Elevhälsa och stöd

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan börjar i klassrummet och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Enligt skollagen ska det finnas elevhälsa för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Enligt Härnösands kommuns riktlinjer för elevhälsa Pdf, 475.7 kB. (Pdf, 475.7 kB) finns också möjlighet att få stöd av specialpedagog i barnhälsoteamen på förskolorna.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska också finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Elevhälsans medicinska insats ska dessutom enligt skollagen erbjuda hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser.

Elevhälsans alla funktioner ska samarbeta och bidra till ett helhetstänk med insatser på organisation-, grupp- och individnivå.

Personalen inom elevhälsan leds av en verksamhetschef, förskolechefer och rektorer. Funktioner som finns inom elevhälsan är; pedagog inom funktionsinriktad musikterapi, IT-pedagog, logoped, skolkurator, skolläkare, skolpsykolog , skolsköterska, specialpedagog, hörselpedagog samt studie- och yrkesvägledare.

Här finns mer information om stöd till unga.

Här kan du ta del av elevhälsans patientsäkerhetsberättelse för år 2020. Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef för elevhälsan
Eva Claesson
Telefon: 070-346 61 43
E-post: eva.claesson@harnosand.se

Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar
Anneli Johansson
Telefon: 070-397 14 22
E-post: anneli.m.johansson@harnosand.se