Pensionsstiftelse

Mellersta Norrlands pensionsstiftelse

En pensionsstiftelse regleras av Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse.

Kommunfullmäktige beslutade 2008-03-31 att bilda en pensionsstiftelse för att trygga hela eller delar av kommunens pensionsåtagande. Bakgrunden till detta var att kommunen gjorde en försäljning av verksamhetsfastigheter inom Härnösandshuskoncernen. Utifrån rådande likvidsituation i Härnösands kommun gjorde kommunstyrelsen en bedömning om en årlig avsättning kan göras.

En revidering av stadgarna gjordes 2015 och omfattar därefter arbetstagare födda 1942 eller deras efterlevande. Samtidigt gick Kommunförbundet Västernorrland in i stiftelsen för att trygga sina pensionsåtaganden. Detta innebär att det nu är en gemensam stiftelse som hanterar fler arbetsgivare.

Stadgarna reviderades senast 2022 och avsåg då utökning av antalet styrelseledamöter från sex till åtta ledamöter. Ändringen föranleds av att stiftelsen numera är en gemensam pensionsstiftelse, Härnösand kommun nominerar tre arbetsgivarledamöter och Kommunförbundet nominerar en arbetsgivarledamot. Arbetstagarorganisationerna utser tillsammans fyra ledamöter. Styrelsens beslut grundar sig på tron att en utökad styrelse är till gagn för stiftelsens uppdrag och verksamhet.

För att kommunen ska kunna söka gottgörelse ska stiftelsens tillgångar inklusive årets avkastning täcka hela förpliktelsen.

Tillsynsmyndighet för stiftelsen är Finansinspektionen och Länsstyrelsen.

Styrelse:
Utsedda av arbetsgivaren
Lars Liljedahl, VD
Göran Norlander, ordförande
Anna Bostedt, ledamot
Charlotte Sandelius (Kommunförbundet), ledamot

Utsedda av arbetstagare
Malin Löfkvist, ledamot
Lars Wikberg, ledamot
Klayd Svanholm, ledamot
Anders Norlander, ledamot

Suppleant
Annelie Norberg
Marie Englund

Placeringsriktlinjer: är under uppdatering och kommer att publiceras så snart detta är klart.

E-postadress: mnp@harnosand.se

På begäran lämnas gällande stadgar och årsredovisning till de som ingår i stiftelsens målgrupp.