Attefallsåtgärder

En attefallsåtgärd är saker som du får göra utan bygglov och som kan strida mot detaljplanen. Däremot krävs att du gör en anmälan och får ett startbesked innan du börjar bygga. De attefallsåtgärder som finns är attefallshus, takkupor, tillbyggnad på befintligt hus och att inreda ytterligare en bostad i befintligt hus.

Attefallshus

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus. Du behöver göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett attefallshus:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • det ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus. Med komplementbyggnad menas exempelvis garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, bastu eller båthus. Komplementbyggnaden ska alltid vara ett komplement till bostadshuset. Komplementbostadshus är en byggnad som är inredd som en självständig bostad. Den kan användas antingen som ett fritidshus eller permanentbostad.
 • får vara högst 30 kvadratmeter
 • taknockshöjden får vara högst 4 meter
 • ska vara fristående
 • ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns
 • ska placeras minst 30 meter från järnväg
 • får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. I de fallen krävs bygglov.
  Kontakta en bygglovshandläggare för mer information.
 • om din fastighet ligger i anslutning till Försvarsmaktens övningsområden krävs bygglov även för attefallsåtgärder.
  Läs mer om Försvarsmaktens påverkansområden

Takkupor

Det krävs oftast inte bygglov för att göra en eller två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallstakkupor. Du behöver dock göra en anmälan och ha fått ett startbesked innan du får börja bygga.

Det här gäller för attefallstakkupor:

 • Takkuporna får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset.
 • Takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset.
 • Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Om takkuporna påverkar den bärande konstruktionen behöver du söka bygglov.
 • Takkuporna får inte uppföras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla

Utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse krävs det ingen anmälan för attefallstakkupor som inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Tillbyggnad

Det krävs oftast inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter på ett en- eller tvåbostadshus, en så kallad attefallstillbyggnad. Du måste dock göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga.

Det här gäller för attefallstillbyggnad:

 • Tillbyggnaden får endast byggas på ett befintligt en-eller tvåbostadshus.
 • En- eller tvåbostadshuset får inte tidigare ha byggts till med en attefallstillbyggnad.
 • Tillbyggnaden får ha högst 15 kvadratmeter bruttoarea.
 • Tillbyggnaden får inte vara högre än bostadshusets taknockhöjd.
 • Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen tillåter det. Om du vill placera tillbyggnaden närmare än 4,5 meter mot allmän plats, som till exempel gata, park eller cykelväg, behöver du alltid söka bygglov.
 • Tillbyggnaden får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Tillbyggnaden får inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  Läs mer om Försvarsmaktens påverkansområden

Utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse krävs det ingen anmälan.

Inreda ytterligare bostad

Det krävs inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Du behöver dock göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga.

Det här gäller för inredning av ytterligare bostad:

 • Det ska finnas ett befintligt enbostadshus.
 • Det får inte genomföras i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.
 • Det får inte genomföras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  Läs mer om Försvarsmaktens påverkansområden