Folkhälsa

En god folkhälsa är en förutsättning för ett hållbart samhälle och en hållbar utveckling. Därför har folkhälsofrågorna nära samband med sociala, ekologiska och ekonomiska frågor i en kommun.

Ett möte.

Kommunens folkhälsoarbete utgår från de målområden som beslutats av Regeringen. Det övergripande nationella folkhälsomålet är att "skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen".

Ett möte.

Här finns information om kommunens alkohol-, narkotika-, doping-, tobak- och spelförebyggande arbete, som utgår från ett brett perspektiv på hälsa.

Ett möte.

Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige. Härnösands kommun har, likt övriga kommuner i Västernorrland, gjort en satsning på stärkt suicidprevention.

Rådet för trygghet och hälsa

Kommunerna har lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Lagen innebär sammanfattningsvis att kommunen ska

 • kartlägga brottslighet inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild
 • besluta om åtgärdsplan
 • inrätta eller inneha samordningsfunktion
 • ha ett sammansatt råd med koppling till kommunstyrelsen.

Rådet för trygghet och hälsa ska fullgöra kommunens uppgift enligt lagen Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.

Rådet består av en styrgrupp och en operativ grupp. Styrgruppen arbetar på en strategisk nivå och beslutar om prioriteringar och ger den operativa gruppen uppdrag.

I styrgruppen ingår:

 • Kommundirektör
 • Förvaltningschefer
 • VD för kommunala bolag
 • Polisen

Den operativa gruppen arbetar utifrån prioriteringar och uppdrag från styrgruppen. De ansvara också för att arbetet implementeras och för att nödvändiga beslut fattas inom sina respektive förvaltningar.

I den operativa styrgruppen ingår:

 • Chef för kanslienheten
 • Verksamhetschefer eller motsvarande inom kommunens förvaltningar
 • Polisen
 • Räddningstjänsten
 • HÄR, Handel och Möten
 • Våldsförebyggande samordnare
 • Folkhälsosamordnare

Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Ansvarsområden och uppgifter:

 • Förebyggande och främjande
 • Medborgarlöften
 • Kartläggning och lägesbild
 • Åtgärdsplan
 • ANDTS - alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
 • Hälsa på övergripande nivå
 • Trygghet
 • Brottslighet

Kontaktuppgifter

Välkommen att ta kontakt, om du har frågor om rådet och dess arbete.

Petra Werner
Kanslichef
E-post: petra.werner@harnosand.se