Garage/carport

ett garage med öppen port. I garaget står en grå bil

Här får du information om vad som gäller när du vill bygga ett nytt garage eller carport. Längst ner finns en länk där du kan göra en ansökan.

Förbättring av e-tjänster

På grund av ett förbättringsarbete kommer tyvärr e-tjänsterna för bygglov att försvinna under en period. Vi utvecklar nya och bättre e-tjänster, men tills vidare hänvisar vi till våra blanketter. OBS att blanketterna går att fylla i och skicka in digitalt.

Behöver jag bygglov?

Ja, om garaget eller carporten är större än 30 kvadratmeter.

Undantag

 • Om garaget/carporten är mindre än 30 kvadratmeter kan det räknas som ett attefallshus (komplementbyggnad). Då behövs inget bygglov, men du behöver göra en anmälan innan du får börja bygga.
  Läs här i stället: Attefallshus komplementbyggnad
  Läs mer om reglerna för attefallsåtgärder
 • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och inte ingår i sammanhållen bebyggelse får du bygga ett garage/carport som är upp till 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsarea, maximalt 33 kvadratmeter, utan bygglov.
  Läs här i stället: Bygglovsbefriade åtgärder 

Viktigt att veta innan du bygger

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Så här ser processen ut för ditt ärende när du har lämnat in en komplett ansökan.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

När du ansöker om bygglov behöver du skicka in flera olika dokument. Använd helvitt papper (ej rutat) till dina ritningar. Ritningarna ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

OBS. Tänk på att din ansökan ska vara komplett ifylld och underskriven.

De här ritningarna behöver du bifoga dina ansökan:

Situationsplan

På situationsplanen ska du rita in byggnadens storlek och placering. Det går bra att använda kartan/situationsplanen som togs fram när huset byggdes. Om du inte har en karta/situationsplan och det är ett äldre hus kan det finnas i kommunens arkiv och du kan i så fall begära ut en kopia därifrån.
Kontakta kommunarkivet@harnosand.se

Finns ingen karta/situationsplan går det oftast bra med en utskrift från kommunens bygg- och exploateringskarta.
Bygg- och exploateringskarta

Skriv ut kartan över din fastighet i skala 1:500 och rita in och sätt ut måtten på byggnaden och måtten till fastighetsgränser.
Läs mer om situationsplaner

Exempelbild av en situationsplan för bygglovsansökan av nybyggnadFörstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Fasadritningar

Fasadritningar i skala 1:100. Fasadritningarna ska redovisa samtliga fasader. Redovisa också befintlig marklinje och eventuellt ny marklinje invid byggnaden på dessa ritningar.
Läs mer om fasadritningar

Exempelbild av en fasadritning för bygglovsansökan av NybyggnadFörstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Planritning

Planritning i skala 1:100. På planritningen redovisar du planlösningen. Ange bredd och längd på huset och var fönster och dörrar är placerade. Planritningen ska vara i skala 1:100.
Läs mer om planritningar

Exempelbild av en planritnng för bygglovsansökan av nybyggnad.Förstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Sektionsritning

Sektionsritning i skala 1:100. Ange byggnadens grundläggningssätt, konstruktion samt rumshöjd.
Läs mer om sektionsritningar

Exempelbild av en sektionsritning för bygglovsansökan av nybyggnad.Förstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollansvarig (KA) för att bygga ett nytt garage/carport.

Du fyller i kontrollansvarig på vår blankett och skickar den med din bygglovsansökan. Din KA hjälper dig bland annat att ta fram en lämplig kontrollplan, identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.

Här kan du hitta certifierade kontrollansvariga

Anmäl kontrollansvarig

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna för att se till att bygget sker enligt de krav som finns i Plan- och bygglagen, PBL.

Din kontrollansvarige (KA) hjälper dig att ta fram en lämplig kontrollplan.

Vad är ett startbesked?

När ditt bygglov är beviljat och har vunnit laga kraft behöver du också ett startbesked innan du får börja bygga.

Vid större och mer komplicerade ärenden sker ett tekniskt samråd innan du får startbesked.

Vid enklare ärenden får du startbeskedet i samma beslut som bygglovet under förutsättning att du har skickat in handlingar för startbesked. Du måste dock vänta minst fyra veckor innan du får börja bygga.

Inför startbeskedet behöver du ta fram följande handlingar:

 • Konstruktionsritningar
 • Konstruktionsdokumentation
 • Energiberäkning (om du ska värma upp ditt garage till mer än 10 grader)
 • Ritningar över värme, ventilation, vatten och avlopp
 • Ev. typ av oljeavskiljare
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Förslag till kontrollplan

Vad är ett slutbesked?

När din byggnad är klar behöver du ett slutbesked innan du kan börja använda den.

Innan du får ett slutbesked krävs ett slutsamråd. Oftast kallar din kontrollansvarige till ett sådant, alternativt kan du kontakta din handläggare för att boka tid för slutsamråd.

För att få ett slutbesked måste du skicka in följande handlingar och begära slutbesked:

 • Signerad och underskriven kontrollplan
 • Handlingar och dokumentation som framgår av startbesked och kontrollplan

Hur tar jag hand om bygg- och rivningsavfall?

Både företag och privatpersoner är skyldiga att sortera ut bygg- och rivningsavfall. Olika avfallsslag ska sorteras och förvaras åtskilda från varandra redan på byggplatsen. Därefter ska de lämnas till återbruk eller återvinning.

Läs mer sortering av bygg- och rivningsavfall (pdf) Länk till annan webbplats.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Från det att vi har fått in en komplett ansökan med alla handlingar som behövs ska du enligt lag få ett besked inom tio veckor. Håller vi inte det har du rätt att få nedsatt avgift för bygglovet. Vid mer komplicerade ärenden har vi rätt att förlänga tiden med som längst ytterligare tio veckor.

Varje ärende är unikt och saker som kan påverka hur lång tid det tar är till exempel hur komplicerat ditt ärende är eller om andra myndigheter och grannar behöver yttra sig. Under våren och försommaren är handläggningstiderna vanligtvis längre eftersom många söker bygglov inför sommaren.

Ett bra tips är att skicka in din ansökan i god tid före den tänkta byggstarten.

Andra kan överklaga ditt bygglov inom fyra veckor från det att du fått beslutet. Om ingen överklagar vinner bygglovet laga kraft.

Vad kostar bygglovet?

Nybyggnad av komplementbyggnad upp till 50 m2, med tekniskt samråd

Avgift

Enligt gällande detaljplan

18 200 kr

Liten avvikelse från detaljplan

25 200 kr

Utanför planlagt område

21 000 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad över 50 m2, med tekniskt samråd

Avgift

Enligt gällande detaljplan

19 600kr

Liten avvikelse från detaljplan

25 900 kr

Utanför planlagt område

25 900 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad upp till 50 m2, utan tekniskt samråd

Avgift

Enligt gällande detaljplan

8 400 kr

Liten avvikelse från detaljplan

11 200 kr

Utanför planlagt område

11 200 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad över 50 m2, utan tekniskt samråd

Avgift

Enligt gällande detaljplan

9 800 kr

Liten avvikelse från detaljplan

16 100 kr

Utanför planlagt område

16 100 kr

Planavgift kan tillkomma

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Avgift

Enligt gällande detaljplan

19 600 kr

Liten avvikelse från detaljplan

25 900 kr

Utanför planlagt område

25 900 kr

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Avgift

Enligt gällande detaljplan

9 800 kr

Liten avvikelse från detaljplan

13 300kr

Utanför planlagt område

11 900kr

Planavgift kan tillkomma

Behöver du veta mer?

Behöver du veta mer?

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta bygglovsavdelningen

Onsdag den 12 juni stänger telefontiden kl 11.00

Här får du svar på enklare frågor.
Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00


E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Här kan du boka tid med en bygglovshandläggare. Du kan välja att få rådgivning via videolänk eller vanligt telefonsamtal.

Boka tid via vår e-tjänst

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se

Text

Text