Ställföreträdarskap för barn och ungdomar under 18 år

Legala förmyndare

Huvudregeln är att föräldrar (legala förmyndare) fritt bestämmer hur den underåriges tillgångar ska användas eller placeras för dennes räkning (alltid med utgångspunkt för den underåriges bästa). Det kallas för fri förvaltning.

Undantag:

  • Om den underårige har fått pengar genom arv, testamente eller försäkring och beloppet överstiger ett prisbasbelopp ska utbetalaren sätta in pengarna på spärrat konto hos bank. Detsamma gäller vid utbetalning av ersättning från Brottsoffermyndigheten och skadestånd från staten. Om föräldrarna vill ta ut eller omplacera medlen ska de ansöka om detta hos överförmyndaren.
  • Om den underårige är arvtagare måste överförmyndarnämnden godkänna egendomens fördelning för barnets räkning.
  • Om föräldrarna ska låta den underårige köpa, sälja eller inteckna/pantsätta fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt måste överförmyndarnämnden alltid ge sitt tillstånd. Tillstånd krävs även vid mottagande av gåva av fast egendom eller bostadsrätt med mera. Detta gäller också om den underårige som fyllt 16 år ska driva näringsverksamhet. Vidare krävs tillstånd om den underårige ska ta ett lån eller om barnets pengar ska lånas ut.
  • Om barnets sammanlagda tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp ska förälder/föräldrar varje år före den 1 mars lämna en redovisning till överförmyndarnämnden över förvaltningen av den underårige pengar under det föregående året.

I följande fall måste den underårige få en god man

  • Om både den underårige och förälder är delägare i samma dödsbo.
  • Om den underårige ska köpa eller motta en fastighet eller bostadsrätt i gåva av förälder.
  • Om en förälder ska låna den underårige pengar.
  • Om det finns ett intresse hos den underårige som strider mot förälderns intresse, till exempel vid deltagande i rättegång där båda är parter.

Den gode mannen ska tillfälligt tillvarata den underårige intressen i en viss angelägenhet enligt ovan. Gode mannen utses av överförmyndarnämnden.

Förordnade förmyndare

I de flesta fall har den underårige en förälder/föräldrar (legala förmyndare) som kan företräda denne dels som vårdnadshavare och dels som förmyndare.

Som vårdnadshavare har man ett ansvar för den underårige personliga angelägenheter såsom dennes omvårdnad, trygghet och god fostran. Som förmyndare bestämmer man hur den underårige tillgångar ska förvaltas och företräder barnet i ekonomiska frågor.

Finns ingen förmyndare ska tingsrätten utse en sådan företrädare, det vill säga en särskilt förordnad förmyndare.

Om en legal förmyndare inte kan sköta förvaltningen av den underårige tillgångar kan tingsrätten utse en medförmyndare.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) är man, i enlighet med föräldrabalkens bestämmelser, vanligtvis också förordnad förmyndare för den underårige.

Uppdraget som förordnad vårdnadshavare följs upp av socialnämnden. Det är också socialnämnden som ansvarar för att göra personliga besök i det hem den underårige är placerat i.

Som förordnad förmyndare har du ansvar för den underåriges ekonomi. Tillsyn över förordnad förmyndare utövas av överförmyndarnämnden.

Ensamkommande barn

Ett ensamkommande utländskt eller statslöst barn som kommer till Sverige har enligt gällande bestämmelser rätt att få en god man, 2 § lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn.

Gode mannen ska företräda barnet, juridiskt sett, i vårdnadshavare och förmyndares ställe. Det bör understrykas att gode mannen inte är en förälder och att den dagliga omvårdnaden och tillsynen ligger utanför gode mannens uppdrag.

När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd kan särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) utses.

Den som har förordnats till god man för ensamkommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare eller förordnad förmyndare har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget enligt 12 kap. 16 § föräldrabalken (FB)