Grundskola

Inom grundskolan finns förskoleklass, årskurs 1-9 och fritidshem. I Härnösands kommun finns elva kommunala grundskolor, en friskola och en statlig skola för döva och hörselskadade.

Kommunens skolor bygger och utvecklar sin verksamhet utifrån mål och värderingar i läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem samt skolnämndens mål för året.

Nio av kommunens elva grundskolor är för barn som går i förskoleklass till årskurs 6 och resterande två skolor är högstadieskolor för årskurs 7-9.

Vårdnadshavare har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen, alltså inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven bor.

Önskemål om skola för våra kommunala skolor lämnas till expeditionen på önskad skola senast den första mars inför kommande läsår. Mer information om detta och ansökan finns här.

När det är dags att börja i förskoleklass kommer aktuell skola att kontakta er med information från skolan. Vid frågor eller önskemål om mer information om en specifik skola kontaktar man rektor eller verksamhetschef. Kontaktuppgifter till rektor finns under respektive skolas sida. Här finns kontaktuppgifter till verksamhetschef.

Våra grundskolor

Fritidshem

Barn i förskoleklass och grundskola som är i behov av omsorg före och efter skoldagen då vårdnadshavare arbetar eller studerar är välkomna till våra fritidshem. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från sex år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Verksamheten bör vara rolig och stimulerande och ta till vara på barnens nyfikenhet och lust att lära. Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: skolans värdegrund och uppdrag, samt övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del med syfte och centralt innehåll.

Fritidshemmen är ofta samordnade med skolan, där varje skola har minst en tillgänglig avdelning. Själva samordningen kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten.

I e-tjänsten IST förskola och fritidshem går det att ansöka om fritidsplats. Alla ärenden gällande barnomsorg hanteras via denna tjänst. Här ansöker man om fritidsplats.