Förändring av fasadens utseende eller takmaterial

ett rött tegeltak med en blå himmel i bakgrunden

Här får du information om vad som gäller när du vill ändra utseendet på en byggnad. Det kan handla om att byta färg, fasadbeklädnad, material på taket eller ändra fönster och dörrar. Längst ner finns en länk där du kan göra en ansökan.

Förbättring av e-tjänster

På grund av ett förbättringsarbete kommer tyvärr e-tjänsterna för bygglov att försvinna under en period. Vi utvecklar nya och bättre e-tjänster, men tills vidare hänvisar vi till våra blanketter. OBS att blanketterna går att fylla i och skicka in digitalt.

Behöver jag bygglov?

I område med detaljplan

Ja. Huvudregeln är att bygglov krävs för att byta färg, fasadbeklädnad eller takmaterial.

Bygglov krävs alltid om du vill göra en fasadändring på ett hus eller i ett område som är särskilt värdefullt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt. Kontakta bygglovshandläggare för mer information.

Undantag: För en- och tvåbostadshus behöver du inte bygglov för att byta takmaterial eller färg på hus eller komplementbyggnad om förändringen inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Tänk på att vissa detaljplaner styr vilka färger som är godkända i området, så kontrollera vad som gäller för dig.

Utanför område med detaljplan

Nej. Det krävs normalt inte bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad eller takmaterial.

Är du osäker vad som gäller för ditt hus kontakta en bygglovhandläggare. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på denna sida, under:

Behöver du veta mer?

 

Viktigt att veta innan du bygger

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Så här ser processen ut för ditt ärende när du har lämnat in en komplett ansökan.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

När du ansöker om bygglov behöver du skicka in flera olika dokument.
Använd helvitt papper (ej rutat) till dina ritningar. Ritningarna ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

OBS. Tänk på att din ansökan ska vara komplett ifylld och underskriven.

De här ritningarna behöver du bifoga din ansökan:

Situationsplan

På situationsplanen ska du markera vilken byggnad som fasadändringen gäller. Det går bra att använda kartan/situationsplanen som togs fram när huset byggdes. Om du inte har en karta/situationsplan och det är ett äldre hus kan det finnas i kommunens arkiv och du kan i så fall begära ut en kopia därifrån.
Kontakta kommunarkivet@harnosand.se

Finns ingen karta/situationsplan går det oftast bra med en utskrift från kommunens bygg- och exploateringskarta.
Bygg- och exploateringskarta

Skriv ut kartan över din fastighet i skala 1:500 och rita in och sätt ut måtten på byggnaden och måtten till fastighetsgränser.
Läs mer om situationsplaner

Exempelbild av en situationsplan för bygglovsansökanFörstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Fasadritningar

Fasadritningarna ska redovisa samtliga fasader. Förändringarna ska framgå, samt vilken färg och färgkod som fasaden ska målas i eller taket ska bytas till. Fasadritningen ska vara i skala 1:100.
Läs mer om fasadritningar

Exempelbild av en fasadritning för bygglovsansökanFörstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Planritning

Normalt behövs ingen planritning, men om du exempelvis ska ta upp en ny dörr eller fönsteröppning behövs en planritning i skala 1:100. På planritningen redovisar du planlösningen. I badrum och kök ska fast inredning redovisas. Placering av dörrar och fönster ska framgå liksom eventuella nivåskillnader. När det gäller åretruntboende ställs krav på tillgänglighet. Det innebär att huset måste utformas så att även någon som sitter i rullstol kan bo i huset. Exempelvis måste entrédörrar ha ett fritt passagemått på 100 cm och invändiga dörröppningar ha ett fritt passagemått på 80 cm, badrummet måste vara tillräckligt stort för att kunna svänga runt med en rullstol och nivåskillnader inom ett och samma plan ska undvikas. På fritidshus ställs inte dessa krav.

Läs mer om planritningar

Exempelbild av en planritnng för bygglovsansökanFörstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Sektionsritning

Om ändringen innebär ingrepp i bärande konstruktioner eller liknande kan en sektionsritning i skala 1:100 behövas skickas in. Ange i så fall byggnadens grundläggningssätt, konstruktion samt rumshöjd.
Läs mer om sektionsritningar

Exempelbild av en sektionsritning för bygglovsansökanFörstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Behöver jag en kontrollansvarig?

Vanligtvis behöver du inte ha någon kontrollansvarig (KA) för att göra en fasadändring, men i vissa fall kan det behövas, exempelvis om du samtidigt ska göra större ingrepp i den bärande konstruktionen eller om du ska göra en ändring i ett hus som är särskilt värdefullt.

Du fyller i kontrollansvarig på vår blankett och skickar den med din bygglovsansökan. Din KA hjälper dig bland annat att ta fram en lämplig kontrollplan, identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.

Här kan du hitta certifierade kontrollansvariga

Anmäl kontrollansvarig

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna för att se till att bygget sker enligt de krav som finns i Plan- och bygglagen, PBL.

Har du en kontrollansvarig är det den personen som hjälper till att ta fram kontrollplanen.

Har du ingen kontrollansvarig behöver du själv ta fram en kontrollplan, eller vända dig till en kontrollansvarig eller annat företag som hjälper dig med att ta fram en sådan.

Här finns en tom kontrollplan om du vet vilka kontrollpunkter ditt projekt kommer att innehålla. Pdf, 898.6 kB. Pdf, 906.7 kB. (Pdf, 898.6 kB)

Vad är ett startbesked?

När ditt bygglov är beviljat och har vunnit laga kraft behöver du också ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

För att få startbesked behöver du skicka in tekniska handlingar. Beslut om startbesked får du när vi har behandlat dina tekniska handlingar och kontrollplanen.

Vid enklare ärenden får du startbeskedet i samma beslut som bygglovet under förutsättning att du har skickat in handlingar för startbesked. Du måste dock vänta minst fyra veckor innan du får påbörja åtgärden.

Inför startbeskedet behöver du ta fram följande handlingar:

  • Teknisk beskrivning. Här finns en blankett för att göra en sådan
  • Konstruktionsbeskrivning – konstruktören bör i konstruktionsbeskrivningen skriva vilka de kritiska punkterna i konstruktionen är.
  • Konstruktionsritningar - grundläggning/platta, lastnedräkning, bjälklag, väggar, tak, takstolar och balkar, takstolsplan.

Vad är ett slutbesked?

När ändringen är klar behöver du ett slutbesked.

För att få ett slutbesked behöver du:

  • En signerad kontrollplan
  • Eventuellt övriga handlingar som framgår av startbesked och kontrollplan

Skicka in handlingarna och begör ett slutbesked.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Från det att vi har fått in en komplett ansökan med alla handlingar som behövs ska du enligt lag få ett besked inom tio veckor. Håller vi inte det har du rätt att få nedsatt avgift för bygglovet. Vid mer komplicerade ärenden har vi rätt att förlänga tiden med som längst ytterligare tio veckor.

Varje ärende är unikt och saker som kan påverka hur lång tid det tar är till exempel hur komplicerat ditt ärende är eller om andra myndigheter och grannar behöver yttra sig. Under våren och försommaren är handläggningstiderna vanligtvis längre eftersom många söker bygglov inför sommaren.

Ett bra tips är att skicka in din ansökan i god tid före den tänkta byggstarten.

Andra kan överklaga ditt bygglov efter att du fått beslutet.

Vad kostar bygglovet?

En- och tvåbostadshus

Ändring, med tekniskt samråd

Avgift

Enligt gällande detaljplan

19 600 kr

Liten avvikelse från detaljplan

25 900 kr

Utanför planlagt område

25 900 kr

Ändring, utan tekniskt samråd

Avgift

Enligt gällande detaljplan

7 700 kr

Liten avvikelse från detaljplan

11 200 kr

Utanför planlagt område

11 200 kr

Planavgift kan tillkomma

Mindre fasadändringar utan tekniskt samråd som för del av fasad

Avgift

Enligt gällande detaljplan

4 900 kr

Liten avvikelse från detaljplan

7 000 kr

Utanför planlagt område

7 000 kr

Övriga byggnader

Fasadändring, med tekniskt samråd

Avgift

Enligt gällande detaljplan

21 000 kr

Liten avvikelse från detaljplan

23 800 kr

Fasadändring, utan tekniskt samråd, enstaka inglasad balkong och omfärjning av fasad

Avgift

Enligt gällande detaljplan

8 400 kr

 

Liten avvikelse från detaljplan

9 800 kr

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Avgift

Enligt gällande detaljplan

50 400 kr

Liten avvikelse från detaljplan

57 400 kr

Utanför planlagt område

57 400 kr

Planavgift kan tillkomma

Behöver du veta mer?

Behöver du veta mer?

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta bygglovsavdelningen

Här får du svar på enklare frågor.
Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Här kan du boka tid med en bygglovshandläggare. Du kan välja att få rådgivning via videolänk eller vanligt telefonsamtal.

Boka tid via vår e-tjänst

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se