Kvalitetsarbete

Begreppet god kvalitet innefattar bland annat rättssäkerhet, bemötande, delaktighet och att socialtjänstens insatser ges i enlighet med de mål och övriga bestämmelser som socialtjänstlagen och kommunens egna riktlinjer anger.

Av socialtjänstlagen (SoL) framgår att kommunens socialtjänst ska erbjuda tjänster av god kvalitet. En liknande lydelse finns i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Av båda lagarna framgår också att kvaliteten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.

I boxarna nedanför finns information om det kvalitetsarbete som berör samtliga verksamheter inom Socialförvaltningen. I menyn till höger presenteras de kvalitetsdokument som rör specifika verksamheter.

Kvalitetsnyckeltal

Rådet för främjandet av kommunala analyser, RKA

RKA är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Verksamheten startade den 1 januari 2006 med uppdraget att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och landsting. RKA ska även främja jämförelser mellan kommuner och mellan landsting.

Kommunen publicerar frivilligt uppgifter som kan bli ett ytterligare stöd i arbetet med jämförelser på lokal nivå. På sikt kan det också bidra i det arbete som bedrivs på nationell nivå för att utveckla och förbättra underlaget för uppföljning och jämförelser, bland annat inom ramen för Öppna jämförelser.

De områden som redovisas är följande:

 • Vård och omsorg om äldre
 • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning
 • Individ- och familjeomsorg

På Koladas webbplats kan du ta del av en kommuns resultat. Länk till annan webbplats.

Lex Sarah

Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap. 2-7 §§ och
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 a -g §§

Alla som arbetar med service och omsorg är skyldiga att rapportera missförhållanden där brukaren på något sätt misstänks fara illa. Det gäller anställda, uppdragstagare, praktikant eller motsvarande under utbildning och deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program.

Övergrepp som ska rapporteras kan vara om personalen använder hårda tag, hotar och skrämmer den enskilde. Det kan handla om

 • fysiska övergrepp som till exempel slag, nypningar eller skakningar
 • psykiska övergrepp som till exempel bestraffningar, hot, trakasserier eller kränkningar
 • sexuella övergrepp som till exempel antydningar av olika slag
 • ekonomiska övergrepp som till exempel stöld, förskingring eller utpressning

Det räcker med att någon misstänker att det finns allvarliga brister i omsorgen eller att det sker övergrepp för att en rapport ska göras. Om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande bedöms som allvarligt ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

För ytterligare information, se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah, SOSFS 2011:5.

Länk till Socialstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till IVO:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser

Kvalitetsberättelse
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete finns följande allmänna råd till 7 kap 1§ Vårdgivare som omfattas av 1 kap. 1 § 1 och 2 eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS bör med dokumentationen som utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse av vilken det bör framgå

 • hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår
 • vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet
 • vilka resultat som har uppnåtts

Berättelsen bör ha en sådan detaljeringsgrad

 • att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar och
 • att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses


Patientsäkerhetsberättelse
Vårdgivaren (Socialnämnden, Härnösands kommun) ska enligt Patientsäkerhetslagen upprätta patientsäkerhetsberättelse.

Berättelsen ska innehålla:

 • hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
 • vilka åtgärder som utförts för att öka patientsäkerheten,
 • vilka resultat som har uppnåtts.


Här finns kvalitetsberättelsen för 2023 i sin helhet. Pdf, 2.6 MB.

Här finns patientsäkerhetsberättelsen för 2023 i sin helhet. Pdf, 1.9 MB.

Lokal handlingsplan för ökad patientsäkerhet

På Regeringens uppdrag har Socialstyrelsen tagit fram en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Hälso- och sjukvården utvecklas snabbt och lika så kunskapen om de skador som kan uppstå när vården brister. Oftast blir det rätt - men ibland uppstår fel och patienter riskerar att skadas.

Den nationella handlingsplanen har som mål att stärka kommuner och regioner i det systematiska patientsäkerhetsarbetet och bidra till att förebygga vårdskador. Den ska också stödja och samordna arbetet med patientsäkerhet i Sverige. Du kan ta del av den nationella planen här: Nationell handlingsplan, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats., öppnas i nytt fönster.

Analys av patientsäkerheten

I Härnösands kommun har en analysgrupp inom socialtjänsten analyserat hälso- och sjukvården med stöd av ett "analysverktyg" som Sveriges Kommuner och Regioner tillhandahåller för vårdens sjukvårdshuvudmän.

Lokal handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Analysen har sedan legat till grund för framtagande av en lokal handlingsplan med ett flertal tänkbara aktiviteter och prioritering av dessa. Den lokala handlingsplanen antaogs av Socialnämnden mars 2022. Se nedan.

Lokal handlingsplan för ökad patientsäkerhet Pdf, 637.4 kB., öppnas i nytt fönster.

Välfärdsteknologi inom Socialförvaltningen

Härnösands kommun har tilldelats stimulansmedel för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen. Syftet med stimulansmedlen är att göra det möjligt för kommunerna att öka investeringstakten av välfärdsteknik i verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård, social omsorg (omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen) samt hjälpmedelsområdet.

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en närstående eller någon annan i personens närhet och kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden.

Socialförvaltningen har valt att bl a investera i In Print, Digitalt kassasystem, VR glasögon, iPads samt bärbara datorer för att möjliggöra mobil dokumentation för biståndshandläggare och legitimerad personal. Tidigare digitala satsningar inom våra verksamheter är nyckelfria lås, digitala trygghetslarm samt trygghetstillsyn via kamera nattetid.

Implementering av de olika satsningarna har skett under våren 2019

Länk till broschyren Pdf, 6.1 MB.

Brukarundersökningar

Öppna jämförelser – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande enkätundersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer en röst. Syftet är också att ge underlag till ansvariga i kommuner och i verksamheter, som de kan använda för att utveckla äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv. Resultaten av undersökningen redovisas på verksamhets-, kommun-, läns- och riksnivå.

Här är resultat för Särskilt boende och Hemtjänsten i Härnösand:

Brukarundersökning - Resultat för Särskilt boende 2023 Pdf, 848.2 kB.
Brukarundersökning - Resultat för Hemtjänst 2023 Pdf, 810.7 kB.