Socialförvaltningen

Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg i Härnösands kommun samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv.

Organisationsschema för socialförvaltningen.
Socialförvaltningens huvuduppgift är:
 • att erbjuda enskilda och familjer stöd i sin livsföring.
 • att tillhandahålla en god vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv i gemenskap med andra och känna sig trygg i hur service och omvårdnad tillgodoses.
 • att enligt gällande lagstiftning pröva den enskildes rätt till stöd och bistånd. Socialförvaltningens beslut ska vara rättssäkra och tydliga. Om man inte är nöjd med socialförvaltningens beslut kan man överklaga till Förvaltningsrätten.

Våra verksamheter

På Socialförvaltningen i Härnösand arbetar vi med:

 • Beslutsfattande enligt de sociala lagstiftningarna
 • Individ och familjeomsorg
 • Funktionsstöd.
 • Hemtjänst och särskilt boende
 • Anhörigstöd
 • Hälso- och sjukvård

Alla som kommer till Socialförvaltningen ska känna sig välkomna och trygga i sin situation - och i vårt gemensamma arbete!

Individ- och familjeomsorg

Den sociala omvårdnaden i Härnösands kommun sköter Individ- och familjeomsorgen. Det politiska ansvaret har Socialnämnden.

Inom individ- och familjeomsorgen arbetar socialsekreterare med råd, stöd och information. Sekretess gäller inom hela förvaltningen, vilket innebär att du med förtroende kan vända dig till oss.

Socialtjänstens individ och familjeomsorg samverkar med andra aktörer för att skapa de bästa förutsättningar för enskildas möjligheter till egen försörjning och till ett aktivt liv.

Barn, ungdom och familj
På våra sidor Stöd till barn, unga och familjer kan du läsa mer om stöd när det gäller barn, ungdomar och familjer.

Ekonomiskt och socialt stöd till vuxna
På våra sidor Ekonomiskt och socialt stöd till vuxna kan du läsa mer om bland annat försörjningsstöd och stöd vid missbruk och beroende.

Funktionsstöd

Att ha en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom kan behöva hjälp och stöd för att leva som andra och aktivt delta i samhället.

Vad är en funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning kan vara:

 • begåvningsmässig (utvecklingsstörning).
 • psykisk (till exempel tvångssyndrom eller psykossjukdom).
 • neuropsykiatrisk (till exempel Aspergers syndrom).
 • fysisk eller medicinsk (till exempel synskada, rörelsehinder, svår epilepsi).

Psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa kan också innebära en funktionsnedsättning om du på grund av din psykiska ohälsa upplever svårigheter att klara av din vardag.

Vilken hjälp kan jag få?
I kommunen finns det ett antal olika verksamheter och stöd för personer med funktionsnedsättning som man kan ansöka om hos stöd- och biståndsenheten.

Telefon: 0611-34 80 00

Du kan läsa mer på våra sidor Stöd vid funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

Många olika myndigheter och organisationer kan ge stöd och hjälp till dig som har en funktionsnedsättning.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.

Äldreomsorg

Om du inte kan klara de vardagliga sysslorna själv eller behöver omvårdnad i hemmet, kan du ansöka om hjälp från kommunen i form av hemtjänst.

Om hjälpen i hemmet inte räcker till kan du ansöka om att flytta till ett särskilt boende.

Läs mer på våra sidor Stöd för äldre.

Hemtjänst

Hemtjänstens uppdrag är att alla ska ha möjlighet att bo kvar i den egna bostaden så länge som möjligt.

För att underlätta detta kan kommunen erbjuda stöd och praktisk hjälp i hemmet  - hemtjänst. När du ansöker om hemtjänst gör socialtjänsten en bedömning av dina behov och vilka möjligheter det finns att hjälpa dig med dem.

På Riksdagens hemsida kan du läsa om socialtjänstlagen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på våra sidor om hemtjänst.

Särskilt boende

När behovet av vård, omsorg, trygghet och säkerhet inte kan tillgodoses i hemmet kan särskilt boende bli aktuellt.

Särskilt boende är en gemensam benämning på olika boendeformer.

För att leva upp till socialtjänstlagen och de äldres behov har Härnösands kommun två inriktningar på särskilt boende, gruppboende för äldre och gruppboende för demenssjuka. I särskilt boende har kommunen ansvar för hemtjänst-, hälso- och sjukvårdsinsatser samt rehabilitering.

I alla boenden finns gemensamhetslokaler med matservice.

För att få flytta till särskilt boende måste en ansökan göras och beviljas av handläggare hos Biståndsenheten. I varje boende finns några lägenheter för parboende, där make, maka, sambo kan flytta med utan att vara beviljad boende. Biståndsenheten ger ytterligare information.

Totalt finns 258 platser fördelade på 118 äldre och 141 dementa.

På Riksdagens hemsida kan du läsa om socialtjänstlagen. Länk till annan webbplats.

Läs mer på våra sidor om kommunens särskilda boenden.

Vår målsättning

Vår målsättning är att på Socialnämndens uppdrag tillhandahålla en god vård och omsorg i Härnösands kommun, samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv i gemenskap med andra och känna sig trygg i hur service och omvårdnad tillgodoses.

Kontakt & Besöksadress

Besöksadress:
Socialförvaltningen
Norra Kyrkogatan 2
871 80 Härnösand

Telefon: 0611 - 34 80 00
E-post: socialforvaltningen@harnosand.se