Ansökan om bygglov - Ändrad användning av byggnad

Den här blanketten använder du när det sker en förändring i hur en byggnad används. Ändrad användning är ett brett begrep som innefattar många användningar, även om det inte sker någon byggnadsteknisk förändring så krävs det fortfarande bygglov om det är en väsentlig förändring.

Att göra en studentlägenhet till en vanlig lägenhet är inte bygglovspliktigt då användningen inte förändras, att göra ett bostadshus till en restaurang medför förändrad användning och då krävs det bygglov.

På Boverkets hemsida kan du läsa om mer om ändrad användning Länk till annan webbplats.

Nedan finns all information du behöver när du söker bygglov.

1. Ska du bygga i närheten av vattendrag? Då måste du söka strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer om strandskydd i Härnösand

Ansök om Strandskyddsdispens här

2. Kartunderlag/situationsplan

Det går bra att använda kartan/situationsplanen som togs fram när huset byggdes. Finns inte någon sådan karta/situationsplan går det oftast bra med en utskrift från kommunens bygg och exploateringskarta. Skriv ut kartan över din fastighet i skala 1:500 och rita in och måttsätt muren eller planket och mått till fastighetsgränser.

Beställ nybyggnadskarta Länk till annan webbplats.

3. Gör i ordning de handlingar som krävs för komplett ansökan

Anmälan om kontrollansvarig

Du måste anmäla den som du har anlitat som kontrollansvarig om projektet kräver en sådan.

Anmäl kontrollansvarig

Förslag till kontrollplan

Förslag till Kontrollplan. Vid mindre ändringar krävs bara en enklare kontrollplan. Vid större ändring bör en mer projektanpassad kontrollplan tas fram. Din kontrollansvarige hjälper dig med att ta fram kontrollplan, identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.

Tänk på att kontrollplanen måste innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.

Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

Du behöver inte skicka in kontrollplanen när du ansöker om bygglovet, men den ska lämnas in i tid för tekniskt samråd som hålls efter att beslut om bygglov fattats. Har du en kontrollansvarig är det den som hjälper dig med att göra kontrollplanen.

Ritningar

Krav på ritningarna

Alla ritningar ska redovisas på vitt, ej rutat papper. De ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

4. Använd vår e-tjänst eller vår blankett för bygglov

Nu kan du börja fylla i din ansökan på den här sidan för e-tjänsten. Fyll i alla uppgifter som är aktuella för ditt bygge. Du hittar länk till e-tjänst och blankett längst ner på sidan.

5. Kontakta och anlita en kontrollansvarig

När du ska ändra användningen av byggnaden behöver du oftast anlita en kontrollansvarig (KA). En kontrollansvarig ska vara certifierad av ett godkänt certifieringsorgan. Kontrollansvariga hittar du här Länk till annan webbplats. hos Boverket.

Du fyller i kontrollansvarig på vår blankett och skickar den med din bygglovsansökan. Din KA hjälper dig bland annat att ta fram en lämplig kontrollplan, identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.

Anmäl kontrollansvarig

6. Skicka in ansökan och handlingar

Skicka ansökan och dina ritningar till oss. Du kan använda e-tjänsten eller skicka via e-post: byggarenden@harnosand.se 

Om du postar din ansökan är adressen:
Samhällsförvaltningen
871 80 Härnösand

Du kan också lämna in din ansökan direkt till servicecenter i Sambiblioteket.

Besöksadress
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
E-post: servicecenter@harnosand.se

Vad händer efter att vi tagit mot din ansökan?

Vi handlägger ditt ärende och du får ett beslut inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. Observera att om ärendet inte är komplett och du har glömt att skicka in de handlingar som efterfrågas tar ditt ärende längre tid.
Vid mer komplicerade ärenden som kräver mer utredning får tiden förlängas med högst 10 veckor.

Under handläggningstiden görs en bedömning av din ansökan för att se om din planerade åtgärd bland annat stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen.

Bra och tydlig ansökan/ritningar innebär kortare handläggningstid!

Startbesked - innan du bygger

Du får inte påbörja din åtgärd innan du har fått ett startbesked Länk till annan webbplats.. Startbeskedet får du efter tekniskt samråd med handläggaren. Information om vad som gäller i ditt ärende hittar du i bygglovsbeslutet.

Handlingar att lämna innan startbesked

Innan du får börja bygga måste du ha ett startbesked Länk till annan webbplats.. Det får du efter att ett tekniskt samråd Länk till annan webbplats. har hållits. Inför detta möte ska du lämna in ytterligare handlingar, du får dessa från bygglovshandläggare. Exempel på handlingar nedan.

Arbetsplatsbesök

Arbetsplatsbesök görs en eller flera gånger under byggtiden. På det tekniska samrådet bestäms när samhällsförvaltningen kommer på ett arbetsplatsbesök. Vid arbetsplatsbesöket ska också kontrollansvarig vara med.

Slutbesked

När du byggt klart måste du få ett slutbesked Länk till annan webbplats.. Kontakta din handläggare för att boka tid för slutsamråd Länk till annan webbplats..

För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar och begära slutbesked. Signerad och underskriven kontrollplan Länk till annan webbplats. ska lämnas in. Övriga handlingar och dokumentation som krävs innan slutbesked framgår av startbesked, och kontrollplanen. När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked och byggnaden får börja användas.

Behöver du veta mer?

Behöver du veta mer?

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 80 00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se