Riva en byggnad i område med detaljplan

Här får du information om vad som gäller när du vill riva en byggnad i område med detaljplan. Längst ner finns en länk där du kan göra en ansökan.

Behöver jag rivningslov?

Ja, du behöver oftast ansöka om rivningslov om byggnaden ligger i ett område med detaljplan. Undantag är vissa mindre byggnader. Tumregeln är att om det krävdes bygglov för att bygga så krävs det rivningslov för att riva.
Läs mer om vad en detaljplan är

OBS. Ligger din fastighet i ett område som är utanför detaljplan krävs inte rivningslov. Däremot behöver du göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja riva.
Läs här i stället: Riva en byggnad i område utanför detaljplan

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Processen för ditt ärende är densamma som för bygglov.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Använd helvitt papper (ej rutat) till dina ritningar. Ritningarna ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

OBS. Tänk på att din ansökan ska vara komplett ifylld och underskriven.

De här ritningarna behöver du bifoga dina ansökan:

Situationsplan

På situationsplanen ska du markera vilken byggnad eller del av byggnad som ska rivas. Det går bra att använda kartan/situationsplanen som togs fram när huset byggdes. Om du inte har en karta/situationsplan och det är ett äldre hus kan det finnas i kommunens arkiv och du kan i så fall begära ut en kopia därifrån.
Kontakta kommunarkivet@harnosand.se

Finns ingen karta/situationsplan går det oftast bra med en utskrift från kommunens bygg- och exploateringskarta.
Bygg- och exploateringskarta

Skriv ut kartan över din fastighet i skala 1:500.
Läs mer om situationsplaner

Exempelbild av en situationsplan för bygglovsansökan av uterum.Förstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Gamla ritningar och ev foto

Skicka även med gamla ritningar och eventuellt ett foto på byggnaden.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, vid större åtgärder som rivning av enbostadshus, fritidshus, skolor, industribyggnader och liknande behöver du en kontrollansvarig (KA). Vid mindre åtgärder krävs ingen KA, men du kan välja att ha det.

Du fyller i kontrollansvarig på vår blankett och skickar den med din bygglovsansökan. Din KA hjälper dig bland annat att ta fram en lämplig kontrollplan, identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.

Här kan du hitta certifierade kontrollansvariga

Anmäl kontrollansvarig

Vad är ett startbesked?

När ditt rivningslov är beviljat och har vunnit laga kraft behöver du också ett startbesked innan du får börja riva.

Vid större och mer komplicerade ärenden sker ett tekniskt samråd innan du får startbesked.

Vid enklare ärenden får du startbeskedet i samma beslut som rivningslovet under förutsättning att du har skickat in handlingar för startbesked. Du måste dock vänta minst fyra veckor innan du får börja riva.

Inför det tekniska samrådet behöver du ta fram ett antal handlingar. En del av dem kan du ofta få hjälp med av din rivningsentreprenör.

Det här behöver du ta fram:

  • En materialinventering
  • Förslag till kontrollplan

Här finns en mall för både materialinventeringen och en kontrollplan

Vad är ett slutbesked?

När du har rivit klart behöver du ett slutbesked.

För att få ett slutbesked måste du skicka in följande handlingar och begära slutbesked:

  • Signerad och underskriven kontrollplan
  • Handlingar och dokumentation som framgår av startbesked och kontrollplan

Hur tar jag hand om bygg- och rivningsavfall?

Både företag och privatpersoner är skyldiga att sortera ut bygg- och rivningsavfall. Olika avfallsslag ska sorteras och förvaras åtskilda från varandra redan på byggplatsen. Därefter ska de lämnas till återbruk eller återvinning.

Läs mer sortering av bygg- och rivningsavfall (pdf) Länk till annan webbplats.

Hur lång tid tar det att få rivningslov?

Från det att vi har fått in en komplett ansökan med alla handlingar som behövs ska du enligt lag få ett besked inom tio veckor. Håller vi inte det har du rätt att få nedsatt avgift för bygglovet. Vid mer komplicerade ärenden har vi rätt att förlänga tiden med som längst ytterligare tio veckor.

Varje ärende är unikt och saker som kan påverka hur lång tid det tar är till exempel hur komplicerat ditt ärende är eller om andra myndigheter och grannar behöver yttra sig. Under våren och försommaren är handläggningstiderna vanligtvis längre eftersom många söker bygglov inför sommaren.

Ett bra tips är att skicka in din ansökan i god tid före den tänkta byggstarten.

Andra kan överklaga ditt bygglov inom fyra veckor från det att du fått beslutet. Om ingen överklagar vinner bygglovet laga kraft.

Vad kostar rivningslovet?

Åtgärd som kräver rivningslov

Avgift

Med tekniskt samråd

17 500kr

Utan tekniskt samråd

8 400 kr

Behöver du veta mer?

Behöver du veta mer?

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta bygglovsavdelningen

Här får du svar på enklare frågor.
Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Här kan du boka tid med en bygglovshandläggare. Du kan välja att få rådgivning via videolänk eller vanligt telefonsamtal.

Boka tid via vår e-tjänst

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se