Grundskola

Inom grundskolan finns förskoleklass, årskurs 1-9 och fritidshem. I Härnösands kommun finns elva kommunala grundskolor, en friskola och en statlig skola för döva och hörselskadade.

Kommunens skolor bygger och utvecklar sin verksamhet utifrån mål och värderingar i läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem samt skolnämndens mål för året.

Nio av kommunens elva grundskolor är för barn som går i förskoleklass till årskurs 6 och resterande två skolor är högstadieskolor för årskurs 7-9.

Vårdnadshavare har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen, alltså inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven bor.

Kommunen har skapat ett utbildningsspår för elever med diagnos inom autismspektrat och som är i behov av extraordinärt stöd. För åk 1-6 är resursskolan placerad på Brunne skola och för åk 7-9 på Hedda Wisingskolan. Den vårdnadshavare med barn/elev inom målgruppen och som vill ha mer information om detta uppmanas att ta kontakt med sitt barns/elevs rektor.

Önskemål om skola inför skolstart till förskoleklass i någon av våra kommunala skolor lämnas till önskad skola senast den 1 februari inför kommande läsår. Mer information om detta och ansökan finns här.

När det är dags att börja i förskoleklass kommer aktuell skola att kontakta er med information från skolan. Vid frågor eller önskemål om mer information om en specifik skola kontaktar man rektor eller verksamhetschef. Kontaktuppgifter till rektor finns under respektive skolas sida. Här finns kontaktuppgifter till verksamhetschef.

Våra grundskolor

Fritidshem

Barn i förskoleklass och grundskola som är i behov av omsorg före och efter skoldagen då vårdnadshavare arbetar eller studerar är välkomna till våra fritidshem. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från sex år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Verksamheten bör vara rolig och stimulerande och ta till vara på barnens nyfikenhet och lust att lära. Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: skolans värdegrund och uppdrag, samt övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del med syfte och centralt innehåll.

Fritidshemmen är ofta samordnade med skolan, där varje skola har minst en tillgänglig avdelning. Själva samordningen kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten.

Ärenden gällande barnomsorg hanteras via ett system, där man bland annat kan ansöka om fritidsplats. Här finns mer information om det.

Skolverkets utbildningsguide

Här nedan hittar du Skolverkets utbildningsguide där du får tips, råd och information om att ha barn i grundskolan:

Skolverkets utbildningsguide Länk till annan webbplats.