Översiktsplanering

Den översiktliga planeringen är riktning och ramverk för hur vi formar framtidens Härnösand. Se gärna filmen där vi berättar mer.

Samråd genomfördes under våren 2021 och granskningen avslutades 1 mars 2022.

Förväntad antagen handling innan sommaren 2022.

Kontakta oss via e-post: op@harnosand.se

Granskningsförslag på översiktsplan 2040

Här hittar ni granskningsförslaget på översiktsplan 2040 med bilagor i PDF-format.

Nedan hittar ni tidigare förslag på översiktsplan, aktuell under samråd.

Underlag till översiktsplan 2040

Här hittar ni underlag till översiktsplanen som varit en viktig del vid framtagandet:

Sundsvallsregionen

Här finns ett gemensamt förslag på utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen.
Läs dokumentet nedan eller ta del av kartan.

Resultat av invånardialoger

Ny översiktsplan, hur går det till?

Processen för att ta fram en översiktsplan är lång och innehåller flera tillfällen där du som invånare kan delta. Projektet planeras att pågå 2019 - 2022.

Under utredningsskedet har flera dialoger genomförts med myndigheter, föreningar och invånare för att få en bättre och bredare kunskap om vad som är viktigt inför framtiden. Dessa dialoger har legat till grund för förslaget.

Samråd

Under samrådsskedet presenterar vi ett förslag på översiktsplan, där alla som vill får lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet ser vi över och besvarar inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. 

Planprocessen.

Granskning - Är avslutad

Under granskningen ställer vi ut det ändrade översiktsplaneförslaget en sista gång innan det antas i kommunfullmäktige.

Om det kommer in synpunkter som har en stor inverkan på förslaget, kommer de att inarbetas i handlingarna och förslaget ställs ut igen.

Vad är en översiktsplan?

I översiktsplanen beskriver vi på vilket sätt som stad och landsbygd bör utvecklas för att forma ett framtida Härnösand där alla människor mår bra.

För att skapa en personlig livsmiljö planerar vi var det kan och bör byggas bostäder, vägar och cykelbanor men även vilka områden som ska bevaras för friluftsliv. Planen beskriver även hur vi tar hänsyn till natur och kultur samt hur vi planerar för en framtid med ett förändrat klimat.

Kommuntäckande översiktsplan som ligger till grund för detaljplanering och senare bygglov.

Vad styr en översiktsplan?

Den översiktliga planeringen styrs av plan- och bygglagen. Den säger att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Varje mandatperiod beslutar kommunfullmäktige om översiktsplanens aktualitet.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till viktiga frågor inför framtiden. Översiktsplanen är även det främsta underlaget i arbetet med till exempel detaljplaner och bygglov.