Gör ditt examensarbete i Härnösands kommun

Tre kvinnor och en man vid ett bord.

Självklart kan du göra ditt examensarbete i Härnösands kommun. Vi har en stor verksamhet med många ansvarsfulla jobb så det finns mycket att undersöka. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor och förslag.

Vi vill kunna skapa så meningsfulla och verklighetsanknutna uppdrag som möjligt. Du som student ska få nytta av ditt arbete även efter studierna, samtidigt som vi får en möjlighet att ta del av nya tekniker, kunskaper och infallsvinklar. I vissa fall har vi önskemål om vad som ska göras men i de flesta fall är vi öppna för förslag från er studenter.

Låter det intressant?

Kom gärna med förslag och idéer på ämnen du tycker vore intressant att skriva om. Vi ser gärna tvärvetenskapliga examensarbeten. Kontakta oss för mer information eller intresseanmälan.

Förslag på examensarbete inom samhällsplanering

Utveckling av kommundelscentrum - Brunne, Öarna, Viksjö, Häggdånger, Ramvik och Älandsbro

Ta fram en utvecklingsstrategi för ett eller flera av områdena och hur de kan utvecklas till levande kommundelscentrum utifrån respektive kommundels förutsättningar och karaktär. Ta gärna fram skisser, bilder och underlag för att visa och beskriva hur utvecklingen kan ske.

Demokratiska värden i gestaltningen

Kan demokrativärden visas i gestaltningen av en plats? Utgå från relevanta planerings- och demokratiteorier och ge exempel på projekt där olika värderingar (jämställdhet-, jämlikhet- , likvärdig mobilitet-, etc.) varit centrala i gestaltningen. Hur kan ett rum se ut utifrån dessa aspekter och vilken roll spelar gestaltningen i att skapa ett mer inkluderande samhälle?

Offentliga rum för barn och unga

Hur påverkar sättet vi bygger på idag barn och ungas möjlighet till frihet och folkhälsa? Hur kan stadsplaneringen lyckas bättre med att främja barns välbefinnande, kreativitet och rörelseglädje? Utgå gärna från barnkonventionen och annan aktuell lagstiftning och rekommendationer. Arbetet kanske kan bli en fallstudie över en plats i Härnösands kommun? Eller åtgärdsförslag för hur man skapar bättre platser för barn och unga?

Place-making

Utgå från begreppet place-making och studera hur platsskapande aktiviteter och åtgärder kan ske utifrån ett stadsplanerings- och stadsutvecklingsperspektiv. Utifrån teori om platsskapande och aktivering av platser kan du fritt skapa ett åtgärdsprogram för centrala Härnösand där aktiviteter, strategier, temporära evenemang etc. presenteras.

Hållbar dagvattenplanering

Vad innebär hållbar dagvattenplanering och hur kan det implementeras i fysisk planering? Utifrån en fallstudie av en detaljplan kan du presentera relevant forskning, intressanta omvärldsspaningar och ge inspel på möjliga innovativa lösningar för platsen.

Bilens roll i den täta staden

Hur kan innovativa parkeringslösningar få utrymme i Härnösand? Vad gör andra kommuner och länder för att (om)fördela utrymme för bilen. Vad vill näringsidkare ha och vad vill invånarna ha. Kanske ditt arbete kan gå ut på att intervjua olika personer om deras attityd till bilismen?

Offentliga miljöer i kallt klimat

Studera hur offentliga miljöer kan gestaltas för att passa ett kyligare klimat. Välj en central plats i Härnösand som studieobjekt och utifrån den analysera platsens möjligheter och kom med ett gestaltningsförslag!

Kontaktuppgifter:
Hör gärna av dig om du har förslag på andra teman eller vill komma i kontakt med oss!

E-post: planarenden@harnosand.se
Telefon växel: 0611-34 80 00

Förslag på examensarbete inom landskapsarkitektur och naturvård

Klimatförändringar och grön infrastruktur

Hur kan grön infrastruktur skapa ett mer resistent samhälle som kan stå emot klimatförändringar? Härnösands kommun har ett gediget arbete med hållbarhet och klimatscenarion som uppsatsen kan ta avstamp utifrån. Kanske ditt arbete kan mynna ut i en grön klimatstrategi, grön infrastrukturplan eller kanske ett konkret gestaltningsförslag för en specifik plats med utmaningar?

Naturvård

Främmande invasiva arter är växter som inte tillhör vår inhemska växtlighet och som lätt sprider sig över stora ytor. De konkurrerar då ut våra inhemska växter och minskar den viktiga biologiska mångfalden. I Härnösands kommun är de vanligaste främmande invasiva växterna Blomsterlupin, Jättebalsamin, Parkslide, Parksallat och Jätteloka.

Exempel på arbete kan vara att utifrån en kartläggning/inventering av invensiva arter ta fram en strategi och handlingsplan för hur kommunen kan arbeta med utrotningen av invasiva arter.

Kontaktuppgifter:
Hör gärna av dig om du har förslag på andra teman eller vill komma i kontakt med oss!

E-post: matildha.lindstrom@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 45

Förslag på examensarbete inom kulturmiljö

Kulturmiljöinventera byggnader i Härnösand!

Vilka kulturvärden, gamla som nytillkommande, finns i Härnösands byggda miljö. Arbetet kan handla om att inventera centrala Härnösands byggnader eller att studera de kommunala fastigheterna. Arbetet kan resultera i en bebbygelseklassificering av valda fastigheter utifrån kulturvärde.

Kontaktuppgifter:
Hör gärna av dig om du har förslag på andra teman eller vill komma i kontakt med oss!

E-post: planarenden@harnosand.se
Telefon växel: 0611-34 80 00

Tidigare genomförda examensarbeten

Att väcka liv i ett torg Pdf, 11.1 MB.

Ett examensarbete om samhällsplanering och omgestaltning av Stora Torget i Härnösand av Diwan Sheikomar, Rebecca Lilja och Mahdieh Yousefzahi, Mälardalens högskola.

Användningen av gaturum som katalysator för förändring Pdf, 546.2 kB.

En fallstudie av Härnösand kommuns arbete i stadskärnan för ett minskat bilberoende av Beatrice Hagardt, Linköpings universitet

Platsattraktivitet för olika åldersgrupper Pdf, 1.7 MB.

En fallstudie i Härnösand av Tilda Bohlin, Umeå universitet