Nytt bostadshus/fritidshus

på en ritning ligger en tumstock, en blyertspenna och en modell av en gul villa.

Här får du information om vad som gäller när du vill bygga ett nytt bostadshus eller fritidshus. Längst ner finns en länk där du kan göra en ansökan.

Förbättring av e-tjänster

På grund av ett förbättringsarbete kommer tyvärr e-tjänsterna för bygglov att försvinna under en period. Vi utvecklar nya och bättre e-tjänster, men tills vidare hänvisar vi till våra blanketter. OBS att blanketterna går att fylla i och skicka in digitalt.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver bygglov för att bygga ett nytt bostadshus eller fritidshus. Om din fastighet ligger inom detaljplanerat område så är det detaljplanen som styr vad du får bygga.
Här kan du läsa mer om vad en detaljplan är och hitta detaljplanen för din fastighet via en karta.

Undantag

 • Om du redan har ett en- eller tvåbostadshus på din tomt kan det nya komplementbostadshuset du vill bygga rymmas inom reglerna för attefallsåtgärder. I så fall behövs inget bygglov. Däremot behöver du göra en anmälan för attefallsåtgärder.
  Läs här i stället: Attefallshus (komplementbostadshus)

Viktigt att veta innan du bygger

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Så här ser processen ut för ditt ärende när du har lämnat in en komplett ansökan.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

När du ansöker om bygglov behöver du skicka in flera olika dokument. Använd helvitt papper (ej rutat) till dina ritningar. Ritningarna ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

OBS. Tänk på att din ansökan ska vara komplett ifylld och underskriven.

De här ritningarna behöver du bifoga dina ansökan:

Situationsplan

Situationsplan i skala 1:500. Nybyggnadskartan använder du som ett underlag för att göra en situationsplan (tomtkarta) där du bland annat ska rita in var din byggnad ska placeras. På situationsplanen anger du huvudmått på byggnaden, mått till fastighetsgräns från byggnaden, var infart och parkering ska vara samt planerad färdig sockelhöjd/golvhöjd.
Läs mer om situationsplaner

Exempelbild av en situationsplan för bygglovsansökan av nybyggnadFörstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Fasadritningar

Fasadritningar i skala 1:100. Fasadritningarna ska redovisa samtliga fasader. Redovisa också befintlig markhöjd och eventuellt ny markhöjd invid byggnaden på dessa ritningar.
Läs mer om fasadritningar

Exempelbild av en fasadritning för bygglovsansökan av NybyggnadFörstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Planritning

Planritning i skala 1:100. På planritningen redovisar du planlösningen. I badrum och kök ska fast inredning redovisas. Placering av dörrar och fönster ska framgå liksom eventuella nivåskillnader. När det gäller åretruntboende ställs krav på tillgänglighet. Det innebär att huset måste utformas så att även någon som sitter i rullstol kan bo i huset. Exempelvis måste invändiga dörröppningar ha ett fritt passagemått på 80 cm, badrummet måste vara tillräckligt stort för att kunna svänga runt med en rullstol och nivåskillnader inom ett och samma plan ska undvikas. På fritidshus ställs inte dessa krav.
Läs mer om planritningar

Exempelbild av en planritnng för bygglovsansökan av nybyggnad.Förstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Sektionsritning

Sektionsritning i skala 1:100. Ange byggnadens grundläggningssätt, konstruktion samt rumshöjd.
Läs mer om sektionsritningar

Exempelbild av en sektionsritning för bygglovsansökan av nybyggnad.Förstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollansvarig (KA) för att bygga ett nytt bostadshus.

Du fyller i kontrollansvarig på vår blankett och skickar den med din bygglovsansökan. Din KA hjälper dig bland annat att ta fram en lämplig kontrollplan, identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.

Här kan du hitta certifierade kontrollansvariga

Anmäl kontrollansvarig

Vad är ett startbesked?

När ditt bygglov är beviljat och har vunnit laga kraft behöver du också ett startbesked innan du får börja bygga.

Vid enklare ärenden får du startbeskedet i samma beslut som bygglovet under förutsättning att du har skickat in handlingar för startbesked (se nedan). Du måste dock vänta minst fyra veckor innan du får börja bygga.

Vid större och mer komplicerade ärenden sker ett tekniskt samråd innan du får startbesked. Inför det tekniska samrådet behöver du ta fram ett antal handlingar. En del av dem kan du ofta få hjälp med av din husleverantör/entreprenör.

Det här behöver du ta fram:

 • Konstruktionsbeskrivning – konstruktören bör i konstruktionsbeskrivningen skriva vilka de kritiska punkterna i konstruktionen är.
 • Konstruktionsritningar- grundläggning/platta, lastnedräkning, bjälklag, väggar, tak, takstolar och balkar, takstolsplan.
 • Geoteknisk undersökningsrapport
 • Dagvattenhantering/dränering
 • Fuktsäkerhetsprojektering
 • Ventilationsritning
 • VA-ritning (vatten och avlopp)
 • Prestandadeklaration för eldstad och rökgaskanal (om det ska installeras)
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Energiberäkning (gäller inte fritidshus)
 • Färdigställandeskydd (gäller inte alla fritidshus)
 • Förslag till kontrollplan

Vad är ett slutbesked?

När du byggt klart ditt hus behöver du ett slutbesked innan du kan flytta in och börja använda huset.

Innan du får ett slutbesked krävs ett slutsamråd. Oftast kallar din kontrollansvarige till ett sådant, alternativt kan du kontakta din handläggare för att boka tid för slutsamråd.

För att få ett slutbesked måste du skicka in följande handlingar och begära slutbesked:

 • Signerad och underskriven kontrollplan
 • Handlingar och dokumentation som framgår av startbesked och kontrollplan

Hur tar jag hand om bygg- och rivningsavfall?

Både företag och privatpersoner är skyldiga att sortera ut bygg- och rivningsavfall. Olika avfallsslag ska sorteras och förvaras åtskilda från varandra redan på byggplatsen. Därefter ska de lämnas till återbruk eller återvinning.

Läs mer sortering av bygg- och rivningsavfall (pdf) Länk till annan webbplats.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Från det att vi har fått in en komplett ansökan med alla handlingar som behövs ska du enligt lag få ett besked inom tio veckor. Håller vi inte det har du rätt att få nedsatt avgift för bygglovet. Vid mer komplicerade ärenden har vi rätt att förlänga tiden med som längst ytterligare tio veckor.

Varje ärende är unikt och saker som kan påverka hur lång tid det tar är till exempel hur komplicerat ditt ärende är eller om andra myndigheter och grannar behöver yttra sig. Under våren och försommaren är handläggningstiderna vanligtvis längre eftersom många söker bygglov inför sommaren.

Ett bra tips är att skicka in din ansökan i god tid före den tänkta byggstarten.

Andra kan överklaga ditt bygglov inom fyra veckor från det att du fått beslutet. Om ingen överklagar vinner bygglovet laga kraft.

Vad kostar bygglovet?

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadhus

Avgift

Enligt gällande detaljplan

33 600 kr

Liten avvikelse från detaljplan

39 900 kr

Utanför planlagt område

42 700 kr

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder

Avgift

Enligt gällande detaljplan

31 500 kr

Liten avvikelse från detaljplan

37 800 kr

Utanför planlagt område

40 600 kr

Planavgift kan tillkomma

Behöver du veta mer?

Behöver du veta mer?

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta bygglovsavdelningen

Här får du svar på enklare frågor.
Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00


E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Här kan du boka tid med en bygglovshandläggare. Du kan välja att få rådgivning via videolänk eller vanligt telefonsamtal.

E-tjänsten sommarstängd 1 juli-19 augusti

Boka tid via vår e-tjänst

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se