Ansökan om strandskyddsdispens

Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt 7 kapitlet § 13 i miljöbalken. Strandskyddet omfattar även små bäckar, småvatten och anlagda vatten. Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen, det vill säga inte bara på land utan även ute i vattnet. Längs delar av länets kust har strandskyddet utvidgats till 200 meter.

Vissa åtgärder är förbjudna inom strandskyddsområden, som till exempel att anlägga, gräva eller bygga något. Att anlägga, gräva eller bygga något eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet kräver dispens. I många fall behöver du även söka bygglov för att få genomföra åtgärden.

För att få dispens krävs särskilda skäl samt att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften.

Kostnad

För handläggning av din ansökan tas en avgift ut enligt fastställd miljöbalkstaxa.
Avgiften är i normalfallet 9320 kr, för 2024. För enklare åtgärder är avgiften 6408 kr.
Avgiften indexeras årligen.