Ekonomi- och kommunledningsavdelning

Härnösands rådhus.

Ekonomi- och kommunledningsavdelningen ger stöd och service till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. De ger också service till invånarna, förvaltningarna och den politiska organisationen samt till övriga förvaltningar och nämnder.

Ekonomienheten

Ekonomienheten arbetar med kommunens ekonomiska hushållning. Främst genom finansiell planering på kort och lång sikt, verksamhetsplan och uppföljning.

Läs mer om Ekonomienheten

Kanslienheten

Kansliets uppdrag är att motta, utreda och bereda ärenden till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Kansliet har även en samordnande roll för:

  • folkhälsa
  • våldsförebyggande arbete
  • ökad sysselsättning
  • krisberedskap
  • informationssäkerhet
  • säkerhetsskydd
  • lokaler
  • demokrati
  • val i samarbete med valmyndigheten

Kostenheten

Kostenhetens uppdrag är att servera en god, vällagad, näringsrik och hållbar måltid till alla våra kunder.

Läs mer om kostenheten här

Överförmyndarenheten

Enhetens uppdrag är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare för att minimera rättsförluster för den enskilde individen. Rekrytera ställföreträdare (gode män, förvaltare, förmyndare) och utbilda dessa. Enheten ska även utreda att den som tar ett uppdrag är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig vilket sker med kontroll hos ett antal myndigheter. 

Läs mer om överförmyndarenheten