Samhällsförvaltningen

Vi arbetar med kommunens samhällsutveckling och fysiska planering.

 Vi ansvarar även för, fritidsverksamheten samt ungdomsfrågorna. Vi arbetar också med miljö och naturvård liksom gator, trafik, parker, skog och mark.

Samhällsförvaltningen försöker hela tiden utveckla att förbättra service och hållbarhetsfrågorna som en viktig del i att uppnå de beslutade målen.

Organisationsschema för samhällsförvaltningen.

Våra verksamheter

Har du tänkt söka bygglov, kanske starta ny verksamhet inom livsmedels- eller miljöområdet, söka tillstånd för allmän platsmark med mera? Då kan du behöva träffa någon av våra handläggare på samhällsförvaltningen. Kontakta oss så ordnar vi en tid som passar dig. Om våra ordinarie arbetstider inte passar så ställer vi upp på lunch- eller kvällstid.

Administration

Som ett stöd till de olika verksamheterna inom förvaltningen finns en administrativ avdelning som bland annat arbetar med:

 • administration
 • ekonomi
 • kommunikation
 • arkivering
 • IT
 • utvecklingsfrågor
 • nämndsadministration
 • torgplatser
 • föreningsbidrag
 • odlingslotter

Miljöavdelningen

Vi på Miljö arbetar för att du och alla som bor och verkar i Härnösands kommun ska ha en god livsmiljö. Vi är i första hand en lokal tillsynsmyndighet som arbetar inom områdena:

 • miljöskydd
 • naturvård inklusive strandskydd
 • hälsoskydd
 • livsmedelssäkerhet

Vi medverkar även bland annat i kommunala planeringsfrågor, genomför luftmätningar och ansvarar för kalkning av sjöar och vattendrag.

Mer information om dessa frågor finns under Bygga, bo, trafik och miljö.

Plan och bygg

Har du tänkt bygga nytt, bygga till, bygga om eller använda ditt hus för annat ändamål? Ska du riva eller utföra markarbeten som avsevärt ändrar höjdläget på marken? Då ska du vända dig till vår plan och byggavdelning.

Utanför detaljplan och samlad bebyggelse är det däremot betydligt friare. Mindre tillbyggnader av bostadshus samt kompletteringsbyggnader (uthus och gäststugor etc) får uppföras utan lov.

Våra arbetsuppgifter är:

 • bygglov
 • rivningslov
 • marklov
 • anmälan byggåtgärder
 • fysisk planering
 • detaljplaner
 • obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
 • bidrag till bostadsanpassning.

Mer information om dessa frågor finns under Bygga, bo, trafik och miljö.

Teknik

På avdelningen Teknik har vi ansvar för bland annat:

 • gator och vägar
 • handikapptillstånd
 • parker och lekplatser
 • mätnings- och kartfrågor
 • lokala trafikföreskrifter
 • felanmälan
 • tillståndsärenden
 • adressering och lägenhetsregister
 • parkering
 • broöppning
 • hamnar

Mer information om dessa frågor finns under Bygga, bo, trafik och miljö.

Kostavdelningen

Kostavdelningen Navet lagar och levererar 6000 portioner kyld och varm mat per dag till mottagningskök inom förskola och skola, till kommunens särskilda boenden och matlådor till hemmaboende.

Trafik och fritid

På avdelningen för Trafik och Fritid ansvarar vi för:

 • kommunens kollektivtrafik inklusive Härnösand Central
 • skolskjuts
 • riksfärdtjänst
 • färdtjänst
 • kommunens samtliga fritidsanläggningar
 • Härnösands och Hälledals Simhallar
 • friluftsanläggningar
 • bokning av fritidsanläggningar
 • Härnösands fritidsgård

Mer information om dessa frågor finns under Bygga, bo, trafik och miljö eller under Kultur och Fritid.

Kontakt & Besöksadress

Besöksadress:
Servicecenter
Universitetsbacken 3A
871 80 Härnösand
Telefon växel: 0611 - 34 80 40
samhallsforvaltningen@harnosand.se

Postadress:
Samhällsförvaltningen
871 80 Härnösand