Nybyggnadskarta - beställning

Nybyggnadskartan är ett underlag när du planerar att bygga på din fastighet. Den är till nytta när du ska placera huset eller tillbyggnaden på tomten i förhållande till väderstreck, tillfartsväg och höjdförhållanden. Kartan visar byggrätten enligt detaljplan och är därför en viktig handling i din bygglovsansökan.

På nybyggnadskartan ritar du in och måttsätter den planerade byggnationen, även infart, parkeringsplatser och entréer ska redovisas när du söker bygglov.

Nybyggnadskartan finns inte färdig, utan tas fram av kommunen i varje enskilt fall efter beställning. Kartan får inte vara äldre än två år. Under den snötäckta vinterperioden (december-april) är leveranserna begränsade. Så planera beställningen av din nybyggnadskarta.

Nybyggnadskartan innehåller:

  • Fastighetsgränser och rättigheter
  • Gällande detaljplanebestämmelser
  • Befintliga byggnader och andra markdetaljer
  • Inmätta markhöjder
  • Anläggningstekniska uppgifter (VA, el, tele, data, fjärrvärme, förbindelsepunkter)

För att nybyggnadskartan ska stämma med verkligheten kommer personal från samhällsförvaltningen göra mätningar i fält på den aktuella platsen.

Prisexempel
Fullständig nybyggnadskarta 7 245 kr, (enbostadshus och enstaka byggnader).
Övriga byggnader varierar priset efter tomtens storlek.