Elevhälsa och stöd

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan börjar i klassrummet och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Enligt skollagen ska det finnas elevhälsa för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Enligt Härnösands kommuns riktlinjer för elevhälsa Pdf, 475.7 kB. (Pdf, 475.7 kB) finns också möjlighet att få stöd av specialpedagog i barnhälsoteamen på förskolorna.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska också finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Elevhälsans medicinska insats ska dessutom enligt skollagen erbjuda hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser.

Elevhälsans alla funktioner ska samarbeta och bidra till ett helhetstänk med insatser på organisation-, grupp- och individnivå.

Personalen inom elevhälsan leds av en verksamhetschef, förskolechefer och rektorer. Funktioner som finns inom elevhälsan är; pedagog inom funktionsinriktad musikterapi, IT-pedagog, logoped, skolkurator, skolläkare, skolpsykolog , skolsköterska, specialpedagog, hörselpedagog samt studie- och yrkesvägledare.

Här finns mer information om stöd till unga.

Här kan du ta del av elevhälsans patientsäkerhetsberättelse för år 2020. Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef för elevhälsan
Eva Claesson
Telefon: 070-346 61 43
E-post: eva.claesson@harnosand.se

Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar
Anneli Johansson
Telefon: 070-397 14 22
E-post: anneli.m.johansson@harnosand.se

HLT Härnösand

Hälsa Lärande Trygghet

Ett pilotprojekt för samverkan kring barn på Gerestaskolan och Solenskolan i Härnösands kommun.

Hälsa Lärande Trygghet - beskrivning av processen

Tillsammans kan vi hjälpa bättre! Vi vill att varje barn ska ha så goda förutsättningar som möjligt för att må bra och gå i skolan. Härnösands kommun samarbetar därför med primärvården i Härnösand för att på ett så bra sätt som möjligt kunna erbjuda samordnat stöd till barn 6–12 år och deras familjer. Samarbetet HLT Härnösand är en del av den nationella satsningen Tidiga och Samordnade Insatser (TSI).

Ett team med medarbetare från socialtjänst, skola och primärvården träffas regelbundet för att tänka tillsammans kring de barn som aktualiseras till HLT-mötet. Personal på skolan, inom socialtjänsten eller primärvården tar initiativ till att barnet aktualiseras till HLT och för att verksamheterna ska kunna hjälpa på bästa sätt behövs vårdnadshavarnas samtycke. Verksamheterna kan då dela information med varandra på mötet och tillsammans komma fram till vilken typ av insats som kan hjälpa barnet eller familjen bäst just nu. Efter mötet kontaktas vårdnadshavarna för att få veta på vilket sätt familjen kan bli hjälpta framöver.

Samtyckesblankett för HLT. Pdf, 1.5 MB. (Pdf, 1.5 MB)

Vill du läsa mer om TSI, det nationella arbetet som detta är en del av, gör du det på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats. eller på kunskapsguiden.se Länk till annan webbplats.

Här finns en folder om pilotprojektet för samverkan runt barn på Gerestaskolan och Solenskolan Pdf, 2.1 MB. (Pdf, 2.1 MB).