Olovligt byggande samt ovårdade byggnader och tomter

Att bygga eller riva utan lov och startbesked är olagligt om åtgärden kräver bygglov eller är anmälningspliktig. Enligt plan- och bygglagen ska även byggnader och tomter hållas i vårdat skick och skötas.

Svartbygge, olovligt byggande

Att bygga eller riva utan lov och startbesked är olagligt om åtgärden kräver bygglov eller är anmälningspliktig. Det som byggts eller ändrats utan nödvändiga beslut kan behöva rivas eller återställas. I de flesta fall ska även en sanktionsavgift tas ut.

Så hanteras svartbyggen
Vid anmälan om olovligt byggande tar Härnösands kommun ställning till hur ärendet ska handläggas och om fastighetsägaren ska uppmanas att riva, återställa eller ansöka om bygglov i efterhand.

Lämnar fastighetsägaren in en ansökan om bygglov i efterhand görs en vanlig bygglovsprövning. I samband med den bestäms även sanktionsavgifterna för att det byggts utan bygglov.

Anmäl ett svartbygge
Du kan anmäla ett svartbygge via e-post till samhallsforvaltningen@harnosand.se eller genom att skriva ett brev och skicka in det till oss. Du kan också ringa någon av samhällsförvaltningens handläggare av byggärenden. När du gör en anmälan om svartbygge ska du ange så noga som möjligt vad anmälan gäller och på vilken adress/plats.

Anmäl anonymt
Du kan göra anmälan anonymt om du vill. Tänk på att inte lämna personuppgifter, e-postadress eller adress om du vill vara anonym.

Anonyma anmälningar görs helst via brev som skickas in med post. Tänk på att inte skriva under anmälan eller uppge andra uppgifter som talar om vem du är. De handlingar som skickas till oss är nämligen offentliga. Får vi frågan om vem som har lämnat uppgifterna eller vad klagomålet/anmälan rör så måste vi lämna ut detta. Undantag gäller om ärendet skyddas av sekretess. Du kan också anmäla via telefonsamtal till samhällsförvaltningens handläggare av byggärenden, tänk på att inte säga ditt namn och att inte visa ditt telefonnummer.

Du bör heller inte kontakta oss för att fråga hur det går med ärendet eftersom det då finns risk att dina personuppgifter kan framträda. Valet av anonymitet påverkar med andra ord möjligheten att ta del av information om ärendet.

Här kan du läsa mer om olovligt byggande Länk till annan webbplats.

Ovårdade tomter och byggnader

Enligt plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och att det inte uppkommer betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken. Ett byggnadsverk ska också hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaperna i huvudsak bevaras.

Om det gäller nedskräpning på en plats dit allmänheten har tillträde eller insyn kan också miljöbalkens förbudsregler tillämpas.

När är en tomt eller byggnad ovårdad?
När samhällsförvaltningen får kännedom om att en tomt och/eller byggnad eventuellt kan vara ovårdad görs en utredning. Det som kommer fram i utredningen avgör sedan hur ärendet går vidare.

Så hanteras ovårdade tomter och byggnader
När samhällsförvaltningen gjort sin utredning och tagit ställning till vad som eventuellt ska åtgärdas eller rivas får fastighetsägaren möjlighet att frivilligt rätta till problemen.

Sker inte det kan samhällsnämnden besluta om åtgärds- eller rivningsföreläggande med vite. I vissa fall kan även nämnden besluta om att åtgärder eller rivning ska genomföras på fastighetsägarens bekostnad.

Anmäl en ovårdad tomt eller byggnad
Du kan anmäla en ovårdad fastighet via e-post till samhallsforvaltningen@harnosand.se eller genom att ringa någon av samhällsförvaltningens handläggare av byggärenden. När du gör en anmälan om ovårdad fastighet ska du ange så noga som möjligt vad anmälan gäller och på vilken adress/plats.

Anmäl anonymt
Du kan göra anmälan anonymt om du vill. Tänk på att inte lämna personuppgifter, e-postadress eller adress om du vill vara anonym.

Anonyma anmälningar görs helst via brev som skickas in med post. Tänk på att inte skriva under anmälan eller uppge andra uppgifter som talar om vem du är. De handlingar som skickas till oss är nämligen offentliga. Får vi frågan om vem som har lämnat uppgifterna eller vad klagomålet/anmälan rör så måste vi lämna ut detta. Undantag gäller om ärendet skyddas av sekretess. Du kan också anmäla via telefonsamtal till samhällsförvaltningens handläggare av byggärenden, tänk på att inte säga ditt namn och att inte visa ditt telefonnummer.

Du bör heller inte kontakta oss för att fråga hur det går med ärendet eftersom det då finns risk att dina personuppgifter kan framträda. Valet av anonymitet påverkar med andra ord möjligheten att ta del av information om ärendet.

Här kan du läsa mer om ovårdade tomter Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om ovårdade byggnader Länk till annan webbplats.

Behöver du veta mer?

Behöver du veta mer?

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta bygglovsavdelningen

Här får du svar på enklare frågor.
Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00


E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Här kan du boka tid med en bygglovshandläggare. Du kan välja att få rådgivning via videolänk eller vanligt telefonsamtal.

Boka tid via vår e-tjänst

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se