Överförmyndarenheten

En glad kvinna på kontoret. I bakgrunden arbetar två personer.

I varje kommun finns en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Härnösands kommun har vi en överförmyndare med ersättare.

Överförmyndarens uppgift är att bedöma och föreslå tingsrätten att gode män och förvaltare utses och att därefter se till att de utsedda personerna sköter sina uppdrag. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarens verksamhet.

Överförmyndarenheten
Norra Kyrkogatan 3
Härnösands kommun
871 80 Härnösand

Telefon: 0611–34 80 09
Telefon- och expeditionstid är klockan 08.30–11.30 alla vardagar.
Enheten tar bara emot bokade besök.
E-post: overformyndarenheten@harnosand.se

Aktuellt

En påminnelse till er ställföreträdare som skickar in era årsräkningar till oss per post att det är viktigt att säkerställa att ni betalat rätt porto. Detta för att minska risken att handlingarna försenas.

Förvaltarfrihetsbevis

Om du ansöker om tillstånd från vissa myndigheter kan du i en del fall behöva lämna ett bevis på att du inte har förvaltare. Det gäller exempelvis:

  • den som ska vara ansvarig utgivare för periodisk skrift.
  • den som ska ha trafiktillstånd för yrkesmässig trafik.
  • den som ska bli fastighetsmäklare eller advokat.
  • den som behöver auktorisation som tolk, översättare eller revisor.
  • den som är styrelseledamot i ett aktiebolag.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd. Beviset utfärdas utan avgift. Du behöver inte ange anledningen till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet.

För att utfärda ett frihetsförvaltarbevis behöver vi ditt namn och personnummer. Vi kontrollerar att du är folkbokförd i Härnösands kommun, utfärdar och skickar beviset till din folkbokföringsadress eller till den e-postadress du uppgivit.

GDPR för Överförmyndarenheten

Dataskyddsförordningen (GDPR ) är en EU-förordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL).

I överförmyndarens verksamhet är det nödvändigt att behandla personuppgifter som avser omyndiga, huvudmän, i vissa fall deras anhöriga samt ställföreträdare som gode män, förvaltare, särskilt förordnade vårdnadshavare och förmyndare.

Överförmyndaren är även skyldig att föra register över sina tillsynsärenden. Varje förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap registreras var för sig och lagras i en elektronisk akt samt i en personakt.

Om det begärs ska överförmyndaren lämna ett registerutdrag som ska visa vem som är förordnad ställföreträdare och på vilken grund ställföreträdarskapet vilar.

När någon blivit utsedd till ställföreträdare skickar överförmyndaren registerutdrag till berörda parter, till exempel annan förvaltning inom kommunen och/eller annan samarbetspartner. För övrigt kan regler om sekretess begränsa överförmyndarens skyldighet att informera.

När ärendet upphör ska akten rensas på ovidkommande handlingar och därefter placeras i närarkivet. Efter tre år gallras närarkivet och akten skickas till kommunarkivet. Efter tre år raderas den elektroniska akten.