God och nära vård

Sveriges regioner och kommuner står tillsammans inför en omställning av hälso- och sjukvården. Programmet för God och nära vård i Västernorrland har bildats av Region Västernorrland och länets sju kommuner för att stödja utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i länet.

Fakta om god och nära vård

Varför God och nära vård?

Befolkningsutvecklingen visar på att vi lever längre och andelen med kroniska sjukdomar och komplexa tillstånd ökar​. Färre personer arbetar och betalar skatt ​samtidigt blir det svårare att rekrytera till välfärden/hälso- och sjukvården.

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg​:​

  • Utgår från individuella förutsättningar och behov ​​
  • Bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv​​
  • Bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet​​
  • Grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit​​

Vad händer nu?

Länets sju kommuner och Region Västernorrland har tagit i hand på att som jämbördiga parter arbeta tillsammans i programmet för God och nära vård i Västernorrland. Programmet startade 1 juli 2021 och ska stödja verksamheternas utveckling av länets hälsa, vård och omsorg.

Informationsfilm om God och nära vård

Gjord av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Målbild för programmet God och nära vård i Västernorrland

UTVECKLINGSPROJEKT I HÄRNÖSAND

Teamarbete i samband med utskrivning från sjukhus

Utveckling av teamarbete internt i Härnösands kommun (hemtjänst, hemsjukvård samt biståndsenhet) i samverkan med den fasta vårdkontakten i den regionfinansierade primärvården.

Projektet syftar till att, förutom att stärka teamarbetet, göra brukare/patienter mer delaktiga i sin planering av vård/omsorg, skapa en större tillgänglighet och kontinuitet av vård och omsorgskontakter och därmed ökad trygghet och säkerhet efter hemkomst till ordinarie boende efter sjukhusvistelse.

HLT Härnösand (Hälsa, Lärande, Trygghet)

HLT Härnösand är en del av den nationella satsningen Tidiga Samordnade Insatser (TSI), och går ut på att skapa en samverkansmodell mellan skolans elevhälsa, socialtjänst samt den regionfinansierade primärvården med målet att skapa så goda förutsättningar som möjligt för barn att må bra och gå i skolan. Genom samverkansmodellen ökar möjligheten att tidigt upptäcka barn med behov och att snabbt ge insatser till barnet och dess familj.

Ett pilotprojekt drevs oktober 2021-juni 2022. Projektets målgrupp var barn 6–12 år och genomfördes på två låg- och mellanstadieskolor. Pilotprojektet var framgångsrikt och samverkansmodellen implementeras under 2023 i alla låg- och mellanstadieskolor i kommunen.

Specialiserat psykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT)

Samverkan mellan socialtjänst och psykiatri som syftar till att erbjuda stöd och hjälp till personer med en mer betydande problematik där hälso- och sjukvårdens insatser behövs. Omfattar även grupper med psykiatrisk samsjuklighet.

Teamet kan göra hembesök och stödja patienter/brukare i sin ordinarie bostad, förhindra undvikbara slutenvårdsbesök.

Everydaylife rehabilitation (ELR)

Samverkansprojekt mellan Umeå universitet och särskilda boenden inom LSS/SoL för personer med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Syftar till att stödja den enskilde personen i aktiviteter för att återfå initiativkraft och tilltro till den egna förmågan genom personcentrerad, motivationsstärkande återhämtnings- och aktivitetsinriktad rehabilitering. Sker i samverkan mellan legitimerad arbetsterapeut, boendepersonal och den enskilde brukaren.

Beteende och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)

Utbildning och symtomskattningar av BPSD inom hemtjänsten.

Syftar till att hemtjänsten ska kunna ge ett mer personcentrerat bemötande sedan BPSD identifierats och lämpliga åtgärder dokumenterats i bemötandeplaner.

Påbörjad samverkan med regionfinansierade primärvården för etablering av arbetssätt för de personer som inte har hemsjukvård.

Ökad tillgänglighet av digitala lösningar och teknik

Samverkan mellan Utveckling- och kunskapsstyrningsenheten, IT:s utvecklingsavdelning och Digidelcenter/biblioteket som syftar till att utveckla kunskapen kring välfärdsteknik och andra digitala lösningar. Under hösten 2022 har man identifierat förslag till utveckling av samarbetet:
  • Utveckla Digidelcenter för att sprida kunskaper kring välfärdsteknik och andra digitala lösningar genom att informera och inspirera användare, anhöriga och personal. På Digidelcenter kan besökare få se och prova på välfärdsteknik, appar för kognitivt stöd mm och få lära sig mer och prata om den. Det blir ett forum för möten mellan människor kring tekniken där gemensamma aktiviteter skapar förståelse för välfärdsteknik och dess fördelar.
  • Digitala aktiviteter och tillgång till teknik via hemtjänst och Digidelcenter.

Välfärdsteknik inom socialförvaltningen

Digital aktivitetsplanering för särskilda boenden inom äldreomsorgen och funktionsstöd (pilotprojekt på två särskilda boenden).

Syftet är att stödja personalen med planering av omvårdnadsaktiviteter som ska utföras genom att dessa lyfts in i digital miljö i mobiltelefonen.

Tillgängliga naturmiljöer för att främja aktivt och hälsosamt åldrande

Forskningsprojekt via Mittuniversitetet finansierat av Kampradstiftelsen i samverkan med Östersund och Härnösands kommun.

Projektet syftar till att förstå faktorer som möjliggör och hindrar deltagande i naturmiljöer för äldre personer. Därmed ges ett bättre kunskapsunderlag för privata företag, ideella verksamheter samt offentlig sektor att stärka förutsättningarna för ökad tillgänglighet i naturmiljöer.

Målet är att fler äldre personer ska kunna vara aktiva i naturen för förbättrad livskvalitet samt fysisk och psykisk hälsa.

BarnSäkerhet

BarnSäkert är en arbetsmodell med syfte att upptäcka psykosociala riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö. Att tidigt identifiera behov medför att barnhälsovården och socialtjänsten snabbt kan erbjuda stöd.

Läs mer hos Region Västernorrland Länk till annan webbplats.