Möjlighet att söka evenemangsstöd

Evenemangsstödet kan sökas av föreningar, företag och organisationer, med undantag för politiska föreningar och religiösa trossamfund.

Evenemangen prioriteras utifrån en bedömningsmall innehållande kriterier som bidrar till att uppfylla målen i Härnösands tillväxtstrategi. Kriterier som viktas högt är bl.a. att evenemanget stärker Härnösands platsvarumärke, lockar tillresande, bidrar till gästnätter, är öppet och inkluderande samt bidrar till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Svaren på frågorna kommer att ligga till grund för bedömning av det stöd du som arrangör ansöker om. För att kunna söka evenemangsstöd krävs minst 201 poäng.

Det finns två ansökningsperioder, sista dag för ansökan är 31 mars och 30 september. Om medel finns kvar efter den första beslutsomgången fördelas de vid beslutsomgång nummer två. Ansökningarna hanteras löpande av evenemangsgruppen, bestående av tjänstepersoner från kommunen, och kompletteringar kan komma att efterfrågas. Beviljade ekonomiska stöd styrs genom avtal. Beslut meddelas via e-post och går inte att överklaga. Beslut över 100 000 kr fattas av kommunstyrelsen.

Ett enskilt evenemang kan inte få stöd med mer än 1/3 av resultatet (budgeterade kostnader minus intäkter). Vid beslut av stöd betalas 75 % av beviljade medel ut efter uppstartmöte med evenemangslots. De resterande 25 % betalas ut efter att utvärdering och ekonomisk sammanställning som styrker evenemangskostnaderna lämnats in till kommunen. Utvärderingen lämnas in via kommunens e-tjänst och ska skickas in så snart evenemanget är avslutat men senast inom tre månader.

I utvärderingen ska genomförda insatser beskrivas samt motprestation beskrivet enligt nedan. Bilder ska bifogas samt exempel på hur information har spridits om evenemanget. Utbetalningar görs endast till arrangörens plusgiro, bankgiro eller bankkonto.

Kommunen kan utfärda kompletterande bestämmelser om så behövs. Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna handlingar kan medföra att arrangören avstängs från stöd. Även återbetalning kan krävas. Om en arrangör beviljats bidrag som har skuld till kommunen har kommunen rätt att reglera skulden innan bidraget betalas ut.

Kriterier för evenemang som prioriteras

För att få evenemangsstöd bör evenemanget utgå från följande kriterier:

 • stärka Härnösands platsvarumärke
 • öka Härnösands attraktionskraft
 • vara intressant regionalt, nationellt eller internationellt
 • generera besökare och övernattningar i Härnösands kommun
 • vara öppet för alla
 • verka för nytänkande, hållbara och innovativa inslag
 • vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt försvarbart
 • bidra till ökad närvaro och synlighet i lokal, regional eller nationell media
 • hållas inom Härnösands kommun.

Motprestation

Vid beviljat evenemangsstöd förväntas följande motprestation:

 • genomföra evenemanget enligt avtal
 • planera och genomföra evenemanget på eget ansvar
 • uppvisa budget och plan för genomförande
 • stå för egna kostnader och ekonomiska risker
 • följa lagstiftning och lokala regler
 • själv söka erforderliga tillstånd
 • sprida Härnösands platsvarumärke i all marknadsföring, t.ex. på biljetter, program, annonser, sociala medier m.m.
 • lägga in evenemanget i aktuell evenemangskalender
 • delta på möten som sammankallas av kommunen
 • bistå med bilder inför evenemanget som kommunen kan använda för publicering
 • skicka in en utvärdering senast tre månader efter att evenemanget ägt rum.

Vid frågor eller funderingar kring kriterierna kontakta gärna evenemangslotsen, foretagslotsen@harnosand.se

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Länk till annan webbplats. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Program för evenemang och möten 2024-2026 Pdf, 88.2 kB.

Läs mer om Härnösands platsvarumärke Länk till annan webbplats.

Här söker du evenemangsstöd