Om Överförmyndarenheten

Sedan 6 december 2021 är Kramfors kommuns överförmyndarverksamhet sammanslagen med Härnösands kommuns. Från och med 1 januari 2023 har vi gemensam överförmyndarnämnd.

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som utövar tillsyn och kontroll över godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Den som behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person kallas huvudman. Den som hjälper kallas god man eller förvaltare. God man och förvaltare kallas med ett samlat begrepp ställföreträdare.

Vanliga frågor

Vad gör en god man?

En god man hjälper den enskilde.

  • att bevaka ekonomiska intressen och förvalta egendom. Det kan till exempel handla om att se till att räkningar betalas, att det finns nödvändiga försäkringar och att kapital förvaltas på ett tryggt sätt.
  • att bevaka rättigheter och skyldigheter i samhället, till exempel ansöka om färdtjänst eller bostadsbidrag, överklaga beslut eller bevaka intressen vid ett arvskifte.
  • att bevaka den enskildes personliga intressen och se till att personen får den vård och omsorg som behövs, till exempel rätt boende, daglig sysselsättning och hemtjänst.

En god man får inte ta några beslut eller agera mot den enskildes vilja, förutom när det gäller den dagliga hushållningen.

Vem kan få en god man?

För att få en god man krävs att det finns en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande hos den enskilde. Det är tingsrätten som utser en god man på förslag från överförmyndaren.

God man utses inte om personen kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt, till exempel genom hjälp av anhöriga eller någon person som fått fullmakt. Läs mer om anhörigas befogenhet och framtidsfullmakt nedan.

Tillfällig god man

Överförmyndaren kan i vissa fall utse en tillfällig god man. Det kan ske när

  • det finns en jävssituation, till exempel om den enskildes intressen står i strid med den ordinarie företrädarens intressen eller dennes makes eller sambos intressen
  • det vid ett dödsfall finns kända arvingar som inte kan bevaka sin rätt i dödsboet, till exempel för att de befinner sig på okänd eller avlägsen ort.

Vad gör en förvaltare?

En förvaltare gör samma saker som en god man, men har större befogenheter. Förvaltaren behöver inte den enskildes samtycke utan kan agera och ta beslut utifrån vad förvaltaren anser är bäst för den enskilde.

Förvaltaren kan dock inte besluta i strikt personliga frågor, till exempel giftermål, politiska åsikter och umgänge.

Vem kan få en förvaltare?

För att få en förvaltare krävs att det finns en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande hos den enskilde och att det inte är tillräckligt med godmanskap. Det är tingsrätten som utser en förvaltare på förslag från överförmyndaren.

Förvaltare utses inte om personen kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt, till exempel genom en god man.

Anhörigas befogenhet

En person som är över 18 år och därefter blivit sjuk och därmed inte klarar att bevaka sina rättigheter, sin ekonomi eller sina personliga intressen kan få hjälp av en anhörig i stället för en god man.

Den anhörige kan hjälpa till med vardagliga saker som att betala hyra och andra räkningar, lämna inkomstdeklaration och ansöka om sociala tjänster och olika bidrag.

Den anhörige får dock inte köpa eller sälja en fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor, uppta lån eller pantsätta egendom. För sådana saker krävs att personen har en god man eller förvaltare.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt innebär att du ger en annan person rätten att företräda dig i framtiden. Fullmakten gäller om du på grund av sjukdom, psykisk sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre har förmågan att ta hand om de angelägenheter som du anger i fullmakten.

Överförmyndarnämnden har ingenting med framtidsfullmakter att göra utan det är en privat överenskommelse.

Läs mer i lagen om framtidsfullmakt Länk till annan webbplats.

Ansökan och anmälan om god man/förvaltare

En ansökan om god man eller förvaltare får göras av den enskilde själv samt dennes närmaste släktningar. En anmälan om god man/förvaltare får göras av någon utomstående.

När vi tar emot en ansökan eller anmälan om ställföreträdarskap utreds om vilket behov som finns. Utredningen och förslag på ställföreträdare lämnas därefter till tingsrätten som fattar det slutgiltiga beslutet.

GDPR för Överförmyndarenheten

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL).

I överförmyndarens verksamhet är det nödvändigt att behandla personuppgifter som avser omyndiga, huvudmän, i vissa fall deras anhöriga samt ställföreträdare som gode män, förvaltare, särskilt förordnade vårdnadshavare och förmyndare.

Överförmyndaren är även skyldig att föra register över sina tillsynsärenden. Varje förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap registreras var för sig och lagras i en elektronisk akt samt i en personakt.

Om det begärs ska överförmyndaren lämna ett registerutdrag som ska visa vem som är förordnad ställföreträdare och på vilken grund ställföreträdarskapet vilar.

När någon blivit utsedd till ställföreträdare skickar överförmyndaren registerutdrag till berörda parter, till exempel annan förvaltning inom kommunen och/eller annan samarbetspartner. För övrigt kan regler om sekretess begränsa överförmyndarens skyldighet att informera.

När ärendet upphör ska akten rensas på ovidkommande handlingar och därefter placeras i närarkivet. Efter tre år gallras närarkivet och akten skickas till kommunarkivet. Efter tre år raderas den elektroniska akten.