Ansökan om bygglov - Mur eller plank

Här får du veta vilka handlingar du behöver skicka in när du söker bygglov för mur eller plank. Information om vad som räknas som mur eller plank. Länk till annan webbplats.

Så här ansöker du steg för steg

1. Ska du bygga i närheten av vattendrag? Då måste du söka strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer om strandskydd i Härnösand

Ansök om Strandskyddsdispens här

2. Kartunderlag/situationsplan

Det går bra att använda kartan/situationsplanen som togs fram när huset byggdes. Finns inte någon sådan karta/situationsplan går det oftast bra med en utskrift från kommunens bygg och exploateringskarta. Skriv ut kartan över din fastighet i skala 1:500 och rita in och måttsätt muren eller planket och mått till fastighetsgränser.

3. Gör i ordning de handlingar som krävs för komplett ansökan

Förslag till kontrollplan

För att bygga ett mur eller plank behövs bara en enklare kontrollplan.

Kontrollplan Förslag till Kontrollplan Länk till annan webbplats., Här hittar du ett exempel på en enkel kontrollplan som du kan använda i det här ärendet.

Här finns ett exempel på en kontrollplan för mur eller plank som du kan använda.  Pdf, 2.6 MB. (Pdf, 2.6 MB)Komplettera med bygg- och rivningsavfall.

Här finns en tom kontrollplan om du vet vilka kontrollpunkter ditt projekt kommer innehålla. Pdf, 898.6 kB. (Pdf, 898.6 kB)

Tänk på att kontrollplanen måste innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.

Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

Har du inte en kontrollansvarig ska kontrollplanen lämnas in i samband med ansökan. Har du en kontrollansvarig ska kontrollplanen lämnas in i tid för tekniskt samråd som hålls efter att beslut om bygglov fattats. Har du en kontrollansvarig är det den som hjälper dig med att göra kontrollplanen.

Ritningar

Situationsplan

Situationsplan Länk till annan webbplats. i skala 1:500. Rita in och måttsätt plankets längd och placering på fastigheten.
Exempelbild av en situationsplan för bygglovsansökan av mur och plank.

Tryck på bilden för att förstora upp den

Vyritning

Exempelbild av en Vyritning för bygglovsansökan av mur eller plank

Tryck på bilden för att förstora upp den

Sektionsritning

Sektionsritning Länk till annan webbplats. som visar uterummet i genomskärning och hur det sitter mot huset.

Exempelbild av en sektionsritning för bygglovsansökan av mur och plank.

Tryck på bilden för att förstora upp den

Krav på ritningarna

Alla ritningar ska redovisas på vitt, ej rutat papper. De ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

4. Använd vår blankett för bygglov

Nu kan du börja fylla i din ansökan på den här sidan. Fyll i alla uppgifter som är aktuella för ditt bygge. Du hittar länk till blanketten längst ner på sidan.

5. Anlita en kontrollansvarig vid behov

När du ska bygga en mur eller ett plank behöver du normalt inte anlita en kontrollansvarig (KA). En bygglovshandläggare kontaktar dig om kontrollansvarig behövs.

Om du behöver kontrollansvarig ska denne vara certifierad av ett godkänt certifieringsorgan. Kontrollansvariga hittar du här hos Boverket. Länk till annan webbplats.

Anmäl kontrollansvarig

6. Skicka in ansökan och handlingar

Skicka ansökan och dina ritningar till oss. Du kan använda e-tjänsten eller skicka via e-post: byggarenden@harnosand.se 

Om du postar din ansökan är adressen:
Samhällsförvaltningen
871 80 Härnösand

Du kan också lämna in din ansökan direkt till servicecenter i Sambiblioteket.

Besöksadress
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
E-post: servicecenter@harnosand.se

Vad händer efter att vi tagit mot din ansökan?

Vi handlägger ditt ärende och du får ett beslut inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. Observera att om ärendet inte är komplett och du har glömt att skicka in de handlingar som efterfrågas tar ditt ärende längre tid. Vid mer komplicerade ärenden som kräver mer utredning får tiden förlängas med högst 10 veckor.

Under handläggningstiden görs en bedömning av din ansökan för att se om din planerade åtgärd bland annat stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen.

Bra och tydlig ansökan/ritningar innebär kortare handläggningstid!

Vad kostar min anmälan?

Bygglov och teknisk kontroll för murar och plank

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank,
med tekniskt samråd

Avgift

Enligt gällande detaljplan

10 980 kr

Liten avvikelse från detaljplan

13 420 kr

Utanför planlagt område

13 420 kr

Bygglov utan teknisk kontroll för murar och plank

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank,
utan tekniskt samråd

Avgift

Enligt gällande detaljplan

5 490 kr

Liten avvikelse från detaljplan

8 540 kr

Utanför planlagt område

8 540 kr

Planavgift kan tillkomma

Slutbesked

När du byggt klart måste du få ett slutbesked Länk till annan webbplats..

För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar och begära slutbesked. Signerad och underskriven kontrollplan Länk till annan webbplats. ska lämnas in. Övriga handlingar och dokumentation som krävs innan slutbesked framgår av startbesked, och kontrollplanen. När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked.

Arbetsplatsbesök

Det är inte så vanligt med arbetsplatsbesök i ärenden som gäller mur eller plank. Du hittar om och när ett arbetsplatsbesök ska göras i ditt bygglov eller i beslut om startbesked. Där står också om vem som i så fall ska kalla till arbetsplatsbesöket. Om du har en kontrollansvarig ska denne också vara med.

Kontakt

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid onsdag och fredag klockan 10.00-12.00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 80 00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se