Strandskydd

Två vuxna och en hund som står på strandområde och tittar ut mot vattnet.

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vattnet.

Generellt gäller strandskydd 100 meter vid medelvattenstånd från strandlinjen ut i vattenområdet och på land, vid alla kuster, sjöar och vattendrag.

I Härnösands kommun är strandskyddet utökat till 200 meter längs några delsträckor av kusten.

Vilka regler gäller inom strandskyddsområdet

Inom strandskyddsområdet är det förbjudet att:

  • Uppföra nya byggnader.
  • Utföra grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten för bebyggelse som t ex schaktning, trädfällning eller anläggning av väg.
  • Utföra anläggning eller anordning varigenom mark tas i anspråk och försvårar eller hindrar allmänhetens tillgänglighet till stranden. Ingreppen får heller inte försämra livsvillkoren för växter och djur. Exempel på sådana åtgärder är bryggor, pirar, grillplatser, upplag av sprängsten, trädgårdsland.
  • Utföra andra åtgärder som försämrar livsvillkoren för växter och djur.

Detta betyder att det generellt är förbjudet att bygga eller anlägga inom strandskyddszonen.

Kommunen kan i vissa fall meddela dispens med undantag från bestämmelserna om den sökande kan visa att det finns särskilda skäl till dispens från strandskyddet.

Då måste du söka strandskyddsdispens

Det finns flera åtgärder där det kan krävas att du söker strandskyddsdispens till exempel om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Ansök om Strandskyddsdispens här

Tillsyn av strandskydd

För att fortsättningsvis ha kvar alla våra vackra stränder med viktiga livsmiljöer för våra växter och djur och för att alla ska kunna använda stränderna, kontrollerar kommunen att alla följer strandskyddsreglerna. Det kallas för tillsyn.

Kommunen har huvudansvaret för den operativa tillsynen av strandskyddet. Länsstyrelsen har endast tillsynen för åtgärder som dispensprövas av länsstyrelsen som ofta handlar om t ex större vägar och järnvägar.

Misstänkt brott mot strandskyddsbestämmelserna
När kommunen får vetskap om misstänkt brott mot strandskyddsbestämmelserna har kommunen en skyldighet att agera. Det första steget är att konstatera att åtgärden är gjord, vilket bör göras så snart kommunen fått kännedom om överträdelsen. Ofta gör kommunen ett besök på platsen. Efter platsbesöket kontaktas fastighetsägaren/verksamhetsutövaren om åtgärderna misstänks strida mot bestämmelserna.

Anmälan om misstänkt brott
Kommunen är skyldig enligt miljöbalken att anmäla misstänkt brott till polismyndigheten. Ärendet avgörs sedan hos domstolen om den utförda åtgärden är brottslig.

Strandskyddsdispens i efterhand
Dispens kan sökas i efterhand. Men ofta medger reglerna inte det. Om kommunen avslår dispens, tas beslut om rättelse av samhällsnämnden.

Föreläggande om rättelse
Kommunen beslutar om föreläggande om rättelse. Det innebär ett beslut om vad som ska rättas till. Om rättelsen inte utförs enligt kommunens beslut kan ett vite tas ut.