Ansökan om bygglov - Uterum

Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur stort du vill bygga och var din fastighet ligger.

Så här ansöker du steg för steg

1. Ska du bygga i närheten av vattendrag? Då måste du söka strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer om strandskydd i Härnösand

Ansök om Strandskyddsdispens här

2. Kartunderlag/situationsplan

Vid mindre tillbyggnader som till exempel uterum går det bra att använda kartan/situationsplanen som togs fram när huset byggdes. Finns inte någon sådan karta/situationsplan Länk till annan webbplats. går det oftast bra med en utskrift från kommunens bygg och exploateringskarta. Skriv ut kartan över din fastighet i skala 1:500 och rita in och måttsätt tillbyggnaden och mått till fastighetsgränser.

Länk till bygg och exploateringskartan Länk till annan webbplats.

3. Gör i ordning de handlingar som krävs för komplett ansökan och startbesked

Anmälan om kontrollansvarig

Du måste anmäla vem du har anlitad som kontrollansvarig. (Vid behov)

Anmäl kontrollansvarig

Förslag till kontrollplan

För att bygga ett inglasat uterum behövs bara en enklare kontrollplan. Länk till annan webbplats.

Här finns ett exempel på en kontrollplan för uterum som du kan använda.  Pdf, 2.6 MB. (Pdf, 2.6 MB)Komplettera med bygg- och rivningsavfall.

Här finns en tom kontrollplan om du vet vilka kontrollpunkter ditt projekt kommer innehålla. Pdf, 898.6 kB. (Pdf, 898.6 kB)

Tänk på att kontrollplanen måste innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.

Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

Har du inte en kontrollansvarig ska kontrollplanen lämnas in i samband med ansökan, har du en kontrollansvarig ska den lämnas in i tid för tekniskt samråd som hålls efter att beslut om bygglov fattats. Har du en kontrollansvarig är det den som hjälper dig med att göra kontrollplanen.

Ritningar

Situationsplan

Situationsplan Länk till annan webbplats. i skala 1:500. Rita in och måttsätt uterummet på fastigheten/tomten och ange två mått till fastighetsgränser/tomtgränser.

Exempelbild av en situationsplan för bygglovsansökan av uterum.

Tryck på bilden för att förstora upp den

Fasadritningar

Fasadritningar Länk till annan webbplats. i skala 1:100, ska visa både befintlig byggnad och uterummet. Samtliga berörda fasader ska redovisas. Redovisa tydligt vad som är glasad del och vad som är panelvägg eller liknande.

Exempelbild av en fasadritning för bygglovsansökan av uterum

Tryck på bilden för att förstora upp den

Planritning

Planritning Länk till annan webbplats. i skala 1:100. Ange bredd och längd på uterummet samt redovisa var öppningar/fönster placeras.

Exempelbild av en planritnng för bygglovsansökan av uterum.

Tryck på bilden för att förstora upp den

Sektionsritning

Sektionsritning Länk till annan webbplats. som visar uterummet i genomskärning och hur det sitter mot huset.

Exempelbild av en sektionsritning för bygglovsansökan av uterum.

Tryck på bilden för att förstora upp den

Krav på ritningarna

Alla ritningar ska redovisas på vitt, ej rutat papper. De ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

4. Använd vår e-tjänst eller vår blankett för bygglov

Nu kan du börja fylla i din ansökan på den här sidan för e-tjänsten. Fyll i alla uppgifter som är aktuella för ditt bygge. Du hittar länk till e-tjänst och blankett längst ner på sidan.

5. Anlita en kontrollansvarig vid behov

När du ska bygga ett uterum behöver du normalt inte anlita en kontrollansvarig (KA). Men ibland behövs en KA också för mindre tillbyggnader. När du startat ett ärende kommer din handläggare att informera dig om du behöver en KA och begär då in förslag på KA.

Om du behöver kontrollansvarig ska denne vara certifierad av ett godkänt certifieringsorgan. Kontrollansvariga hittar du här Länk till annan webbplats. hos Boverket

Du fyller i kontrollansvarig på vår blankett och skickar den med din bygglovsansökan. Din KA hjälper dig bland annat att ta fram en lämplig kontrollplan, identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.

Anmäl kontrollansvarig

6. Skicka in ansökan och handlingar

Skicka ansökan och dina ritningar till oss. Du kan använda e-tjänsten eller skicka via e-post: byggarenden@harnosand.se 

Om du postar din ansökan är adressen:
Samhällsförvaltningen
871 80 Härnösand

Du kan också lämna in din ansökan direkt till servicecenter i Sambiblioteket.

Besöksadress
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
E-post: servicecenter@harnosand.se

Vad händer efter att vi tagit mot din ansökan?

Vi handlägger ditt ärende och du får ett beslut inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. Observera att om ärendet inte är komplett och du har glömt att skicka in de handlingar som efterfrågas tar ditt ärende längre tid. Vid mer komplicerade ärenden som kräver mer utredning får tiden förlängas med högst 10 veckor.

Under handläggningstiden görs en bedömning av din ansökan för att se om din planerade åtgärd bland annat stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen.

Bra och tydlig ansökan/ritningar innebär kortare handläggningstid!

Slutbesked

När du byggt klart måste du få ett slutbesked Länk till annan webbplats. innan du börja använda din tillbyggnad. I vissa ärenden ska ett slutsamråd hållas på byggplatsen. Uppgifter om det hittar du i bygglov eller startbeskedsbeslutet.

För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar och begära slutbesked. Signerad och underskriven kontrollplan Länk till annan webbplats. ska lämnas in. Övriga handlingar och dokumentation som krävs innan slutbesked framgår av startbesked, och kontrollplanen. När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked och byggnaden får börja användas.

Arbetsplatsbesök

Det är inte så vanligt med arbetsplatsbesök vid mindre tillbyggnader som uterum. Du hittar om och när ett arbetsplatsbesök ska göras i ditt bygglov eller i beslut om startbesked. Där står också om vem som ska kalla till arbetsplatsbesöket. Om du har en kontrollansvarig ska denne också vara med.

Kontakt

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid onsdag och fredag klockan 10.00-12.00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 80 00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se