Folkhälsa

Två äldre kvinnor som i fikar i trädgården, hunden gör dem sällskap.

En god folkhälsa är en förutsättning för ett hållbart samhälle och en hållbar utveckling. Därför har folkhälsofrågorna nära samband med sociala, ekologiska och ekonomiska frågor i en kommun.

Kommunens folkhälsoarbete utgår från de målområden som beslutats av Regeringen. Det övergripande nationella folkhälsomålet är att "skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen".

Folkhälsoarbetet

Folkhälsoplan 2014-2020

Alla invånare i Härnösands kommun ska ha rätt till en god och jämlik hälsa. Barn och ungdomar är prioriterade. Därför ska barnkonventionens synsätt genomsyra det ordinarie arbetet inom kommunens alla förvaltningar och verksamheter. Folkhälsoplanen ska ligga till grund för folkhälsoinsatser inom kommunen och i samverkan med andra organisationer.

Här kan du läsa Folkhälsoplanen 2014-2020 Pdf, 642 kB.

Folkhälsorapport

Folkhälsorapporten är ett verktyg för att styra och följa upp kommunal verksamhet. Den beskriver medborgarnas välfärd och hälsa i kommunen. Den är också ett underlag för politiker i frågor om den lokala välfärdspolitiken.

Folkhälsomål

Riksdagen antog i juni 2018, ett nytt övergripande Folkhälsomål med fokus på jämlik hälsa. De tidigare 11 målområdena har omvandlats till åtta. Utifrån dessa målområden ska kommunen bedriva sitt folkhälsoarbete.

 1. Det tidiga livets villkor
 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
 5. Boende och närmiljö
 6. Levnadsvanor
 7. Kontroll, inflytande och delaktighet
 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Alkohol- och drogförebyggande arbete

Alkohol- och drogförebyggande arbete ska utgå från ett brett perspektiv på hälsa. Avgörande för utformningen av förebyggande åtgärder är att man har kunskap om de viktigaste risk- och skyddsfaktorerna för alkohol- och narkotikaproblem samt hur dessa ska kunna motverkas och främjas.

Läs mer om alkohol- och drogförebyggande arbete i Folkhälsoplanen 2014-2020 Pdf, 642 kB.

Strategi ANDT 2016-2020

På uppdrag av regeringen har en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) 2016-2020 tagits fram.

Regeringen är tydlig med att jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven ska genomsyra arbetet, samt att barn ska skyddas från skadliga effekter orsakade av ANDT.

Antidopingnätverket Krafttag

Krafttag är ett antidopingnätverk i länet som arbetar förebyggande mot doping. Tillsammans arbetar nätverket för att minska användning av dopingmedel och att sprida kunskap om doping. Till exempel 100 procent ren träning.

Krafttag ingår i det nationella nätverket Prevention mot doping i Sverige (PRODIS).

Här kan du läsa mer om PRODIS Länk till annan webbplats.

I länet sker samarbetet mellan länets samtliga kommuner, friskvårdsanläggningar, gym och idrottsföreningar.
Länet samarbetar också med:

 • Västernorrlands idrottsförbund
 • RF-SISU Västernorrland
 • Tullverket
 • Polismyndigheten
 • Länsstyrelsen
 • Region Västernorrland
 • Mittuniversitetet

Krafttag Härnösand

I Krafttag Härnösand ingår lokala gym, träningsanläggningar, Västernorrlands Idrottsförening, Polisen, Landstinget, Kommunen och olika föreningar i arbetet tillsammans mot doping.

I Härnösand är fyra tränings- och friskvårdsanläggningar diplomerade för sitt förebyggande dopingarbete.

 • STC Härnösand
 • Träningstemplet
 • Simhallen
 • Energikällan

För att bli diplomerad krävs att det finns en utsedd antidopingansvarig, utbildad personal, en antidopingpolicy och handlingsplan samt ett nära samarbete med Västernorrlands idrottsförbund och polisen.

Dopingjouren - Rådgivning när du behöver hjälp eller råd Länk till annan webbplats.

Rådet för trygghet och hälsa

Till skillnad från de kommunala råden är det här rådet ett politiskt råd med ledamöter från samtliga partier. Rådet sammanträder fyra gånger under året och föredragande är Kommundirektör, Polischef och Kommunpolis.

Rådets uppdrag är att arbeta strategiskt inom några få specifika områden

 • Folkhälsa
 • Alkohol- och drogförebyggande arbete 
 • Brottsförebyggande arbete (BRÅ).

För det operativa arbetet ansvarar en ledningsgrupp, arbetsgrupper utsedda av ledningsgruppen. Ledningsgruppen består av:

 • Kommundirektör och Förvaltningschefer
 • Chefer för helägda kommunala bolag
 • Polischef och Kommunpolis
 • Räddningstjänstchef

Kontaktuppgifter

Välkommen att ta kontakt, om du har frågor om rådet och dess arbete

Rådets Ordförande  
Carl Fredrik Edgren (V)

Ledningsgruppens kontaktperson
Lars Liljedahl, Kommundirektör
E-post: lars.liljedahl@harnosand.se