Vill du engagera dig ideellt och hjälpa andra

Det finns barn, ungdomar och vuxna som av olika anledningar behöver en hjälpande hand i sin vardag. Det kan handla om barn och unga som behöver hjälp. Det kan även handla om att ha en trygg vuxen förebild, eller helt enkelt bara ha en vän att ta en fika med.

Det är många som engagerar sig på uppdrag av Härnösands kommun. Det finns behov av fler personer och familjer som kan göra en insats genom att ge stöd och hjälp.

Här nedan kan kan du läsa om olika typer av uppdrag för att stötta andra människor.

Familjehem

Det finns barn och unga som tidvis har det så svårt att de inte kan bo kvar hemma. Anledningar till det kan vara föräldrars missbruk, sjukdom eller andra personliga problem. Då kan det bli nödvändigt för dem att flytta till ett familjehem så de får den kärlek och omsorg de behöver.

Ett familjehem är en helt vanlig familj som låter ett barn eller en ungdom flytta in och leva tillsammans med dem.

Vem kan bli familjehem?

Alla barn är unika och därför behövs olika typer av familjer. Om du är gift, sambo eller ensamstående är inte avgörande. Det viktiga är att familjehemmet erbjuder en kärleksfull, trygg och stabil tillvaro för barn att växa och utvecklas i. Tiden som familjehem kan variera från något år upp till hela barnets uppväxttid.

Vad förväntas av familjehem

Som familjehem är du en del i det tredelade föräldraskapet där de biologiska föräldrarna och socialtjänsten utgör de två andra delarna. När det gäller ensamkommande barn finns det en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare som har ansvaret i föräldrarnas frånvaro.

Som familjehem har du tät kontakt med din familjehemssekreterare och barnets socialsekreterare. Familjehemmet medverkar till att barnet har kontakt med sina biologiska föräldrar och andra viktiga personer i barnets nätverk. Om barnet har behov av speciellt stöd i till exempel skolan, utredning/behandling inom barnpsykiatrin eller andra insatser måste du vara beredd på att delta i dessa kontakter.

Ekonomisk ersättning

Som familjehem har du rätt till ersättning för uppdraget. Beloppen baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer och varierar beroende på exempelvis barnets ålder. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension, semesterlön-/ersättning eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen.

Så anmäler du intresse

Om du är intresserad av att bli familjehem kan du göra en intresseanmälan direkt via webben, se länken till e-tjänsten nedan. Efter att ni skickat in er intresseanmälan kommer en kartläggning att göras av dina och eventuell partners förutsättningar att ta emot ett barn i hemmet. Kartläggningen bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt Socialstyrelsens initialbedömning BRA-fam.

I kartläggningen ingår ett initialt samtal, hembesök bokas in, referenstagning görs och ni begär ut registerutdrag från polisens misstanke- och belastningsregister, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och Transportstyrelsen. Processen fortsätter med intervjuer av de vuxna gemensamt, enskilt och med biologiska barn.

Alla familjehem genomgår Socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i” i samband med kartläggningen.

Gemensam familjehemsorganisation

Gemensam familjehemsorganisation (GFO) är Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik kommuns gemensamma satsning som syftar till att höja kvaliteten inom familjehemsvården.
GFO ansvarar för rekrytering och kartläggning av nya familjehem, samt erbjuder utbildningar/fortbildningar, kompetensutvecklande nätverk och mentorsprogram. På uppdrag av placerande kommun kan GFO ge individuellt stöd.

Till GFO vänder du dig om du har frågor om uppdraget som familjehem.

Vi följer vår övertygelse om att vi tillsammans skapar förutsättningarna för en god familjehemsvård – Tillsammans för barnens bästa!

Tillsammans för barnens bästa - Här får du veta mer

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden, för att vara ett extra stöd.

Ett barn kan behöva personligt stöd, trygghet och få komma till en ny miljö. Det kan också handla om att föräldrarna behöver hjälp för att kunna ta sitt föräldraansvar. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktfamilj, som kan vara en person eller en familj.

Läs mer om vad det innebär att vara kontaktfamilj

På Socialstyrelsens sida ”Min Insats” kan du läsa mer om vad uppdraget innebär. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Där kan du också ta del av berättelser och erfarenheter från personer som har denna typ av uppdrag.

Hur går det till att bli kontaktfamilj?

Via vår e-tjänst kan du enkelt göra en intresseanmälan om att bli kontaktfamilj. Du kommer därefter att bli kontaktad av en handläggare inom ett par veckor.

I samband med utredningen inhämtas sedan information gällande blivande uppdragstagare från:

 • Socialregister från de kommuner du varit bosatt i de senaste fem åren
 • Försäkringskassan
 • Polisens belastnings- och misstankeregister
 • Kronofogdemyndighetens register

När du träffar handläggaren kommer du/ni behöva lämna ett skriftligt samtycke till att dessa registerslagningar görs.

Observera att det är socialnämnden som bedömer lämplighet för att kunna bli kontaktfamilj. Den bedömningen är inte överklagningsbar.

Kontaktuppgifter

E-post: socialforvaltningen@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 00

Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du barnet regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans.

Socialtjänsten kan bedöma att ett barn behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete. Det kan också handla om att barnet behöver bryta sig loss från en olämplig miljö. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktperson.

Läs mer om vad det innebär att vara kontaktperson

På Socialstyrelsens sida ”Min Insats” kan du läsa mer om vad uppdraget innebär. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Där kan du också ta del av berättelser och erfarenheter från personer som har denna typ av uppdrag.

Hur går det till att bli kontaktperson?

Via vår e-tjänst kan du enkelt göra en intresseanmälan om att bli kontaktperson. Du kommer därefter att bli kontaktad av en handläggare inom ett par veckor.

I samband med utredningen inhämtas sedan information gällande blivande uppdragstagare från:

 • Socialregister från de kommuner du varit bosatt i de senaste fem åren
 • Försäkringskassan
 • Polisens belastnings- och misstankeregister
 • Kronofogdemyndighetens register

När du träffar handläggaren kommer du/ni behöva lämna ett skriftligt samtycke till att dessa registerslagningar görs.

Observera att det är socialnämnden som bedömer lämplighet för att kunna bli kontaktperson. Den bedömningen är inte överklagningsbar.

Kontaktuppgifter

E-post: socialforvaltningen@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 00

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Som särskilt förordnad vårdnadshavare för ett barn tar du över föräldrarnas ansvar men barnet bor inte alltid hos dig.

En vårdnadshavare ska se till att barnets behov blir tillgodosedda och är juridiskt ansvarig för barnet. Vanligtvis är det barnets föräldrar som är vårdnadshavare, men det kan uppstå situationer då någon annan behöver ta över vårdnadsansvaret. Exempel på när detta behövs är när

 • ett ensamkommande barn får uppehållstillstånd i Sverige
 • föräldrarna brister i omsorgen så att det medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling
 • föräldrarna har avlidit
 • föräldrarna under en längre tid är förhindrade att utöva vårdnaden, till exempel vid allvarlig sjukdom
 • ett barn har rotat sig i ett familjehem och det bedöms att vårdnaden ska gå över till familjehemsföräldrarna.

Kontakta Överförmyndarenheten för mer information

Kontaktperson för personer med funktionshinder

En kontaktperson stödjer en medmänniska som har ett funktionshinder. Detta för att undvika ensamhet och få en meningsfull fritid.

Människor som behöver kontaktperson är i alla åldrar. Ni gör olika saker tillsammans exempelvis fikar, shoppar, går på bio, tränar eller lagar mat. Det vanligaste är att man träffas ca en gång per vecka.

Ersättning utgår i form av arvode samt omkostnadsersättning.

Hur går det till att bli kontaktperson?

Via vår e-tjänst kan du enkelt göra en intresseanmälan om att bli kontaktperson. Du kommer därefter att bli kontaktad av en handläggare inom ett par veckor.

I samband med utredningen inhämtas sedan information gällande blivande uppdragstagare från: polisens belastnings- och misstankeregister. När du träffar handläggaren kommer du/ni behöva lämna ett skriftligt samtycke till att vi gör dessa registerslagningar.

Observera att det är socialnämnden som bedömer lämplighet för att kunna bli kontaktperson eller kontaktfamilj. Den bedömningen är inte överklagningsbar.

Kontaktuppgifter

uppdragssamordnare@harnosand.se
Telefon: 0611-34 83 71

Avlösare för personer med funktionshinder

Som avlösare stödjer du en person med funktionshinder i dennes hem under ett visst antal timmar per månad.

Avlösarservice innebär att du kommer till hemmet och tillfälligt tar över omvårdnaden av en person från anhöriga eller föräldrar.

Målet med avlösarservicen är att den anhörige eller föräldern kan koppla av från sitt ansvar, till exempel komma iväg och göra saker med andra familjemedlemmar, uträtta ärenden eller resa bort.

Som avlösare får du ersättning för ditt uppdrag.

Hur går det till att bli avlösare?

Via vår e-tjänst kan du enkelt göra en intresseanmälan om att bli avlösare.
Du kommer därefter att bli kontaktad av en handläggare inom ett par veckor.

I samband med utredningen inhämtas sedan information gällande blivande uppdragstagare från: polisens belastnings- och misstankeregister. När du träffar handläggaren kommer du/ni behöva lämna ett skriftligt samtycke till att vi gör dessa registerslagningar.

Observera att det är socialnämnden som bedömer lämplighet för att kunna bli avlösare. Den bedömningen är inte överklagningsbar.

Kontaktuppgifter

E-post: uppdragssamordnare@harnosand.se
Telefon: 0611-34 83 71

Ledsagare för personer med funktionshinder

Som ledsagare stödjer du en person med funktionshinder vid olika aktiviteter utanför det egna hemmet under ett visst antal timmar per månad. Det kan till exempel vara att komma iväg på besök till vänner, delta i fritidsaktiviteter eller delta i någon kulturell aktivitet.

Som ledsagare får du ersättning i form av timersättning och ersättning för personliga utlägg under uppdraget.

Hur går det till att bli ledsagare?

Via vår e-tjänst kan du enkelt göra en intresseanmälan om att bli ledsagare.
Du kommer därefter att bli kontaktad av en handläggare inom ett par veckor.

I samband med utredningen inhämtas sedan information gällande blivande uppdragstagare från: polisens belastnings- och misstankeregister. När du träffar handläggaren kommer du/ni behöva lämna ett skriftligt samtycke till att vi gör dessa registerslagningar.

Observera att det är socialnämnden som bedömer lämplighet för att kunna bli ledsagare. Den bedömningen är inte överklagningsbar.

Kontaktuppgifter

E-post: uppdragssamordnare@harnosand.se
Telefon: 0611-34 83 71

Korttidsfamilj för personer med funktionshinder

Korttidsvistelse innebär att en korttidsfamilj tar emot en person under en helg eller annan kortare period. Målet med korttidsvistelse är att ge möjlighet till anhöriga och föräldrar att få avlösning i sitt omvårdnadsarbete, samt att personen ska få rekreation och miljöombyte. Korttidsfamiljen får ersättning för sitt uppdrag.

Hur går det till att bli korttidsfamilj?

Via vår e-tjänst kan du enkelt göra en intresseanmälan om att bli korttidsfamilj.
Du kommer därefter att bli kontaktad av en handläggare inom ett par veckor.

I samband med utredningen inhämtas sedan information gällande blivande uppdragstagare från: polisens belastnings- och misstankeregister. När du träffar handläggaren kommer du/ni behöva lämna ett skriftligt samtycke till att vi gör dessa registerslagningar.

Observera att det är socialnämnden som bedömer lämplighet för att kunna bli korttidsfamilj. Den bedömningen är inte överklagningsbar.

Intresseanmälan

Du kan göra en intresseanmälan med vår e-tjänst här

Intervjuformulär för kontaktperson ledsagare avlösare korttidsfamilj

Kontaktuppgifter

E-post: uppdragssamordnare@harnosand.se
Telefon: 0611-34 83 71

Förvaltare och gode män

Det finns människor som av olika anledningar inte klarar att bevaka sina rättigheter, sin ekonomi eller sina personliga intressen. De kan få en god man/förvaltare som hjälper dem med detta.

Läs mer om förvaltare och gode män på här

Volontär

Som volontär besöker du personer i deras hem för en trevlig pratstund, ni kanske läser en stund tillsammans, går på en promenad eller något annat som sätter guldkant på tillvaron.

Som volontär (ideell resursperson) bestämmer du själv hur mycket du vill ställa upp och engagera dig. Bara någon timma i veckan kan göra stor nytta. Den stunden kan betyda mycket för dem som inte har någon annan.

Att vara volontär handlar om att hjälpa och stödja andra praktiskt och mänskligt till ömsesidig glädje. Du väljer själv vilka uppgifter du vill ta på dig. Att vara volontär innebär att du också får mycket tillbaka. Nya vänskapsband knyts och det ger ofta en extra glädje i tillvaron för den som tar emot men även för den som ger insatsen.

Som volontär har du erlagt tystnadsförsäkran vad gäller den enskildes personliga förhållanden. Du blir också försäkrad av kommunen och erhåller utbildning via Anhörig och närståendeenheten. Du avlägger även ett tysthetslöfte.

Kontakta Anhörig och närståendeenheten för att bli volontär