Tillväxtavdelningen

I tillväxtavdelningen ingår näringslivsenheten, utvecklingsenheten, kulturenheten och biblioteket.

Tillväxtavdelningen tillhör kommunstyrelseförvaltningen i Härnösands kommun. I uppdraget ingår att hitta synergier för att kunna driva tillväxtarbetet mot uppsatta mål och skapa attraktion och utveckling för Härnösand samt ha en tydlig roll med fokus på bästa tillväxt/utveckling för Härnösand.

Tillväxtavdelningen ska bland annat ha ansvar för utveckling av:

  • översiktlig planering av användningen av mark och vatten
  • bostadsförsörjning och boendefrågor
  • miljö-, klimat- och energistrategiarbete
  • näringslivsutveckling, inklusive besöksnäringen
  • mark- och exploateringsverksamhet
  • strategisk samhällsutveckling
  • infrastrukturfrågor inklusive bredbandsutveckling (digital tillgänglighet)
  • kulturfrågor
  • lagmässig skyldighet enligt bibliotekslagen

Tillväxtavdelningen leder kommunens arbete med att främja samhällsutvecklingen i Härnösand och se till att kommunen är en attraktiv kommun för företag, besökare och boende, samt att kommunen har ett livskraftigt, differentierat och ekologiskt hållbart näringsliv.