Bygga, riva eller ändra

Bygglov, bygglovsbefriade åtgärder, marklov, rivningslov, ovårdade tomter och byggnader, bostadsanpassning och förhandsbesked.