Ansöka om stöd

Socialförvaltningen stödjer dig i din vardag genom att erbjuda dig olika insatser utifrån dina behov. Ditt behovs utreds av en handläggare på Socialförvaltningen.

Handläggaren fattar sedan ett beslut om du har rätt till insatsen. Om du inte är nöjd med ditt beslut är de flesta beslut möjliga att överklaga.

Ansöka om stöd för familjer, barn och unga

Familjer, barn och unga kan råka ut för problem som är svåra att lösa på egen hand. De kan du vända sig till Barn- och familjeenheten för att få stöd.

Som barn eller vårdnadshavare kan du ansöka om stöd och hjälp utifrån ditt behov. Det kallas då för att ansöka om bistånd. Barn- och familjeenheten erbjuder även ett antal öppna insatser som kan ges till grupper med samma typ av problem. För att ta del av dessa behöver ingen utredning göras.

Här kan du som förälder läsa mer om socialtjänstens arbete för barns bästa. Länk till annan webbplats.

Så här ansöker du

För att ansöka om stöd kontaktar du socialsekreterare vid Barn- och familjeenheten.

Efter att du ansökt kommer du att få träffa en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder dina eller ditt barns behov av stöd. Du är alltid delaktig i din utredning och sätter upp de mål som du vill uppnå.

Individuell bedömning av dina behov
Utredningen ska komma fram till vad barnet har för behov. Under utredningen kan socialsekreteraren behöva prata med barnet, vårdnadshavare, föräldrar och andra personer. Socialtjänsten ska så långt som det är möjligt samarbeta med barnet och vårdnadshavarna för att vara överens om det stöd som barnet och barnets familj ska få.

När utredningen är klar gör socialsekreteraren en bedömning om behovet av insats och fattar beslut. Utredning och beslut ska kommuniceras med vårdnadshavare och barnet utifrån ålder och mognad. Du har rätt att överklaga beslutet inom 3 veckor från att du tagit del av det. Hur du överklagar beslutet står på beslutsmeddelandet.

Socialsekreteraren omfattas av dokumentationsskyldighet, men du har alltid rätt att få ta del av det som dokumenteras om dig. Din kontakt med socialsekreteraren och de uppgifter du lämnar är sekretessbelagda enligt sekretesslagen. All personal på Individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig utan ditt samtycke.

Exempel på insatser som du kan få hjälp med

 • Anhöriggrupp
  Målgrupp är barn till missbrukare, psykiskt sjuka och/eller separerade föräldrar.
 • Barn i föräldrars fokus – BiFF
  Målgrupp är separerade föräldrar
 • Trappan
  Målgrupp är barn 0 – 18 år som bevittnat våld i hemmet.
 • Bekymringssamtal
  Målgrupp barn i åldrarna 13 - 18 år
 • Kompassen
  En mötesplats för föräldrar och deras barn som behöver vägledning i sitt föräldraskap. Målgruppen är föräldrar med barn i åldern 0-6 år.
 • Föräldrastödsmottagning
  Föräldrar med barn i åldrarna 0 - 18 år
 • Föräldrastödsprogram
  Målgrupp föräldrar med barn i åldern 12 - 16 år

Om du vill veta mer om vad någon av dessa insatser innebär kan du kontakta Resursteamet genom att ringa till Härnösands kommuns växel på telefon 0611-34 80 00 och be om att få bli kopplad till resursteamet.

Kontaktuppgifter

För att ansöka om stöd kontaktar du Barn- och familjeenhetens mottagningsgrupp.

Socialsekreterare
Telefon:
0611-34 83 07
Telefon: 0611-34 83 05
Telefon: 0611-34 82 98

Du kan alltid kontakta kommunens växel på telefon 0611-34 80 00.

Ansökan om stöd för äldre

För att ansöka om individuellt behovsprövat stöd kontaktar du handläggare vid Biståndsenheten. Efter att du ansökt kommer du att få träffa en biståndshandläggare som tillsammans med dig utreder ditt behov av stöd. Du är alltid delaktig i din utredning.

Individuell bedömning av dina behov

När utredningen är klar gör biståndshandläggaren en bedömning och fattar beslut. Besluten är tidsbegränsade och ska regelbundet följas upp. Uppföljning ska även ske om behovet förändras. Biståndet ska se till att du får en skälig levnadsnivå och utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Beslutet skickas till dig så att du kan ta del av det. Du har rätt att överklaga beslutet inom 3 veckor från att du tagit del av det. Hur du överklagar beslutet står på beslutsmeddelandet.

Biståndshandläggaren omfattas av dokumentationsskyldighet, men du har alltid rätt att få ta del av det som dokumenteras om dig. Din kontakt med biståndshandläggaren och de uppgifter du lämnar är sekretessbelagda enligt sekretesslagen. All personal på Biståndsenheten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig utan ditt samtycke.

Det här kan du ansöka om

De insatser som du kan ansöka om hos Biståndsenheten är:

 • Hemtjänst
 • Särskilt boende
 • Matdistribution
 • Trygghetslarm
 • Dagverksamhet
 • Korttidsvistelse
 • Trygg hemgång

Så här ansöker du

Efter att du ansökt kommer du att få träffa en biståndshandläggare som tillsammans med dig utreder ditt behov av stöd. Du är alltid delaktig i din utredning.

Du kan göra en ansökan om stöd och hjälp genom att vända dig till Biståndsenheten eller ansöka genom en elektronisk tjänst här på sidan, en så kallad e-tjänst.

Ansök genom att ta kontakt med Biståndsenheten via telefon

Telefon: 0611 - 34 80 00.
Telefontid: måndag, onsdag och fredag 08.15 - 09.15

Ansök direkt på hemsidan eller med en ansökningsblankett

E-tjänst och blankett för ansökan

Använder du ansökningsblanketten så fyller du i den och skriver ut den hemma och skickar den sedan till Biståndsenheten. Adressen till Biståndsenheten står på blanketten.

Det här händer efter din ansökan

Efter att du ansökt kommer du att få träffa en biståndshandläggare som tillsammans med dig utreder ditt behov av stöd. Du är alltid delaktig i din utredning.

Genomförandeplan
Genomförandeplanen är en planering för hur den hjälp och det stöd som du är beviljad ska utföras. Planen skriver/planerar vi tillsammans med dig eller den person som du väljer ska företräda dig.

Genomförandeplanen beskriver mer i detalj om den hjälp du har fått beviljad och hur den ska ges för att insatserna ska utföras enligt dina önskemål. I planen dokumenteras målsättningen med stödet och dina önskemål. Det står även vem ur personalen som är din kontaktperson.

Genomförandeplanen gör att insatserna kan följas upp på ett bra sätt för att du ska känna att du får den hjälp du behöver.

Ansöka om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är ett samlingsnamn för de båda delarna:

 • försörjningsstöd
 • bistånd för livsföringen i övrigt

Försörjningsstöd prövas månadsvis och täcker de vanliga och återkommande kostnaderna för till exempel mat, kläder, förbrukningsvaror, boende och hushållsel.

Bistånd för livsföringen i övrigt gäller kostnader som är tillfälliga och inte täcks av försörjningsstödet, exempelvis kostnader för läkarvård, medicin, tandvård, glasögon, möbler eller annat till hemmet.

Innan du kan få ekonomiskt bistånd

Innan du kan få ekonomiskt bistånd måste du först ha gjort allt du kan själv för att klara av din eller din familjs försörjning.
 • Sök arbete om du är arbetslös eller arbetar deltid
  Du måste själv göra vad du kan för att få tillräckliga inkomster. Är du helt eller delvis arbetslös måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande, samt ta det arbete du eventuellt erbjuds.
 • Ansök om bidrag och ersättningar
  Du ska ha ansökt om andra bidrag och ersättningar, till exempel bostadsbidrag, studiebidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning.
 • Använd besparingar och sälja tillgångar
  Om du har besparingar, bil, aktier och fonder eller andra värdefulla saker ska du först använda dig av dem för att försörja dig. Det innebär till exempel att du kan behöva sälja din bil eller dina aktier och fonder. Skulle du vara utan tillräckliga inkomster under en längre tid och äger en bostad kan det innebära att du behöver sälja den.

Vad du kan få ekonomiskt bistånd till

Du kan få ekonomiskt bistånd till följande:

Försörjningsstöd

 • Mat
 • Personlig hygien
 • Kläder och skor
 • Fritid
 • Dagstidning, telefon- och TV-licens
 • Boendekostnader
 • El
 • Hemförsäkring
 • Fackföreningsavgift
 • A-kassa

Bistånd till livsföringen i övrigt
Du och din familj ansöka om bistånd till livsföringen i övrigt till exempel kostnader för bland annat läkarvård, medicin, glasögon, tandvård och begravningskostnader.

Norm för försörjningsstöd och provberäkning

 • Storleken på försörjningsstödet påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster. Hur stort stödet blir baseras på den riksnorm som beslutas av regeringen Länk till annan webbplats. inför varje nytt kalenderår och är gemensam för alla kommuner. Kommunen beslutar själv hur posterna inom normen ska fördelas, exempelvis hur mycket pengar som ska avsättas för förbrukningsartiklar.
 • Gör en provberäkning
  På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en provberäkning Länk till annan webbplats. för att få reda på om du kan ha rätt till försörjningsstöd. Provberäkningen är ingen garanti för att du har rätt till stöd utan är bara en förenklad beräkning.

Så här ansöker du

 • För att ansöka om ekonomiskt bistånd kontaktar du socialsekreterare vid Ekonomi- och vuxenheten.

  Individuell bedömning av dina behov
  När utredningen är klar gör socialsekreteraren en bedömning och fattar beslut. Besluten är tidsbegränsade. Stödet ska se till att du får en skälig levnadsnivå. När det gäller försörjningsstöd är den skäliga levnadsnivån densamma som den beslutade riksnormen. Socialsekreteraren omfattas av dokumentationsskyldighet, men du har alltid rätt att få ta del av det som dokumenteras om dig. Din kontakt med socialsekreteraren och de uppgifter du lämnar är sekretessbelagda enligt sekretesslagen. All personal på Individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig utan ditt samtycke.

 • Ansökan om försörjningsstöd.
 • Beslutet skickas till dig så att du kan ta del av det. Du har rätt att överklaga beslutet inom 3 veckor från att du tagit del av det. Hur du överklagar beslutet står på beslutsmeddelandet.
 • Efter att du ansökt kommer du att få träffa en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder ditt behov av stöd. Du är alltid delaktig i din utredning.

Förbered ditt första besök hos Ekonomi- och vuxenenheten

Inför ditt besök vill vi att du fyller i en ansökningsblankett som du tar med vid besöket. Blanketten skickas hem till dig efter det att du bokat tid.

Detta vill vi att du har med dig när du kommer:

 • Legitimation
 • Förteckning på samtliga inkomster under de senaste tre månaderna
 • Samtliga kontoutdrag från banken för den aktuella månaden samt tre månader bakåt i tiden
 • Ekonomisk översikt från de banker du är kund hos
 • Kvitton och underlag för de utgifter som du ansöker om
 • Hyreskontrakt godkänt av hyresvärd
 • Läkarintyg om du är sjukskriven
 • Handlingsplan från Arbetsförmedlingen om du är arbetslös
 • Vid arbetslöshet; lista på de arbeten som du sökt den senaste månaden
 • Närvarorapport från eventuell praktik eller SFI-studier
 • Beslut om studiebidrag/studiemedel från CSN om du studerar
 • Anställningsbevis om du är anställd
 • Kopia på det senaste deklarationsunderlaget från Skatteverket där dina tillgångar framgår
 • Om du är nyanländ i Sverige, kopia på uppehållstillstånd samt eventuellt bosättningsunderlag

Återbetalning av försörjningsstöd

Ibland måste du betala tillbaka de pengar du har fått i försörjningsstöd. Det gäller till exempel när stödet har betalats ut som förskott på lön, sjukersättning, sjukpenning, bostadsbidrag, underhållsstöd eller vid arbetskonflikt.

Du är även skyldig att betala tillbaka pengar om du har lämnat felaktiga uppgifter eller inte tagit med uppgifter så att du har fått för mycket pengar.

Kontaktuppgifter

Vid nybesök ringer du Socialförvaltningen och beställer tid hos en handläggare.

Telefon: 0611-34 80 00
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag, kl. 08.30 - 09.30.

All personal på socialkontoret har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter till obehöriga.

Öppettider Receptionen, Trädgårdsgatan 7
Måndag - fredag: kl. 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00.

Vid tolkbehov, besök gärna drop-in
Måndag till torsdag kl. 14.30-16.00 i receptionen på Trädgårdsgatan 7.

Du kan alltid kontakta kommunens växel på telefon 0611- 34 80 00.

Ansökan om stöd och hjälp vid missbruk och beroende

Om du upplever att du har problem med missbruk och beroende kan du få hjälp av kommunen.

Det finns hjälp för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Genom kommunen kan du få stöd och hjälp om du:

 • själv har problem med missbruk och beroende
 • har frågor om problem med missbruk och beroende
 • vill förändra dina vanor kring missbruk och beroende
 • vill ha stöd i fortsatt nykterhet
 • vill ha information om vilka behandlingsmöjligheter som finns

Det här kan du ansöka om

 • Enskilda samtal/Motiverande samtal
 • Strukturerad eftervård
 • Haschavvänjningsprogram, HAP
 • TSF-Tolvstegsfrämjande gruppbehandling med inriktning mot Tolvstegsprogram
 • Anhöriggrupp
 • ÅP – Återfallsprevention i grupp.

Så här ansöker du

För att ansöka om stöd vid missbruk och beroende kontaktar du socialsekreterare vid Ekonomi- och vuxenenheten.

Efter att du ansökt kommer du att få träffa en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder ditt behov av stöd genom strukturerade samtal. Du är alltid delaktig i din utredning och sätter upp de mål som du vill uppnå.

Individuell bedömning av dina behov
När utredningen är klar gör socialsekreteraren en bedömning och fattar beslut. Besluten är tidsbegränsade och ska regelbundet följas upp. Uppföljning ska även ske om behovet förändras. Stödet ska se till att du får en skälig levnadsnivå och utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Beslutet skickas till dig så att du kan ta del av det. Du har rätt att överklaga beslutet inom 3 veckor från att du tagit del av det. Hur du överklagar beslutet står på beslutsmeddelandet.

Socialsekreteraren omfattas av dokumentationsskyldighet, men du har alltid rätt att få ta del av det som dokumenteras om dig. Din kontakt med socialsekreteraren och de uppgifter du lämnar är sekretessbelagda enligt sekretesslagen. All personal på Individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig utan ditt samtycke.

De här aktiviteterna kan du ta del av utan att ansöka

 • Motivationsgrupp
  Strukturerade samtal i grupp för dig som har en önskan att bli drogfri.
  Drop-in på fredagar klockan 14.00Om du vill veta mer om motivationsgruppen kan du kontakta Resursteamet genom Härnösands kommuns växel, telefon 0611- 34 80 00.
 • Adress: Trädgårdsgatan 7

Kontaktuppgifter

Socialsekreterare
Telefon: 0611-34 87 98

Socialsekreterare
Telefon: 0611-34 83 60

Socialsekreterare
Telefon: 070-300 86 75

Då kan du göra en anmälan om oro till kommunen. Du kan vara anonym.

Du kan alltid kontakta kommunens växel på telefon 0611- 34 80 00.

Ansökan om insats enligt LSS

vid funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa

För att få ta del av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) måste du tillhöra någon av de personkretsar som beskrivs i 1 § LSS.

Det finns tre olika personkretsar:

 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Det här kan du ansöka om

Följande insatser har du rätt att ta del av om du tillhör någon av personkretsarna i LSS:

 • rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder,
 • biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,
 • ledsagarservice,
 • biträde av kontaktperson,
 • avlösarservice i hemmet,
 • korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,
 • boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
 • bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,
 • daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Förhandsbesked LSS

 • En person med funktionsnedsättning som vill flytta till en annan kommun har rätt att begära ett förhandsbesked. Med detta menas att i förväg få besked om rätt till LSS-insatser i den kommun dit man vill flytta. En begäran om förhandsbesked ska behandlas på samma villkor som för personer som redan bor i kommunen.
 • Blankett för begäran om förhandsbesked.

Så här ansöker du

Du ansöker stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) hos kommunens biståndshandläggare.

Det är antingen du själv eller din företrädare som kan ansöka om stöd. I din ansökan talar du om vilken form av stöd och service du har behov av. Ett psykologiskt eller medicinskt intyg ska alltid lämnas med din ansökan.

När du har ansökt om stöd och service kontaktas du av kommunens biståndshandläggare som bokar in tid för samtal om dina behov och förutsättningar. Därefter utreder biståndshandläggaren dina behov och gör en sammanlagd bedömning. När handläggaren är klar med utredningen tas ett beslut.

Beslutet tillsammans med utredningen skickas hem till dig. Du har rätt att överklaga beslutet inom 3 veckor från att du tagit del av det. Hur du överklagar beslutet står på beslutsmeddelandet.

Ansök genom att ta kontakt med Biståndsenheten via telefon

Telefon: 0611 - 34 80 00.
Telefontid: måndag - fredag 08.15 - 09.15

Ansök genom att skicka en ansökningsblankett

Blankett för ansökan om insatser enligt LSS.
Den fyller du sedan i och skriver ut hemma. Sedan skickar du den till Biståndsenheten. Adressen till Biståndsenheten står på blanketten.

Ansökan om stöd enligt socialtjänstlagen vid funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa

För att ansöka om individuellt behovsprövat stöd kontaktar du handläggare vid Biståndsenheten. Efter att du ansökt kommer du att få träffa en biståndshandläggare som tillsammans med dig utreder ditt behov av stöd. Du är alltid delaktig i din utredning.

Individuell bedömning av dina behov

När utredningen är klar gör biståndshandläggaren en bedömning och fattar beslut. Besluten är tidsbegränsade och ska regelbundet följas upp. Uppföljning ska även ske om behovet förändras. Biståndet ska se till att du får en skälig levnadsnivå och utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Beslutet skickas till dig så att du kan ta del av det. Du har rätt att överklaga beslutet inom 3 veckor från att du tagit del av det. Hur du överklagar beslutet står på beslutsmeddelandet.

Biståndshandläggaren omfattas av dokumentationsskyldighet, men du har alltid rätt att få ta del av det som dokumenteras om dig. Din kontakt med biståndshandläggaren och de uppgifter du lämnar är sekretessbelagda enligt sekretesslagen. All personal på Biståndsenheten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig utan ditt samtycke.

Det här kan du ansöka om

 • Individstöd
 • Kontaktperson
 • Korttidsvistelse
 • Ledsagarservice
 • Sysselsättning
 • Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen eller lagen stöd och service till vissa funktionshindrade
 • Hemtjänst

Din handläggare på Biståndsenheten kan berätta mer om vad de olika insatserna innebär.

Så här ansöker du

Efter att du ansökt kommer du att få träffa en biståndshandläggare som tillsammans med dig utreder ditt behov av stöd. Du är alltid delaktig i din utredning.

Du kan antingen ansöka via telefon eller genom en ansökningsblankett.

Ansök genom att ta kontakt med Biståndsenheten via telefon

Telefon: 0611 - 34 80 00.
Telefontid: måndag - fredag 08.15 - 09.15

Ansök genom att skicka en ansökningsblankett

Blankett för ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen. Pdf, 406.2 kB.
Den fyller du sedan i och skriver ut hemma. Sedan skickar du den till Biståndsenheten. Adressen till Biståndsenheten står på blanketten.

SIP - Samordnad individuell plan

Om du har stöd från både socialtjänsten och sjukvården och tycker att dessa behöver samordnas kan du få hjälp att ordna ett möte där man gör en samordnad individuell plan, en så kallad SIP.
(Socialtjänstlagen, 2 kap 7§ och Hälso- och sjukvårdslagen 3f§)

Vad är SIP?

SIP är en plan där du tillsammans med olika verksamheter som du har kontakt med bestämmer gemensamma mål. Under mötet bestäms också vem som hjälper till med vad. Efter en tid ses ni igen och följer upp hur det går.

SIP- möte

För att ett SIP-möte ska kunna ordnas behövs ditt samtycke till att man möts ihop och att du är med och planerar mötet och vilka som ska bjudas in. Du kan välja att ha med en närstående till mötet. Efter mötet får du med dig planen hem.

Är du intresserad?
Fråga någon du har kontakt med i socialtjänsten eller sjukvården

SIP på Lättläst

Får du hjälp/vård från både socialtjänsten och sjukvården?
Vill du att ni träffas tillsammans från både socialtjänsten och sjukvården?
Då kan du få hjälp med att ordna ett möte.
Du är med och planerar mötet och vilka som ska bjudas in.
Du kan välja att ha med någon du känner på mötet.

På mötet gör ni en samordnad individuell plan (SIP).

Vad händer på mötet?
Ni bestämmer tillsammans vad du behöver hjälp med.
En av personerna på mötet skriver ner vad ni planerar och bestämmer. (SIP)
Ni bestämmer också vem som hjälper till med vad.
Efter mötet får du med dig den skrivna planen hem.

Efter en tid ses ni igen. Då pratar ni om hur det har gått och om det behöver ändras på något.

För att ett SIP-möte ska kunna ordnas behövs ditt samtycke till att man möts ihop.

Är du intresserad?
Fråga någon som du har kontakt med på socialtjänsten eller i sjukvården.

Är du missnöjd med ditt beslut?

Om du är missnöjd med ditt beslut kan du överklaga beslutet.

Överklagan ska göras skriftligt och innehålla:

 • Vilket beslut du överklagar
 • Ange varför du anser att beslutet är felaktigt
 • Ange också hur du anser att beslutet ska ändras
 • Underskrift samt namn, personnummer, postadress och telefonnummer

I överklagan är det bra att skicka med handlingar eller andra dokument som du anser stödjer din uppfattning.

Överklagan ska lämnas in eller skickas till den handläggare som har fattat beslutet.

Adress: Härnösands kommun
Socialförvaltningen
871 80 HÄRNÖSAND

För att din överklagan ska handläggas måste handlingarna ha inkommit till handläggaren tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet.

Har din överklagan kommit in i rätt tid kommer handläggaren att ompröva beslutet. Beslutar handläggaren att inte ändra beslutet kommer din överklagan att skickas vidare till förvaltningsrätten som avgör din överklagan.

Om du har frågor eller behöver hjälp att överklaga kontakta din handläggare.