Kommunens styrande dokument

Kommunens författningssamling innehåller övergripande policyer, strategier, planer, program, riktlinjer och föreskrifter.

Verksamheten i Härnösands kommun styrs bland annat av en rad dokument som vi själva har antagit.

Tydliga styrdokument är en viktig förutsättning både för funktion och för uppföljning.

Inom vissa områden är lagstiftningen starkt styrande för den verksamhet som en kommun bedriver, och där ställs det krav på att kommunen upprättar vissa styrdokument, exempelvis översiktsplan, avfallsplan etc.

Övergripande visioner och mål

Vision beskriver en gemensam bild av ett önskat framtida tillstånd. Visionen ska tydliggöra varför en organisation eller en verksamhet finns till, för vem den finns till och vart den är på väg.

Mål är något man ska uppnå, förvärva eller förverkliga genom att genomföra insatser. För varje mål anges riktlinjer för hur målen ska förverkligas och indikatorer som visar hur måluppfyllelsen mäts.

Kommunfullmäktige fastställer, tillsammans med budgeten, övergripande mål och inriktning för kommunens samlade verksamhet varje år.

Föreskrifter

Regering har i förordningar gett rätt att utfärda lokala föreskrifter med mer detaljerade bestämmelser än i förordningen.

Föreskrifter är den beteckning som används i 8 kap. regeringsformen för rättsregler, dvs. för regler som bestämmer enskildas och myndigheters handlande.

Reglementen, ägardirektiv och bolagsordning

Bestämmelser som beskriver ansvarsfördelning och verksamhets- och arbetssätt för en viss verksamhet, en rutin, en nämnd eller en befattningshavare.

Kommunövergripande dokument som fastställs av fullmäktige.

Bolagsordning / Ägardirektiv

Är regelverk för aktiebolag samt beskriver ägarens förväntningar på bolaget.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Ägardirektiv för Härnösand Energi och Miljö AB 2024-2027.pdf Pdf, 146 kB. 146 kB  2023-12-21
PDF Ägardirektiv Härnösandshus AB.pdf Pdf, 189.3 kB. 189.3 kB  2023-12-21
PDF Ägardirektiv Invest i Härnösand 2024-2027.pdf Pdf, 187.3 kB. 187.3 kB  2023-12-21

Policy

Policyn anger vårt förhållningssätt till något. Den kan klargöra vår syn på till exempel sponsring, internationella kontakter, eller personalförmåner.

Fastställs av kommunfullmäktige.

Plan

Planen ska beskriva de önskade åtgärderna så att de kan omsättas till verklighet. Planen ska vara en instruktion över initiativ som ska tas. Åtgärderna ska beskrivas i detalj så att de säkrar det önskade utförandet.

Plan fastställs av fullmäktige om det ingår i ett samlat dokument och är kommunövergripande. Övriga kommunövergripande handlingsplaner som utgår från uppdrag eller mål som fastställts av nämnd eller styrelsen kan i vissa fall fastställas av kommunchef eller förvaltningschef

Program

Programmet talar om vad vi ska uppnå inom ett visst område. Programmet ska göra det möjligt att skriva en plan för den aktuella verksamheten utan ytterligare ideologiska överväganden.

Program / plan fastställs av fullmäktige om det ingår i ett samlat dokument och är kommunövergripande. Övriga kommunövergripande handlingsplaner som utgår från uppdrag eller mål som fastställts av nämnd eller styrelsen kan i vissa fall fastställas av kommunchef eller förvaltningschef.

Riktlinjer - rutiner

Beskriver riktlinjer för olika tillvägagångssätt i olika sakfrågor. Råd / riktlinjer är ett stöd för hur sakfrågor bör genomföras.

Kan vara utgivna på nationell nivå eller vara fastställda lokalt i kommunen på olika nivåer.

Hantering av allmänna handlingar, dokument och ärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Riktlinjer för synpunkter.pdf Pdf, 102 kB. 102 kB  2018-05-04

Personal och förtroendevalda

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Riktlinje för att motverka mutor och jäv.pdf Pdf, 149.2 kB. 149.2 kB  2018-12-10
PDF Riktlinjer hot och hat mot förtroendevalda 2018-2022.pdf Pdf, 428 kB. 428 kB  2018-10-01
PDF Riktlinjer för resor.pdf Pdf, 55.6 kB. 55.6 kB  2019-02-22

Omsorg och stöd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst.pdf Pdf, 190.5 kB. 190.5 kB  2021-01-15
PDF Riktlinje för arbete med terapi- och vårdhund.pdf Pdf, 73.1 kB. 73.1 kB  2019-01-31
PDF Rutin för bokning och avbokning av tolk.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB  2022-11-14

Säkerhet och fastighetsskötsel

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Gångbanerenhållning - Åläggande.pdf Pdf, 8.9 kB. 8.9 kB  2018-05-04
PDF Riktlinjer - Systematiskt brandskyddsarbete för Härnösands kommuns verksamheter.pdf Pdf, 214.7 kB. 214.7 kB  2023-12-15