Pensionsstiftelse

Mellersta Norrlands pensionsstiftelse

En pensionsstiftelse regleras av Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse.

Kommunfullmäktige beslutade 2008-03-31 att bilda en pensionsstiftelse för att trygga hela eller delar av kommunens pensionsåtagande. Bakgrunden till detta var att kommunen gjorde en försäljning av verksamhetsfastigheter inom Härnösandshuskoncernen. Utifrån rådande likvidsituation i Härnösands kommun gjorde kommunstyrelsen en bedömning om en årlig avsättning kan göras.

Stadgarna ändrades senast 2015 och omfattar nu arbetstagare födda 1942 eller deras efterlevande. Samtidigt gick Kommunförbundet Västernorrland in i stiftelsen för att trygga sina pensionsåtaganden. Detta innebär att det nu är en gemensam stiftelse som hanterar fler arbetsgivare.

För att kommunen ska kunna söka gottgörelse ska stiftelsens tillgångar inklusive årets avkastning täcka hela förpliktelsen.

Tillsynsmyndighet för stiftelsen är Finansinspektionen och Länsstyrelsen.

Styrelse:
Utsedda av arbetsgivaren
Lars Liljedahl, VD
Göran Norlander, ordförande
Andreas Björnberg, ledamot

Utsedda av arbetstagare
Malin Löfkvist, ledamot
Lars Wikberg, ledamot
Klayd Svanholm, ledamot

Suppleant
Annelie Norberg
Anna Bostedt

Placeringsriktlinjer: är under uppdatering och kommer att publiceras så snart detta är klart.

E-postadress: mnp@harnosand.se

På begäran lämnas gällande stadgar och årsredovisning till de som ingår i stiftelsens målgrupp.