Skylt/ljusanordning

en skylt på en fasad där det står restaurant

Här får du information om vad som gäller när du vill sätta upp en skylt eller ljusanordning. En skylt är till exempel en tavla, bildskärm, flagga, ljusprojektion och i vissa fall strajpade skyltfönster eller liknande som förmedlar reklam eller information. En ljusanordning är en belysning som lyser upp exempelvis en skylt eller ett budskap.
Läs gärna kommunens Råd och riktlinjer för skyltar i Härnösand Pdf, 2 MB.
Läs också Boverkets information om bygglov för skyltar Länk till annan webbplats.

Längst ner finns en länk där du kan göra en ansökan.

Förbättring av e-tjänster

På grund av ett förbättringsarbete kommer tyvärr e-tjänsterna för bygglov att försvinna under en period. Vi utvecklar nya och bättre e-tjänster, men tills vidare hänvisar vi till våra blanketter. OBS att blanketterna går att fylla i och skicka in digitalt.

Behöver jag bygglov?

I område med detaljplan

Ja. Huvudregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp en ny skylt eller förändra befintliga skyltar. Inom detaljplanelagt område behöver du också tillstånd av:

 • Polisen, om skylten ska placeras på offentlig plats som gator och parkmark.
 • Väghållaren, om skylten placeras inom ett vägområde, intill ett vägområde eller inom 50 meter från ett vägområde.
 • Fastighetsägaren om du inte själv äger marken.

Undantag

Följande skyltar kräver inte bygglov:

 • en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter.
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor.
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter.
 • en skylt inomhus.
 • valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90).
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300).

Undantaget gäller inte om skylten ska placeras på eller i anslutning till en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller ett kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde, till exempel i Härnösands centala delar.

Tänk också på att övriga tillstånd kan behövas även om skylten inte kräver bygglov.

Utanför område med detaljplan

Nej. Det krävs inte bygglov för att sätta upp eller ändra en befintlig skylt. Du kan däremot behöva tillstånd från en eller flera av följande aktörer:

 • Länsstyrelsen
 • Trafikverket
 • Väghållaren
 • Polisen
 • Fastighetsägaren
 • Strandskyddsdispens

Viktigt att veta innan du bygger

 • Detaljplan. Det första du behöver göra är att ta reda på om din fastighet omfattas av en detaljplan och vad den i så fall säger. Detaljplanen kan styra var skyltar får placeras.
  För att veta om din fastighet ligger i ett område med detaljplan och vad den i så fall säger kan du gå in på vår bygg- och exploateringskarta.
  Vill du ha detaljplanen skickad till dig, kontakta planarenden@harnosand.se

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Så här ser processen ut för ditt ärende när du har lämnat in en komplett ansökan.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

När du ansöker om bygglov behöver du skicka in flera olika dokument. Använd helvitt papper (ej rutat) till dina ritningar. Ritningarna ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

OBS. Tänk på att din ansökan ska vara komplett ifylld och underskriven.

De här ritningarna behöver du bifoga dina ansökan:

När du vill sätta upp en skylt eller en ljusanordning behöver du skicka in en situationsplan och en fasadritning där skyltens placering och mått framgår.

Här är några exempel på ritningar för en ny skylt Pdf, 864.4 kB.

Exemplen visar:

 • Plan skylt på vägg
 • Utstickande skylt
 • Fristående markskylt

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver oftast inte ha en certifierad kontrollansvarig (KA) för att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning, men du kan välja att ha det.

Du fyller i kontrollansvarig på vår blankett och skickar den tillsammans med din anmälan.

Här kan du hitta certifierade kontrollansvariga

Anmäl kontrollansvarig

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna för att se till att bygget sker enligt de krav som finns i Plan- och bygglagen, PBL.

En av de kontrollpunkter som bör finnas med är uppgifter om vilket avfall som bygget kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand. Det gäller särskilt hur material av hög kvalitet kan återanvändas eller återvinnas och hur farliga ämnen ska hanteras och lämnas på ett säkert sätt.

Oftast utformas kontrollplanen som en tabell där det ska framgå:

 • Vad som ska kontrolleras
 • Vem som ska kontrollera
 • Hur och när kontrollen ska göras
 • Vad kontrollens resultat ska jämföras emot
 • På vilket sätt resultatet ska redovisas

Om du inte har en kontrollansvarig (KA) är det du som sökande som ska skriva in kontrollpunkterna i kontrollplanen. Annars hjälper KA dig med det.

Här finns en tom kontrollplan om du vet vilka kontrollpunkter ditt projekt kommer innehålla. Pdf, 906.7 kB.

Vad är ett startbesked?

När ditt bygglov är beviljat och har vunnit laga kraft behöver du också ett startbesked innan du får börja bygga.

Vid enklare ärenden får du startbeskedet i samma beslut som bygglovet under förutsättning att du har skickat in handlingar för startbesked (se nedan). Du måste dock vänta minst fyra veckor innan du får börja montera skylten.

Vid större och mer komplicerade ärenden sker ett tekniskt samråd innan du får startbesked. Inför det tekniska samrådet behöver du ta fram ett antal handlingar. En del av dem kan du ofta få hjälp med av din skylttillverkare/entreprenör.

Det här behöver du ta fram:

Mindre skyltar och ljusanordningar:

 • Monteringsanvisning.
 • Förslag till kontrollplan.

Större skyltar och ljusanordningar:

 • Konstruktionsritningar - hur grundläggningen och montering av skylten/ljusanordningen ska utföras för att klara t. ex. vindlaster.
 • Konstruktionsbeskrivning – Gäller större skylt och ljusanordningar ex pylonskyltar.
 • Monteringsanvisning.
 • Förslag till kontrollplan.

Vad är ett slutbesked?

När din skylt/ljusanordning är klar behöver du ett slutbesked.

För att få ett slutbesked måste du skicka in följande handlingar och begära slutbesked:

 • Signerad och underskriven kontrollplan
 • Handlingar och dokumentation som framgår av startbesked och kontrollplan

Hur tar jag hand om bygg- och rivningsavfall?

Både företag och privatpersoner är skyldiga att sortera ut bygg- och rivningsavfall. Olika avfallsslag ska sorteras och förvaras åtskilda från varandra redan på byggplatsen. Därefter ska de lämnas till återbruk eller återvinning.

Läs mer om sortering av bygg- och rivningsavfall (pdf) Länk till annan webbplats.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Från det att vi har fått in en komplett ansökan med alla handlingar som behövs ska du enligt lag få ett besked inom tio veckor. Håller vi inte det har du rätt att få nedsatt avgift för bygglovet. Vid mer komplicerade ärenden har vi rätt att förlänga tiden med som längst ytterligare tio veckor.

Varje ärende är unikt och saker som kan påverka hur lång tid det tar är till exempel hur komplicerat ditt ärende är eller om andra myndigheter och grannar behöver yttra sig. Under våren och försommaren är handläggningstiderna vanligtvis längre eftersom många söker bygglov inför sommaren.

Ett bra tips är att skicka in din ansökan i god tid före den tänkta byggstarten.

Andra kan överklaga ditt bygglov inom fyra veckor från det att du fått beslutet. Om ingen överklagar vinner bygglovet laga kraft.

Vad kostar bygglovet?

Ärendetyp

Avgift

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan

6 300 kr

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan

10 500 kr

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 400 kr

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

2 800 kr

Behöver du veta mer?

Behöver du veta mer?

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta bygglovsavdelningen

Onsdag den 12 juni stänger telefontiden kl 11.00

Här får du svar på enklare frågor.
Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00


E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Här kan du boka tid med en bygglovshandläggare. Du kan välja att få rådgivning via videolänk eller vanligt telefonsamtal.

Boka tid via vår e-tjänst

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se

Text

Text