialogtillfället på bolagskajen

Planhandlingar

Antagandehandling
Planprogram Skeppsbron 2023-08-17 Pdf, 74.4 MB.

Handlingar inför antagande
Samrådsredogörelse, 2023-06-29 Pdf, 1020.6 kB.

Samrådshandlingar
Planprogram Skeppsbron Pdf, 79 MB.
Sändlista Pdf, 217.5 kB.
Undersökning av betydande miljöpåverkan Pdf, 178.9 kB.

Utredningar
Kulturmiljöutredning Pdf, 1.3 MB.

Har du frågor eller idéer för planprogrammet?

Kontakta:
Hanna Krämmer
Projektledare och plansamordnare
Telefon: 0611-34 81 26
E-post: planarenden@harnosand.se