Skolförvaltningen

Skolförvaltningens uppdrag är att skapa goda lärandemiljöer och därigenom ge barn och elever förutsättningar till en hög måluppfyllelse från förskolan till gymnasiet.

Organisationsschema för skolförvaltningen.

Skolförvaltningen ansvarar för strategiska och övergripande frågor för alla verksamheter inom förskola, skola och elevhälsa.

Vår målsättning

Nationell nivå
Riksdag och regering styr förskola och skola genom nationella mål. Dessa finns fastställda i läroplaner och kursplaner. Tillsammans med skollagen och förordningen bildar läroplanerna utgångspunkter för det kommunala uppdraget.

Kommunal nivå
Verksamhetsplanen är gemensam för skolans samtliga verksamheter.  Skolnämnden fastslår också kommunala mål för hela skolförvaltningen.

Lokal nivå
I den lokala arbetsplanen sätter varje rektor sin utvecklingsinriktning och fastställer handlingsplan för genomförandet av de nationella, kommunala och lokala målen samt för utvärdering och kvalitetssäkring.

Våra verksamheter

Skolförvaltningen ansvarar för verksamheter för barn och ungdomar.

Skolkontoret är en central funktion inom skolförvaltningen och ansvarar för den övergripande myndighetsutövningen, stödjer skolnämndens arbete samt har till uppgift att stötta skolledning.

Förskolan

Förskolan är en pedagogisk gruppverksamhet för barn från ett år fram till skolstarten. Barn börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid.

Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara organiserad så att den gör det möjligt för föräldrar att arbeta eller studera.

I förskolan förenas omsorg och pedagogik. Lek och skapande liksom barnens eget utforskande ges stort utrymme. Här ska  det vara roligt, tryggt och lärorikt för alla barn som deltar.

Här finns mer information om förskolan.

Pedagogisk omsorg

Detta gick tidigare under benämningen familjedaghem men heter numera alltså pedagogisk omsorg i skollagen. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i anordnarens hem eller olika flerfamiljslösningar.

Barnen som går i pedagogisk omsorg är i åldrarna ett till tolv år. Verksamheten bör vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande bör ges stort utrymme. Samtidigt ska den pedagogiska omsorgen vara organiserad så att den gör det möjligt för föräldrar att arbeta eller studera.

Här finns mer information om pedagogisk omsorg.

Förskoleklassen

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform som ska stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången.

I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra. Verksamheterna ska utvecklas i mötet mellan olika pedagogiska traditioner. Särskilt stöd ges till barn som behöver det.

Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar om året och vara avgiftsfri.

Här finns mer information om grundskolorna.

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet som finns för elever till och med höstterminen det år de fyller 13 år. Verksamheten ska komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Samtidigt ska fritidshemmet vara organiserat så att det gör det möjligt för vårdnadshavare att arbeta eller studera.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

  • Tidsmässigt genom att ta emot barn under den del av dagen då de inte är i skolan och under loven.
  • Innehållsmässigt genom att ge barnen delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till barnens allsidiga utveckling och lärande.

Verksamheten bör vara rolig och stimulerande och ta till vara på barnens nyfikenhet och lust att lära. Den bör utgå från barnens intressen och erfarenheter och anpassas efter olika livsvillkor och förutsättningar.

Fritidshemmen är ofta samordnade med skolan. Samordningen kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten.

Här finns mer information om grundskolorna.

Grundskolan

Grundskolan är en obligatorisk skolform. Varje årskurs pågår under ett läsår, och varje läsår består av en höst- och en vårtermin.

De allra flesta skolor i Sverige är kommunala, vilket innebär att det är kommunen som är huvudman för verksamheten.

Det vanligaste är att barnen går i en kommunal skola nära hemmet. Eleverna och deras föräldrar har även rätt att välja en annan kommunal skola, eller en från kommunen fristående skola. Fristående skolor är också öppna för alla och måste vara godkända av Skolinspektionen.

Här finns information om grundskolorna.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola omfattar två parallella skolformer; anpassade grundskolan och träningsskolan.

Vid anpassad grundskola undervisas eleven i stort sett i samma ämnen som i grundskolan. Ämnenas innehåll och omfattning ska anpassas till elevens egna förutsättningar. Därför upprättas också en individuell utvecklingsplan för varje elev.

Vid träningsskolan finns i stället för enskilda ämnen fem ämnesområden; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktivitet och verklighetsuppfattning. Ämnesområdenas innehåll och omfattning ska anpassas till elevens egna förutsättningar. Detta innebär att en individuell utvecklingsplan bör utarbetas för varje elev även inom denna skolform.

Här finns mer information om anpassad grundskoa och träningsskola.

Gymnasieskolan

Alla ungdomar i Sverige som avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning.

Gymnasieutbildningen ger grundläggande kunskaper för vidare studier och för ett framtida yrkesliv.

Gymnasieskolan består av olika typer av program:

  • Nationella program pågår under tre år. De är indelade i obligatoriska kurser, valbara kurser, individuella val, kärnämnen och projektarbete.
  • Individuella program för elever med speciella utbildningsbehov. Det kan till exempel handla om elever som vill gå en lärlingsutbildning.
  • Specialutformade lokala program som kombinerar ämnen från olika nationella program.

Här finns mer information om gymnasieskolan.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med en utvecklingsstörning kan välja efter avslutad anpassad grundskola eller träningsskola.

Anpassad gymnasieskola erbjuder nationella, specialutformade och individuella program. För de elever som inte kan eller vill gå på ett nationellt program finns de individuella programmen.

De olika programmen är främst inriktade på att vara yrkesförberedande.

Här finns mer information om anpassad gymnasieskola.

Musik- och kulturskolan

Musik- och kulturskolan har en stor utåtriktad verksamhet med både interna och externa konserter och samarbetar i projekt - både nationella och internationella.

Skolan har ett mycket gott och utvecklande samarbete med barnomsorg, skola och Härnösands folkhögskola med flera.

Här finns mer information om musik- och kulturskolan.

Besöksadress & kontaktuppgifter

Skolkontoret
Johannesbergsgatan 3
Härnösand

E-post: skolforvaltningen@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 00