Plank och staket

ett rätt plank framför en villa

Här får du information om vad som gäller när du vill bygga ett plank eller staket. Längst ner finns en länk där du kan göra en ansökan.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt söka bygglov om du vill bygga ett plank eller ett staket som är högre än 1,2 meter.

OBS. Vid utfarter och gatukorsningar får murar, plank och staket inte ha högre höjd än 80 centimeter för att säkra fri sikt. Detsamma gäller för häckar.

Undantag

 • Nätstängsel eller glesa spaljéer och pergolor utan tätt tak kräver inte bygglov
 • Spaljé som har en luftig konstruktion med genomsiktlighet på minst 80 procent. Det betyder att max 20 procent av ytan får vara av tätt material, till exempel trä, som inte går att se igenom.
 • Om du ska bygga planket/staketet kring en skyddad uteplats vid ett en- eller tvåbostadshus krävs inget bygglov. Planket/staketet får vara max 1,8 meter högt och ska placeras inom 3,6 meter från bostadshuset. Om planket/staketet ska placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen krävs att grannarna ger ett skriftligt godkännande. Om planket/staketet ska byggas närmare än 4,5 meter från allmän plats, till exempel gata, park eller cykelväg, krävs alltid bygglov.
 • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och inte ingår i sammanhållen bebyggelse får du bygga ett plank/staket utan bygglov. Planket/staketet ska placeras i närheten av bostadshuset, men minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om planket/staketet ska placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen krävs att grannarna ger ett skriftligt godkännande.

Viktigt att veta innan du bygger

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Så här ser processen ut för ditt ärende.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Ritningarna ska visa hur planket/staketet kommer att se ut när det är färdigbyggt.
Använd helvitt papper (ej rutat) till dina ritningar. Ritningarna ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

OBS. Tänk på att din ansökan ska vara komplett ifylld och underskriven.

De här ritningarna behöver du bifoga din ansökan:

Situationsplan

På situationsplanen ska du rita in och sätta ut måtten på plankets/staketets längd och placering på tomten. Det går bra att använda kartan/situationsplanen som togs fram när huset byggdes. Om du inte har en karta/situationsplan och det är ett äldre hus kan det finnas i kommunens arkiv och du kan i så fall begära ut en kopia därifrån.
Kontakta kommunarkivet@harnosand.se

Finns ingen karta/situationsplan går det oftast bra med en utskrift från kommunens bygg- och exploateringskarta.
Bygg- och exploateringskarta

Skriv ut kartan över din fastighet i skala 1:500 och rita in och sätt ut måtten på planket/staketet muren och måtten till fastighetsgränser.
Läs mer om situationsplaner

Exempelbild av en situationsplan för bygglovsansökan för mur.Förstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Vyritning

Vyritningen ska visa plankets/staketets utseende. Ange höjd samt hur planket/staketet utformas, liggande eller stående panel och så vidare.

Exempelbild av en vyritning för bygglovsansökan av murFörstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Sektionsritning

Sektionsritningen ska visa planket/staketet i genomskärning.
Läs mer om sektionsritningar

Exempelbild av en sektionsritning för bygglovsansökan av mur.Förstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver normalt inte ha en certifierad kontrollansvarig (KA) för att bygga ett plank/staket, men du kan själv välja att anlita en KA.

Du fyller i kontrollansvarig på vår blankett och skickar den tillsammans med din anmälan.

Här kan du hitta certifierade kontrollansvariga

Anmäl kontrollansvarig

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna för att se till att bygget sker enligt de krav som finns i Plan- och bygglagen, PBL.

En av de kontrollpunkter som bör finnas med är uppgifter om vilket avfall som bygget kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand. Det gäller särskilt hur material av hög kvalitet kan återanvändas eller återvinnas och hur farliga ämnen ska hanteras och lämnas på ett säkert sätt.

Oftast utformas kontrollplanen som en tabell där det ska framgå:

 • Vad som ska kontrolleras
 • Vem som ska kontrollera
 • Hur och när kontrollen ska göras
 • Vad kontrollens resultat ska jämföras emot
 • På vilket sätt resultatet ska redovisas

Om du inte har en kontrollansvarig (KA) är det du som sökande som ska skriva in kontrollpunkterna i kontrollplanen. Annars hjälper KA dig med det. Har du inte en KA ska du lämna in kontrollplanen i samband med ansökan om bygglov.

Här finns en tom kontrollplan om du vet vilka kontrollpunkter ditt projekt kommer innehålla. Pdf, 898.6 kB. Pdf, 906.7 kB. (Pdf, 898.6 kB)

Vad är ett startbesked?

När ditt bygglov är beviljat och har vunnit laga kraft behöver du också ett startbesked innan du får börja bygga.

Vid enklare ärenden får du startbeskedet i samma beslut som bygglovet under förutsättning att du har skickat in handlingar för startbesked. Du måste dock vänta minst fyra veckor innan du får börja bygga.

Inför startbeskedet behöver du ta fram följande handling:

 • Förslag till kontrollplan

Vad är ett slutbesked?

När du byggt klart behöver du ett slutbesked.

För att få ett slutbesked måste du skicka in följande handlingar och begära slutbesked:

 • Signerad och underskriven kontrollplan
 • Handlingar och dokumentation som framgår av startbesked och kontrollplan

Hur tar jag hand om bygg- och rivningsavfall?

Både företag och privatpersoner är skyldiga att sortera ut bygg- och rivningsavfall. Olika avfallsslag ska sorteras och förvaras åtskilda från varandra redan på byggplatsen. Därefter ska de lämnas till återbruk eller återvinning.

Läs mer sortering av bygg- och rivningsavfall (pdf) Länk till annan webbplats.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Från det att vi har fått in en komplett ansökan med alla handlingar som behövs ska du enligt lag få ett besked inom tio veckor. Håller vi inte det har du rätt att få nedsatt avgift för bygglovet. Vid mer komplicerade ärenden har vi rätt att förlänga tiden med som längst ytterligare tio veckor.

Varje ärende är unikt och saker som kan påverka hur lång tid det tar är till exempel hur komplicerat ditt ärende är eller om andra myndigheter och grannar behöver yttra sig. Under våren och försommaren är handläggningstiderna vanligtvis längre eftersom många söker bygglov inför sommaren.

Ett bra tips är att skicka in din ansökan i god tid före den tänkta byggstarten.

Andra kan överklaga ditt bygglov inom fyra veckor från det att du fått beslutet. Om ingen överklagar vinner bygglovet laga kraft.

Vad kostar bygglovet?

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd i anslutning till en- och tvåbostadshus

Avgift

Enligt gällande detaljplan

4 200 kr

Liten avvikelse från detaljplan

5 600 kr

Utanför planlagt område

5 600 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank,
med tekniskt samråd

Avgift

Enligt gällande detaljplan

12 600 kr

Liten avvikelse från detaljplan

15 400 kr

Utanför planlagt område

15 400 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank,
utan tekniskt samråd

Avgift

Enligt gällande detaljplan

6 300 kr

Liten avvikelse från detaljplan

9 800 kr

Utanför planlagt område

9 800 kr

Behöver du veta mer?

Behöver du veta mer?

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta bygglovsavdelningen

Här får du svar på enklare frågor.
Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00


E-post: bygglov@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Här kan du boka tid med en bygglovshandläggare. Du kan välja att få rådgivning via videolänk eller vanligt telefonsamtal.

E-tjänsten sommarstängd 1 juli-19 augusti

Boka tid via vår e-tjänst

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: bygg@harnosand.se