Elevhälsa och stöd

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan börjar i klassrummet och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Enligt skollagen ska det finnas elevhälsa för elever i förskoleklassen, grundskolan, anpassad grundskola, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola. Enligt Huvudmannaplan för barn- och elevhälsa Pdf, 551 kB. finns också möjlighet att få stöd av specialpedagog i barnhälsoteamen på förskolorna.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska också finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Elevhälsans medicinska insats ska dessutom enligt skollagen erbjuda hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser.

Elevhälsans alla funktioner ska samarbeta och bidra till ett helhetstänk med insatser på organisation-, grupp- och individnivå.

Personalen inom elevhälsan leds av en verksamhetschef, förskolechefer och rektorer. Funktioner som finns inom elevhälsan är; pedagog inom funktionsinriktad musikterapi, IT-pedagog, logoped, skolkurator, skolläkare, skolpsykolog , skolsköterska, specialpedagog, hörselpedagog samt studie- och yrkesvägledare.

Här finns mer information om stöd till unga.

Här kan du ta del av elevhälsans patientsäkerhetsberättelse för år 2020. Pdf, 1.2 MB.

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef för elevhälsan
Eva Claesson
Telefon: 070-346 61 43
E-post: eva.claesson@harnosand.se

Enhetschef elevhälsa
Anna Sjölander
Telefon: 070-340 12 31
E-post: anna.sjolander@harnosand.se

Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar
Anneli Johansson
Telefon: 070-397 14 22
E-post: anneli.m.johansson@harnosand.se

HLT Härnösand

Hälsa Lärande Trygghet

En samverkansmodell kring barn på låg- och mellanstadiet i Härnösands kommun.

Hälsa Lärande Trygghet - beskrivning av processen

Tillsammans kan vi hjälpa bättre! Vi vill att varje barn ska ha så goda förutsättningar som möjligt för att må bra och gå i skolan. Härnösands kommun samarbetar därför med primärvården i Härnösand för att på ett så bra sätt som möjligt kunna erbjuda tidigt och samordnat stöd till barn 6–12 år och deras familjer. Vi kallar samarbetet HLT Härnösand och är en del av den nationella satsningen Tidiga och Samordnade Insatser (TSI).

Ett team med medarbetare från socialtjänst, skola och primärvården träffas regelbundet för att tänka tillsammans kring de barn som aktualiseras till HLT-mötet. Personal på skolan, inom socialtjänsten eller primärvården tar initiativ till att barnet aktualiseras till HLT och för att verksamheterna ska kunna hjälpa på bästa sätt behövs vårdnadshavarnas samtycke. Verksamheterna kan då dela information med varandra på mötet och tillsammans komma fram till vilken typ av insats som kan hjälpa barnet eller familjen bäst just nu. Efter mötet kontaktas vårdnadshavarna för att få veta på vilket sätt familjen kommer bli hjälpta framöver och vem som kontaktar dem.

Samtyckesblankett för HLT. Pdf, 912.8 kB.

Vill du läsa mer om TSI, det nationella arbetet som vi är en del av, gör du det på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats. eller på kunskapsguiden.se, Länk till annan webbplats.sök på TSI eller tidiga samordnade insatser.

Här finns en folder för HLT Härnösand Pdf, 1.1 MB..

YAM (Youth Aware Of Mental Health)

YAM är ett program som utgår från ungdomarnas egna erfarenheter i syfte att bidra till reflektion och öka deras kunskap om psykisk hälsa.

Programmet är framtaget av Karolinska institutet och används över hela världen. Forskningsstudier har visat att programmet förebygger psykisk ohälsa och minskar risken för självmord bland ungdomar.

Tillsammans kommer alla elever i årskurs 8 genom rollspel att få träna på vardagliga situationer som är viktiga för dem. De får information om psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar.

Utbildade YAM-instruktörer träffar klassen under sammanlagt fem lektioner. YAM utgår från sex teman:

  • Vad är psykisk hälsa?
  • Självhjälpsråd
  • Stress och kriser
  • Depressioner och självmordstankar
  • Att hjälpa en kompis som har det svårt
  • Vem kan jag be om råd?

Här finns mer information om YAM Pdf, 44.9 kB..

YAM genomförs av Härnösands kommuns skolkuratorer och Räddningstjänsten och är en del i ett stärkt suicidpreventivt arbete som sker i Härnösands kommun. Vid frågor kring YAM kontakta gärna skolkuratorerna.