Uterum/inglasad altan

ett inglasat uterum som sitter ihop med en gul trävilla

Här får du information om vad som gäller när du vill bygga ett uterum eller glasa in en altan. Längst ner finns en länk där du kan göra en ansökan.

Förbättring av e-tjänster

På grund av ett förbättringsarbete kommer tyvärr e-tjänsterna för bygglov att försvinna under en period. Vi utvecklar nya och bättre e-tjänster, men tills vidare hänvisar vi till våra blanketter. OBS att blanketterna går att fylla i och skicka in digitalt.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ett uterum.

Undantag

 • Om uterummet ska vara max 30 kvadratmeter byggnadsarea och byggas fristående så kan det rymmas inom reglerna för attefallsåtgärder. Byggnadsarea = den utvändiga arean på byggnadskroppen.
  Läs här i stället: Attefallshus - komplementbyggnad
 • Om uterummet ska vara max 15 kvadratmeter bruttoarea och byggas ihop med bostadshuset så kan det rymmas inom reglerna för attefallsåtgärder. Bruttoarea = den utvändiga arean på byggnadskroppen per våning. (Bygger du i två våningar med 7,5 kvadratmeter per våning så blir bruttoarean 15 kvadratmeter) 
  Läs här i stället: Attefallsåtgärd - tillbyggnad
 • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och inte ingår i sammanhållen bebyggelse får du bygga upp till 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsarea, men maximalt 33 kvadratmeter.
  Läs mer om bygglovsbefriade åtgärder

Viktigt att veta innan du bygger

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Så här ser processen ut för ditt ärende.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Ritningarna ska visa hur uterummet kommer att se ut när det är färdigbyggt. Om uterummet ska byggas ihop med bostadshuset, ska du rita in det tillsammans med den befintliga byggnaden/bostaden för att redovisa helheten.
Använd helvitt papper (ej rutat) till dina ritningar. Ritningarna ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

OBS. Tänk på att din ansökan ska vara komplett ifylld och underskriven.

De här ritningarna behöver du bifoga din ansökan:

Situationsplan

På situationsplanen ska du rita in uterummets storlek och placering. Det går bra att använda kartan/situationsplanen som togs fram när huset byggdes. Om du inte har en karta/situationsplan och det är ett äldre hus kan det finnas i kommunens arkiv och du kan i så fall begära ut en kopia därifrån.
Kontakta kommunarkivet@harnosand.se

Finns ingen karta/situationsplan går det oftast bra med en utskrift från kommunens bygg- och exploateringskarta.
Bygg- och exploateringskarta

Skriv ut kartan över din fastighet i skala 1:500 och rita in och sätt ut måtten på tillbyggnaden och måtten till fastighetsgränser.
Läs mer om situationsplaner

Exempelbild av en situationsplan för bygglovsansökan av uterum.Förstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Fasadritningar

På fasadritningen ska du rita in hur uterummet ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla berörda fasader med marknivå och vad som är glasad vägg, panelvägg eller liknande. Om uterummet ska byggas ihop med bostadshuset, ska uterummet redovisas tillsammans med befintlig byggnad. Fasadritningen ska vara i skala 1:100.
Läs mer om fasadritningar

Exempelbild av en fasadritning för bygglovsansökan av uterumFörstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Planritning

På planritningen ska du ange bredd och längd på uterummet och var öppningar/fönster är placerade. Om uterummet ska byggas ihop med bostadshuset, ska uterummet redovisas tillsammans med befintlig byggnad. Planritningen ska vara i skala 1:100.
Läs mer om planritningar

Exempelbild av en planritnng för bygglovsansökan av uterum.Förstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Sektionsritning

Sektionsritningen ska visa uterummet i genomskärning och hur det sitter mot huset.
Läs mer om sektionsritningar

Exempelbild av en sektionsritning för bygglovsansökan av uterum.Förstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver normalt inte ha en certifierad kontrollansvarig (KA) för att bygga ett uterum, men om det är ett större eller mer komplicerat bygge, till exempel om det ligger högt ovanför marknivån, kan det krävas en KA.
Du kan också själv välja att ha en KA.

Du fyller i kontrollansvarig på vår blankett och skickar den med din bygglovsansökan. Din KA hjälper dig bland annat att ta fram en lämplig kontrollplan, identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.

Här kan du hitta certifierade kontrollansvariga

Anmäl kontrollansvarig

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna för att se till att bygget sker enligt de krav som finns i Plan- och bygglagen, PBL.

En av de kontrollpunkter som bör finnas med är uppgifter om vilket avfall som bygget kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand. Det gäller särskilt hur material av hög kvalitet kan återanvändas eller återvinnas och hur farliga ämnen ska hanteras och lämnas på ett säkert sätt.

Oftast utformas kontrollplanen som en tabell där det ska framgå:

 • Vad som ska kontrolleras
 • Vem som ska kontrollera
 • Hur och när kontrollen ska göras
 • Vad kontrollens resultat ska jämföras emot
 • På vilket sätt resultatet ska redovisas

Om du inte har en kontrollansvarig (KA) är det du som sökande som ska skriva in kontrollpunkterna i kontrollplanen. Annars hjälper KA dig med det. Har du inte en KA ska du lämna in kontrollplanen i samband med ansökan om bygglov.

Här finns en tom kontrollplan där du fyller i de kontrollpunkter ditt projekt kommer att innehålla. Pdf, 898.6 kB. Pdf, 906.7 kB. (Pdf, 898.6 kB)

Vad är ett startbesked?

När ditt bygglov är beviljat och har vunnit laga kraft behöver du också ett startbesked innan du får börja bygga.

Vid enklare ärenden får du startbeskedet i samma beslut som bygglovet under förutsättning att du har skickat in handlingar för startbesked. Du måste dock vänta minst fyra veckor innan du får börja bygga.

Inför startbeskedet behöver du ta fram följande handlingar:

 • Teknisk beskrivning. Här finns en blankett för att göra en sådan
 • Konstruktionsbeskrivning – konstruktören bör i konstruktionsbeskrivningen skriva vilka de kritiska punkterna i konstruktionen är.
 • Konstruktionsritningar - grundläggning/platta, lastnedräkning, bjälklag, väggar, tak, takstolar och balkar, takstolsplan.

Vad är ett slutbesked?

När du byggt klart behöver du ett slutbesked innan du kan börja använda uterummet.

För att få ett slutbesked måste du skicka in följande handlingar och begära slutbesked:

 • Signerad och underskriven kontrollplan
 • Handlingar och dokumentation som framgår av startbesked och kontrollplan

I vissa ärenden ska ett slutsamråd hållas på byggplatsen innan du kan få ett slutbesked. Uppgifter om det hittar du i bygglovet eller startbeskedet.

Hur tar jag hand om bygg- och rivningsavfall?

Både företag och privatpersoner är skyldiga att sortera ut bygg- och rivningsavfall. Olika avfallsslag ska sorteras och förvaras åtskilda från varandra redan på byggplatsen. Därefter ska de lämnas till återbruk eller återvinning.

Läs mer sortering av bygg- och rivningsavfall (pdf) Länk till annan webbplats.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Från det att vi har fått in en komplett ansökan med alla handlingar som behövs ska du enligt lag få ett besked inom tio veckor. Håller vi inte det har du rätt att få nedsatt avgift för bygglovet. Vid mer komplicerade ärenden har vi rätt att förlänga tiden med som längst ytterligare tio veckor.

Varje ärende är unikt och saker som kan påverka hur lång tid det tar är till exempel hur komplicerat ditt ärende är eller om andra myndigheter och grannar behöver yttra sig. Under våren och försommaren är handläggningstiderna vanligtvis längre eftersom många söker bygglov inför sommaren.

Ett bra tips är att skicka in din ansökan i god tid före den tänkta byggstarten.

Andra kan överklaga ditt bygglov inom fyra veckor från det att du fått beslutet. Om ingen överklagar vinner bygglovet laga kraft.

Vad kostar bygglovet?

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Avgift

Enligt gällande detaljplan

19 600 kr

Liten avvikelse från detaljplan

25 900 kr

Utanför planlagt område

25 900 kr

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Avgift

Enligt gällande detaljplan

9 800 kr

Liten avvikelse från detaljplan

13 300kr

Utanför planlagt område

11 900kr

Planavgift kan tillkomma

Behöver du veta mer?

Behöver du veta mer?

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta bygglovsavdelningen

Här får du svar på enklare frågor.
Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00


E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Här kan du boka tid med en bygglovshandläggare. Du kan välja att få rådgivning via videolänk eller vanligt telefonsamtal.

E-tjänsten sommarstängd 1 juli-19 augusti

Boka tid via vår e-tjänst

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se