Diarium och arkiv

Kvinna läser en bok vid vattnet

Kommuner måste föra dagbok över de allmänna handlingar som finns. Den arbetsuppgiften kallas diarieföring. Kommuner måste också arkivera och spara handlingar för framtiden, det görs i kommunarkivet.

Post och e-post

Brev till kommunens brevlåda öppnas och diarieföras direkt. E-post som skickas direkt till tjänsteman eller förtroendevald politiker diarieförs inte automatiskt. Det kan göra att ett ärende kan ta längre tid.

Arkivering

När en handling ska arkiveras måste den först gallras. Sen förvaras den en tid i Centraldiariets arkiv i Stadshuset. Handlingar som ska bevaras flyttas sedan till kommunarkivet på Kusthöjden.

Ta del av allmänna handlingar

Du har rätt att ta del av nästan alla handlingar och uppgifter som finns hos kommunen tack vare offentlighetsprincipen. Undantagen är sekretessbelagd information och arbetsmaterial.

Du har rätt att vara anonym när du begär att få ta del av handlingar och uppgifter i ett ärende. Kontakta Centraldiariets registratorer.

Telefon- och besökstid

Vardagar: 08.00 - 16.00

Avvikande öppettider

Vi har stängt röda dagar och helgdagar samt julafton, nyårsafton, trettondagen, påskafton och midsommarafton.

Avvikande öppettider

Datum

Öppettider

Fredag 22 december

08.00-12.00

Kontaktuppgifter

Välkommen att ta kontakt med oss som arbetar med dokumenthantering, arkivering och utlämning av allmänna handlingar.

Centraldiariet
Registrator
Besökdsadress: Stadshuset, Norra Kyrkogatan 3
Telefon: 0611-34 81 99
E-post: centraldiariet@harnosand.se

Kommunarkivet
Besöksadress:
Majorsgränd 4
Telefon: 0611-34 80 00
E-post: kommunarkivet@harnosand.se

Allmän handling, vad är det?

En handling innehåller information av något slag. Det kan till exempel vara ett brev, protokoll, e-post, USB-minne, en video- eller bandupptagning.

En handling är allmän om den förvaras hos kommunen, oavsett om den är inkommen eller upprättad av kommunen själv. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem.

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel internt arbetsmaterial, minnesanteckningar och utkast till beslut.

Offentlighet och sekretess

En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga. Det är dessa allmänna offentliga handlingar som man har rätt att ta del av.

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan omfattas av sekretess. Det innebär att den myndighet som har hand om handlingen, med stöd av lagen, avgör vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Detta görs i samband med att någon begär att få ta del av uppgifterna.

Om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt" eller "konfidentiellt", så kanske ändå inte innehållet omfattas av sekretess. Kommunen får inte hemlighålla handlingar om det inte finns stöd för detta i lagen.

Kommunarkivet

Kommunarkivet är kommunens minne. Här finns handlingar från nämnder, administration, skolor och andra verksamheter som drivs eller har drivits av kommunen. Dessa handlingar sparas här enligt regler och instruktioner som bestämts av kommunstyrelsen och arkivpersonalen.

Här finns också dokument från de kommuner som under åren slagits samman med Härnösand.

Kommunarkivet delar lokaler med flera andra arkivinstitutioner vid Arkivcentrum Nord (ACN) på området Kusthöjden.

Beställning av betygskopior
Kommunarkivet dokumenterar betyg som är äldre än fem år från gymnasium och grundskola i Härnösands kommun. Under de fem första åren finns betygen kvar på skolan. Om du under dessa första år behöver en kopia på dina betyg, kontakta skolan du gick i.

E-tjänst - beställning av betygskopior

Taxa för kopiering av allmän handling

Taxa - Avgifter from 2017-11-01

Vid utlämnande av allmän handling kan kommunen ta ut en avgift.

Avgift tas ut vid överlämnande och vid översändande via fax, brev och e-post.

Format A4 Svartvitt/ Färg
Sida 1 - 9. Avgift: 0 kr
Sida 10. Avgift: 50 kr
Sidor därefter. Avgift: 2 kr per sida

Format A3 Svartvitt/ Färg
Sida 1 - 5. Avgift: 0 kr
Sida 6. Avgift: 50 kr
Sidor därefter. Avgift: 4 kr per sida

Avskrift eller utskrift av ljudupptagning
Per påbörjad fjärdedels arbetstimme. Avgift: 90 kr

Här kan du ta del av dokumentet:
Taxa för kopiering av allmänna handlingar Pdf, 44.2 kB.